AIMMA MUJTAHIDEEN KE IRSHADAT KI HAQEEQAT

Baaz Hazraat ye farmate hai ke AIMMA ARBA ne khud apni TAQLEED se mana farmaya hai. Magar wo kis ko Mana kiya?
Mana apne Jaleel ul Qadr Shagirdon ko kiya jo Khud ijtehad ki salahiat rakhte the aur aam Admi ko TAQLEED ka hukum dete the.
Chunanche
IMAM AHMED BIN HAMBAL rahmatullahi alaih ke bare me Allama Ibne Taimia rahmatullahi alaih naqal farmate hai

“Imam AHMED rahmatullahi alaih Aam logo ko IMAM ISHAQ, IMAM ABU UBAID, IMAM ABU SAUR aur IMAM ABU MUS’AB rahimahumullah se MASAEL DARYAFT karne ka hukum dete th aur apne ASHAAB me se jo ULAMA the Maslan IMAM ABU DAWOOD, OSMAN BIN SAYEED, IBRAHIM AL HARBI, ABU BAKR AL ASRAM, ABU ZAR’AA, ABU HAATIM SAJASTANI AUR IMAM MUSLIM Rahimahumullah waghaira ko kisi ki TAQLEED karne se rokte the aur unse farmate the ke tum par Asal Kitab o Sunnat ki taraf Rujoo karna WAJIB hai”
[FATAWA IBNE TAIMIA jild 2 padha 240]

Allama Ibne Taimia rah ki is ibarat ne Bilkul wazeh kardya ke jin MUJTAHIDEEN ne TAQLEED se mana kiya hai wo Apne Un SHAGIRDON ko Mana kiya hai jo Bazaat e khud Jaleelul Qadr MUHADDISEEN aur MAHIR FUQAHA the aur IJTEHAD ki poori Salahiyat rakhte the.
Ghair Mujtahid AFRAAD ko unho ne Na Sirf Ye ke Mana nahi farmaya balke Khud MUJTAHIDEEN se istefta karke unki TAQLEED ka hukum dya hai, balke WAQIA ye hai ke GHAIR MUJTAHID AFRAAD ke lye TAQLEED Ka jawaz balke WUJOOB aisa MUTTAFAQ masla tha ke Siwaye MOTAZALA ke kisi se isme IKHTELAF manqool nahi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s