OSOOL- E-SHARIYAT AUR JHAGDON KA HAL

QURAN:

“Aye Iman walon !
Hukum maano ALLAH ka aur hukm maano RASOOL ka aur OOLUL ‘AMR ( ULAMA O FUQHA ) ka jo tum ( Momino ) me se hon, fir agar jhagad pado kisi cheez me to usko lautaao taraf ALLAH k aur RASOOL k agar yaqeen rakhte ho ALLAH par aur Qayamat k Din par ye bat achi hai aur bahut behtar hai iska anjam.”
( Al’Nisa :59 )

 

Is aayat e kareema me ALLAH aur uske RASOOL ke bad “Oolul ‘amr” ki ittiba ka hukm farmaya gaya hai. ” Oolul ‘amr” se kaun log murad hain ;
agarche isme Ulmaa Ki Raay Mukhtalif hain;
lekin aksar mufassireen is se Fuqha aur Ulma murad lete hain.
Hakim ne Hazrat Abdullah ibne Jabir ka Qaul naqal kiya hai

“أُولِي الْأَمْرِ، قال الفقہ والخیر”۔ (مستدرک:۱/۱۲۳)

 

Tarjuma ;

“Olal’amr se  Ashab fiqh aur ahle deen murad hain.

Qur’an w Sunnat ki taraf lautane ka ahl kaun ???

Mufassir  Imam Abu bakar Jassas Rahmatullahi alaih . Is aayet ki tafseer karte hain ki :
“Oolul ‘amr ki ita’at ka hukm dene ke fauran baad ALLAH TA’ALA ka ye farmana ki,

Fir agar jhagad pado kisi cheez me to usko lautaao ALLAH aur RASOOL ki taraf, ye is bar ki daleel hai ki,
Oolul ‘amr Se murad Ulma aur Fuqha hain kyonki ALLAH TA’ALA ne logo ko inki ita’at ka hukum diya ( yani jis bat par inka ittifaaq w ijmaa ho, wo bhi Qur’an w Sunnat Ki ( bad qata’ee Daleel o Hukm Hai.

Fir agar jhagad pado kisi chaaez me”Farmakar “Oolul ‘amr ko hukm diya ki jis maamla me inke darmiyan ikhtilaaf ho use ALLAH ki Kitab Aur Nabi ki Sunnat Ki Taraf lauta do.

Ye hukm”Ulama o Fuqaha” hi ko ho sakta hai
kyu ki
Awaamun naas aur ghair Aalim ka ye muqaam nahi hai. Is liye ki wo is baat se waqif nahi hote ki KITABULLAH o Sunnat ki taraf kisi maamle ko lautane ka kya tareeqa hai.
Aur na unhe nit naye masaayel ( ka hal Qur’an w Sunnat se Ijtihaad karke ) mustanbat karne k dalaayel k tareeqon ka Ilm hota hai , lihaza Saabit ho gaya ki ye Khitaab Ulama o Fuqaha ko hai.

[ AHAKAAMUL’QUR’AN ; 257 / 2

TAHQEEQ KA HAQ;”RASOOL”K BAAD “OOLUL ‘ AMR KO HAI.

(QUR’AN = 4 : 83) , AWAAM KO NAHI.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s