AQEEDA LIT TAHAWI

BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHEEEM

Hum khuda wande Khuddoos hi se madad chahte hain.

Tamam Tarrefen Allah hi ke lye hai jo Tama Jahano ka RABB hai

Hujjatul Islam Imam Abu Jafar Warraq Tahawi Rahmatullahi alaih farmate hain:

“Ye AHLE SUNNAT WAL JAMAAT ke AQEEDA ka bayan hai, jise Millat ke Fuqahaae UZAAM; Imam ABU HANEEFA Noman Bin Saabit, Imam Abu Yousuf Yaqoob Bin Ibrahim aur Imam Muhammad Abu Abdullah Muhammad Bin Hasan Shaibani Rahimahumullah ke Tareeq par Zikr kiya jata hai. Inhi Baaton ka Deen ke Usool ke taur par Wo AQEEDAH rakhte the aur RABBUL AALAMEEN ke bare me unka yahi DEEN O IMAN tha”

 

Allah ki taufeeq ke hum TAUHEED BARI TA’AlA me apna ye AQEEDAH bayan karte hain:

 1. Beshak ALLAH ek hai uska  koi SHAREEK nahi.
 2. Koi Shai uski Misal nahi.
 3. Koi cheez usko AAJIZ karne wali nahi.
 4. Uske siwa koi Mabood nahi.
 5. Wo qadeem hai, uski koi IBTEDA nahi, Wo DAYIMI hai usko koi inteha nahi.
 6. Wo FANAA hone wala aur Mitne wala (Marne ya Khatm hone wala) nahi.
 7. Dunya me wahi kuch hota hai, jiska Who Irada karta hai.
 8. Insani wahm o fikr Uski haqeeqat tak rasai haasil nahi karsakte, na hi Insani Fahem uski Zaat ka Idraak kar sakti hai.
 9. Wo MAKHLOOQ ke Mushabeh nahi.
 10. Wo Zinda hai Usey Maut nahi ayegi, Wo Muhafiz hai Usey Neend nahi aati.
 11. WO (Tanha) Sab Ka KHAALIQ hai, (aur ye sab ko paida karna unme se) kisi ke Muhtaaj hone ki wajah nahi. Bidoon e kulfat Wo sabko Rozi dene wala hai.
 12. Wo be khauf o Khatr sabko Maut dne wala hai, aur Doobara sabko paida karne wala hai Bilaa mashaqqat.
 13. Wo apni Tamam Sifaat ke sath Takhleeq e Aalam ke Qabl hi se Muttasif hai. Makhlooqaat ki Takhleeq se Uski Sifaat me aisi koi Cheez ziada nahi hui jo Pehle na thi, Wo jis tarah Apni Sifaat ke sath Azal se hai, isi tarah Un Sifaat se Abad tak Muttasif rahega.
 14. “KHAALIQ” ki sifat se uska Ittesaaf Takhleeq ke baad se nahi,(balke pehle se hai) isi tarah “BAARI” ki sifat se ittesaaf BARIYYAT (makhlooq) ko paida karne ke baad se nahi(balke pehle se hai).
 15. “RUBOOBIYYAT” ki sifat se Wo tab se Muttasif hai, jabke koi Marboob (tarbiyat pane wala) na tha aur KHAALIQ ki sifat se tab se Muttasif hai jab ke koi Makhlooq paida bhi na ki gayi thi.
 16. Wo jis tarah MURDE ko Zinda karne ki wajeh se MUHII (Zinda karne wala) kaha jaata hai usi tarah is (SIFATI) naam se Zinda karne se Qabl bhi Muttasif hai. Aur isi tarah “KHAALIQ” ka sifati naam bhi Talkhleeq se Qabl hi Usko haasil hai.
 17. Aur ye sab kuch is lye ke Wo tamam cheezon par (pehle se) Qaadir hai, aur tamam Ashyaa(Wujood me) Isi ke Mohtaaj hain. Aur ye sab kuch karna us par Asaan hai, aur wo kisi cheez ka Mohtaaj o Zaroorat mand bhi nahi. Uske misl koi cheez nahi, aur WO SAMEE’ O BASEER hai.
 18. Makhlooq ko usi tarah paida kiya jaisa ke wo Janta 9aur chahte) tha.
 19. Aur TAQDEEREN Muqaddar farmayi.
 20. Muddat e hayaat ki ta’yeen farmayi.(contd insha Allah)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.