TARAWEEH KI RAK’AAT GHAIR MUQALLIDEEN KI WILADAT SE PEHLE

Bismillahir Rahmanir Raheem

Alhamdulillahi wa kafaa wa salaamun alaa ibaadihil lazeenas tafaa Ammaa ba’ad!


            Hindustan ke Firqe Ahle Hadees ne Rak’aat e Taraweeh ke baab me taqreeban 100 baras se jo shor o Ghogha machaa rakha hai uske wajood pehle kabhi nahi tha, tamam Dunya e Islam me 20 ya 20 se ziada Rak’aaten padhi jati thi, aur baham koi Risala baazi ya ishtehaar baazi nahi hoti thi , neez Hazrat Umar Razi Allahu anhu ke zamane se lekar is ghoghe tak Dunya ki kisi Masjid me Taraweeh ki sirf 8 Rakaten nahi padhi jati thi yani taqreeban 1250 saal tak musalmaanaan e  Ahle Sunnat 20 aur 20 se ziada hi ko Sunnat aur Qaabil e Amal samajhte rahe, 1250 saal ke baad Firqe Ahle Hadees ne ye jaded inkeshaaf kiya ke ab tak jo musalman karte ya samajhte rahe hain wo Saheeh nahi hai, Saheeh ye hai ke sirf  8 Rakaat Sunnat aur Qaabil e Amal hain.

Hum apni Mukhtasar tehreer me (Firqe ) Ahle  Hadees ke is jadeeed Inkeshaafg ki Haqeeqat wazeh karna chahte hain, hum ko Umeed hai ke agar thande Dil se Hamare Maroozaat ko padha jayega to munkashif hojayegi, ke (Firqe) Ahle Hadees ka ye Daawa bilkul be bunyaad aur unka ye Inkeshaaf sarasar ghalat hai.

 

1250 SAAL TAK MUSALMANO KA KYA AMAL  RAHA HAI

 

Sab se pehle mai apne is dawe ke saboot me kuch arz karna chahte hun jo 1250 saal tak Musalmaano ke Amal ke baab me Maine kaha hai, sunye:

Imam Baihaqi ne Sunan Kubraa jild 2 , safha 496 me Saaeb Bin Yazeed Razi Allahu anhu se riwayat hai ke

Hazrat Umar Razi Allahu anhu ke Zamane me log RAMAZAN me 20 RAKATEN padha karte the,

aur Hazrat OSMAN Razi Allahu anhu ke Zamane me Qayam ki SHIDDAT ki wajeh se laathyo par Tek lagate the.

Aur 5 line ke baad Riwayat karte hain ke Shutair Bin Shakl jo Hazrat ALI Razi Allahu Anhu ke ASHAAB me se the,

RAMAZAN me IMAMAT karte the aur 20 RAKAAT padha karte the, aur 2 line ke baad Riwayat karte hain ke

Hazrat Ali ne ek Shaqs ko Mamoor kiya k wo Logo ko 20 RAKAAT padhaya kare.

 

Ye to Hazrat Umar, Hazrat Usman aur Hazrat Ali Razi Allahu anhum ke zamane ka haal hua, Hazrat Ali Razi Allahu anhu ki Shahadat 40 hijri me hui hai, Hazrat Ali Razi Allahu anhu ki wafaat ke 23 saal baad 63 Hijri me HIRAH ka Khooni waqia pesh aaya hai, Imam Malik rah ka bayan hai ke HIRAH ke pehle se ab tak ke 100 saal se zaiad hote hain Madine me ye Amal daraamad raha hai ke 48 Rakaaten padhi jaati rahi, aur isi ki tayeed SALEH maula AT TAWA’MAH ke bayan se  hoti hai , Imam Maalik aur SALEH ki batai hui Tadadon me jo farq hai wo WITR ki Rak’aat ke farq ki wajeh se paida hua hai, baerhaal dono me Qadr e Mushtarak ye hai ke HIRAH se peshtar se Madina me 20 se zaaid padhne ka mamool tha.

Muaaz Abu Haleema Sahabi hain aur unki Shahadat HIRAH ke din hui , un ke baab me IBNE SEEREEN rah ki Shahadat hai ke wo Ramazan me 41 Rakaten padhaya karte the,

(in teeno bayano ke liye Dekhye TOHFATUL AHWAZI JILD 2 SAFHA 72)

Naafe’ Hazrat Ibne Umar Razi Allahu anhu ke MAULAA aur Hazrat Ayesha Razi Allahu anha , Hazrat Abu Huraira Razi Allahu anhu aur Hazrat abu Raafe’ ke shagird the unka bayan hai ke Maine to logon ko 36 Taraweeh aur 3 Witr padhte dekha aur paya hai.(TOHFATUL  AHWAZI JILD 2 SAFHA 73)

NAAFE’ rah ki wafaat 117 Hijri me hui.

Daood  Bin Qais ka bayan hai ke Maine Umar Bin Abdul Azeez rah Mutawaffi 101 Hijri aur Abaan bin Usmaan Mutawaffi 105 Hijri ke zamane me Madine ke logon ko 36 Rakaaten padhte hue dekha hai.(Qayaamul lail safha 91) Neez Umar Bin AbdulAzeez rah ne Qaariyon ko 36 Rak’at padhne ka hukum diya tha.( Qayaamul lail safha 90)

Baherhaal Imam Maalik rah mutawaffi 179 Hijri ke zamane tak Madine me 39 ya 38 ya 41 ka mamool tha ya yun kahiyye ke 36 ka mamool tha aur Adad ka ikhtelaaf WITR ke Adad ke Ikhtelaf se hai.

Imam Malik rah ke baad bhi wahan yahi mamool raha chunanche Imam Tirmizi rah mutawaffi 279 Hijri ne 41 ka  Zikr kar ke farmaya hai ke Ahle MAdina ka isi par Amal raha hai, aur Madina hi par kya mauqoof hai, zaahir hai ke jahan Imam Maalik rah ke Muttabi’een the , sab jagah 36 par amal tha, jaise ke Mazhab e Maalikiya ki tasneefaat Shaahid hain.

Makkah  Muazzama me Hazrat Ataa in Rabaah ke zamane tak 20 par amal tha(Musannaf ibne Abi sahaibah) Ataa ki wafaat 114 hijri me hui hai, aur Naafe’ bin Umar ka bayan hai ke IBNE ABI MULAIKA hum ko Ramazan me 20 Rakaten padhaya karte the. Ibne Abi Mulaika ki wafaat 117 Hijri me hui hai, aur Imam Shafai rah mutawaffi 204 Hijri ke bayan ke Bamaujib bhi 20 par amal tha. Tirmizi me hai

Haakaza………

Yani maine apne Shahar Makkah me logon ko 20 Rakaat par Aamil paaya(TOHFATUL AHWAZI JILD 2 SAFHA 76) aur chunke Imam Shafai rah khud 20 Rakat ke qaayal the is liye unke baad Makkah aur Makkah ke ilawa har jagah jahan un ke muttabaeen the, sab 20 par Amal karte the jaisa ke SHAFAIIYAH ki Kutub e Fiqh jo Imma Shafai ke baad se ab tak likhi gayi hain sab is ki Shahadat de rahi hain.

Ab raha Iraq, Koofa, Basrah waghaira to maloom ho chuka hai ke wahan Hazrat Ali razi Allahu anhu ke Hukum se 20 Rakat par amal tha, aur Hazrat Abdullah Bin Masood Razi Allahu anhu bhi 20 padhte the. (TOHFATUL AHWAZI JILD 2 SAFHA 75)

Koofa me Aswad Bin Yazeed mutawaffi 75 Hijri 40 Rakaten padha karte the.( TOHFATUL AHWAZI JILD 2 SAFHA 73)

Ye wazeh rahe ke Aswad Hazrat Umar, Hazrat Muaz , Hazrat Ibne Masood, Hazrat Huzaifa, Hazrat Bilaal Razi Allahu anhum aur dega kibaar e Sahaba ke Sohbat yaafta the aur Suwaid Bin Ghafla Mutawaffi 81 Hijri jo Hazrat Ali Razi Allahu anhu aur Ibne Masood Razi Allahu anhu ke Sohbat yaafta hain 20 Rakaten padhaya karte the.(BAIHAQI JILD 2 SAFHA 496)

Aur Haaris Bin A’war jo Ashaab e Hazrat Ali razi Allahu anhu me the 20 Rakaten padhaya karte the(MUSANNAF IBNE ABI SHAIBAH JILD 1 SAFHA 483 QALMI) neez Ali Bin Rabii’ah jo Hazrat Ali o Salmaan Faarsi Razi Allahu anhuma ke shaagird the wo bhi 20 Rakaat Taraweeh aur 3 Rakaat Witr padhaya karte the(MUSANNAF IBNE ABI SHAIBAH JILD 1 SAFHA 483 QALMI). Aur Sayeed Bin Jubair rah jo Hazrat Ibne Abbas Razi Allahu ahuma aur Doosre SAHABA ke Shaagird aur Bohot bade Imaam the, wo 28 aur 24 Rakaaten padha karte the(TOHFATUL AHWAZI JILD 2 SAFHA 75) aur Hazrat Imam Azam rah mutawaffi 150 Hijri ke baad to zaahir hai ke unke Muttabaeen ka amal 20 par tha, jaisa ke khud Mukhalifeen ko tasleem hai, TOHFATUL AHWAZI me hai WAHUWA QAULUL HANAFIYYAH.

Aur jaisa ke Imam Muhammad rah ke baad ki tasneefaat se lekar aj tak ki Kitaben SHAAHID hain.

Basrah me Zararah Bin Auwi jo Hazrat Abu Huraira, Ibne Abbas, Imraan Bin Hussain , Anas aur Hazrat Ayesha Razi Allahu anhum ke Shaagird hain , pehle 2 Ashre me 28 aur Ashra e Akheer me 34 Rakaten padhaya karte the.( TOHFATUL AHWAZI JILD 2 SAFHA 73). Inki wafaat 93 Hijri me hui aur Abdur rahmaan Bin Abu Bakrah aur Sayeed Bin Abul Hasan aur Imran ABdi 83 Hijri se Qabl Basrah ki JAAMAA MASJID me 5 TARWEEHE yani 20 Rakaaten padhaya karte the aur Aakhri Ashre me ek Tarweehe ka izafa kardete the(Qayaamul lail safha 92) aur Abu MAjliz Mutawaffi 100 Hijri ya 109 Hijri 4 Tarweehon yani 20 Rakaat me ek Manzil sunaya karte the(Qayaamul lail safha 92)

Baghdad me Imam Ahmed mutawaffi 235 Hijri 20 Rakaton ke Qayal the jaisa ke IBNE RUSHD Maaliki ne BIDAYATUL MUJTAHID jild 1 safha 192 me likha hai aur ye Hambali mazhab ki Kutub e Fiqh me mazkoor hai. MUQANNA jild 1 safha 183 me hai

———– yani Phir Taraweeh aur wo 20 Rakat hai isko Ramazan me ba Jamaat ada kare, Muqanna ki nisbat khud uske Musannif ki tashreeh hai,

Ye Imam Ahmed ke mazhab ke Mutabiq Fiqh ki Kitab hai.

Isi tarah Dawood Zaahiri mutawaffi 270 Hijri bhi 20 Rakat ke Qayal the(BIDAYATUL MUJTAHID jild 1 safha 192) lihaza in Hazraat ke muttabaeen ka bhi Baghdad maur Ghair Baghdad me 20 par amal tha.

Aimma e Khurasaan me Abdullah Bin Mubarak rah mutawaffi 181 hijri 20 ke qayal the (TIRMIZI) aur Ishaaq bin Rahweh mutawaffi 238 hijri 40 Rakat ke Qayal the(TIRMIZI) pas inke maanne wale bhi 8 se ziada par aamil the.

Ye the Ahde Faarooqi se lekar teesri sadi ke taqreeban awsat tak ke Ulama o Aimma ke mazaahib RAK’AAT E TARAWEEH ke baab me aur ye tha us Ahad ke Musalmano ka mamool MAKKAH, MADINA, KOOFA, BASRAH, BAGHDAD aur Billad e KHARASAAN me, ek baar usko ap phir padh jaye aur Dekhye kya koi bhi 8 Rakaat par iktefa karne ka Qaayil tha aur kahin bhi us par amal tha?

Iske bad sunye ke teesri sadi ke wast(middlie) se pehle hi AIMMA ARBA Abu Haneefa, maalik, Shafa’ii aur Ahmed rahimahumullah apni FIQH ki taleem apne Shagirdon ko dekar Dunya se rukhsat hochuke the, aur unke Fiqhi Masaalik ki ishaa’at aur un par amal Shuru ho chukka tha, jo aj tak jaari hai aj  in CHAARO IMAAMO ki Kutub Fiqh hazaaron ki tadad me maujood hai, inme se kisi me 8 par iktafa ki taleem nahi di gayi , ye Saheeh hai ke teesri sadi ke wast se pehle aur baad me in chaaro ke ilawa baaz Doosre Aimma  ke Maslak ka itteba bhi kuch arse tak ke liye hota raha hai jaise Sufya Sauri rah aur Dawood Zaahiri rah ke Maslak par amal, magar Lutf ye hai ke ye Hazraat bhi 8 par iktafa ke qayal nahi the balke 20 ke qayal the.

20 aur 20 se zaaid par Ummat e Muhammadiya ke is Qadeem amal daraamad aur Aimma o Ulama e Salaf o Khalaf ke isko pasand aur ikhtyar karne ke Muqaabil me 8 Rakat par amal karne ko samne rakhye aur Kitabon ki warq gardani kijye to Hazrat Umar Razi Allahu anhu ke baad se terhwi sadi (13th century) ke awaakhir tak Dunya e Islaam me kisi ek jagah bhi is par amal hone ka zikr apko nahi mil sakta aur poori Quwwat sarf karne ke baad bhi is taweel muddat me 8 par Amal daraamad ki Tasreeh kahin bhi nahi dikhayi jasakti aur uska koi ghatya se ghatya saboot bhi pesh nahi kiya jasakta.

Ziada se ziada is silsile me Sunan Sayeed Bin Mansoor se Saaib Bin Yazeed Razi Allahu anhu ka wo asar pesh kiya jasakta hai jisme mazkoor hai ke Hum Hazrat Umam Razi Allahu anhu ke zamane me 11 Rakaat padhte the.

Lekin Sayeed Bin Mansoor ki ye riwayatna Qaabil e Wusooq hai nahamare bayan ke khilaaf hia isliye ke SAaib ke is bayan ke Naaqil Muhammad Bin Yousuf  hain aur Muhammad bin Yousuf ke 5 Shaagird hain aur paancho ke bayan baham Mukhtalif hain jaisa k bataya jarahah hai.

Saaib Bin yazeed

Muhamamd Bin Yousuf

 1. Imam Malik Hazrat Umar razi Allahu nahu ne Ubai Bin Ka’b  aur Tameem Daari ko Hukum diya ke wo logon ko 11 Rakaten padhayen(kya amal hua uska koi zikr nahi)
 2. Yahya Qattan  Hazrat Umar razi Allahu nahu ne Ubai aur Tameem par logon ko jama kiya pas wo Dono 11 Rakaten padhte the(isme Hazrat Umar ke hukum ka zikr nahi)
 3. Abdul Aziz Bin Muhammad , Hum  Hazrat Umar razi Allahu nahu ke zamane 11 Rakaten padhte the (isme na hukum ka zikr hai na Ubai aur Tameem raz ka)
 4. Ibne Ishaaq , Hum Hazrat Umar razi Allahu nahu me bamaahe Ramazan 13Rakaten padhte the(isme  bhi  hukum aur Ubai aur Tameem raz ka zikr nahi aur 11 ke bajaye 13 ka zikr hai)

 

 1. Abdur Razaq ke sheikh Dawood Bin Qais,Hazrat Umar razi Allahu nahu ne 21 Rakat ka hukum diya (isme 11 ke bajaye 21 ka zikr hai)

 

Pas Usool e Hadees ki roo se ye Riwayat Muztarib hai, aur is haalat me jab tak ke  kisi ek Tareeq ko usool ke mutabiq Tarjeeh na di jaye ya tamam TURUQ me tatbeeq na di jaye us waqt tak is Riwayat ko kisi mudda’aa ke suboot me pesh karna Durust nahi hai.

Qudamaye muhaqqiqeen ne dono Soorten ikhtyar ki hain chunanche Ibne Abdul Barr Maaliki mutawaffi 463 hijri ne 11 aur 21 me 21 ko Saheeh qarar  diya hai aur 11 ko raawi ka wahem bataya hai aur isi ke sath tatbeeq ki ye soorat likhi hai ke pehle 11 ka hukum raha ho phir Qayaam me takhfeef ke liye 11 ke bajaye 21 rakaten kardi gayi hon(TOHFATUL AHWAZI JILD 2 SAFHA 74) aur ZARQAANI Maaliki ne isi tatbeeq ko Tarjeeh di hai aurkaha hai ke BAIHAQI ne bhi Mukhtalif riwayaton ko isi tarah jama kiya hai(TOHFATUL AKHYAAR safha 191, ZARQAANI SHARAH MO’ATTA jild 1 safha 215)

Aur kuch shubah nahi ke Tarjeeh se jam na lene ki soorat me tatbeeq ki yahi soorat mutayyin hai is liye ke ye jo kuch Ikhtelaaf hai, Saaib ke shaagird Muhammad Bin Yousuf ki Riwayat hai, Saaib ke ek Shagird Yazeed Bin Khusaifa hain unki Riwayat me koi ikhtelaaf nahi hai, Yazeed ke kul Shagird bilaa ikhtelaaf Saaib ka Ye bayan naqal karte hain ke Hum Hazrat Umar ke zamane me 20 rakaten padha karte the, ab ya to Yazeed bin Khusaifa ki Riwayat ke muqabale me Muuhammad Bin Yousuf ki Riwayat ko naqaabil e Wusooq qarar diya jaye is liye ke Yazeed ke Shagirdo ke Bayan me ikhtelaaf nahi hai aur Muhammad Bin Yousuf ke shagirdo ke bayan me baham Ikhtelaaf hai, ya phir Muhammad bIn Yousuf ki Riwayat ke us tareeq ko qaabil e aetemaad samjha jaye jo Yazeed ki Riwayat ke sath Muttafiq hosakta ho yani 21 wala Tareeq aur ye bhi nahi to phir Muhammad Bin Yousuf ke tamam tareeq me is tarah Tatveeq di jaye ke wo Yazeed ki Riwayat se na takrayen jaisa ke Ibne Abdul Barr aur Zarqaani waghaira ne kiya hai.

Baherhaal Sunan Sayeed Bin Mansoor ki Riwayat  Tarjeeh ya tatbeeq ke baghair Qaabil  Aetemaad nahi hai aur Tarjeeh o tatbeeq ke baad Hamare Daawey par use koi asar nahi pad sakta is liye ke Tarjeeh ke baad 11 ka saboot hi nahi hoga aur tatbeeq ke baad ye sabit hoga ke Ahde faarooqi me ibteda’an chand roz is par amal hua, uske baad AHde farooqi hi me is par amal mauqoof hogaya aur jab se mauqoof hua us waqt se terhwi safi ke awaakhir tak phir kabhi is par amal daraamad nahi hua, yahi wajeh ahi ke Shaikhul Islaam Ibne Taimia rah ne jahan Hazrat Umar ke Taraweeh Qaayam karne aur baad me is par amal daraamad ka zikr kiya hai to us ahad me ya uske baad 11 ka zikr bhoolen se bhi nahi kiya hai. Farmate hain

“pas Hazrat Umar Razi Allahu anhu ne unko Ubai Raz par jama kiya to wi un log ko 20 Rakat padhaya karte the aur teen Rakat WITR padhte the aur jitni Rakaten ziada hogaya thi unke lihaaz se Qiraat me takhfeef karte the is liye ke Rakaton ke Lambe karne se ye Muqtadiyo par aasaan hai. Phir ek Giroh Salaf ka 40 Rakat Taraweeh aur 3 Witr Rakat padhta tha, aur Doosre kuch log 36 Taraweeh aur 3 Wirt padhte the aur ye sab acha aur khush gawaar hai.”

Ahde farooqi se lekar hazaar barah sau saal tak Ummat ke Ulama o Fuqahaa aur Aamae Muslimeen ke aise wasee’ paimaane par Amal daraamad ko (firqe)Ahle   Hadees koi ahmiyat na den to unki naa waqfiyat hai warna Haqeeqat me wo kasli khuri aur Bilkul Saheeh Sanad Riwayat se kahin badh kar Mustahkam aur Qaabil e Wusooq daleel hai.

Hazrat Abdullah Bin Mubarak rah jinki Imamat aur Ilmi Jalalat Musallam aur Muttfaq alaih hai, farmate hain:

“Ek taraf kisi baat par Logon ka ittefaaq ho aur doosri taraf koi Riwayat jo basilsila Sufyan az Mansoor az Ibrahim az Alqama az Ibne Masood marwi ho to bawajood ye ke ye silsila Dunya ki sab se SAHEEH SANADO me shumaar hota hai (phir bhi) mere nazdeek isse ziada Qaabi e aetemad logon ka ittefaq hai.”

 

 

 

Advertisements

2 thoughts on “TARAWEEH KI RAK’AAT GHAIR MUQALLIDEEN KI WILADAT SE PEHLE”

 1. Bahut behaya firqah hai ye. Ise Neem Rafdhi kaha jaye jisne Sahabah ki qudsi jamat ke muttafiqah amal aur faisle ko Biddat kaha.
  .
  In ko Ahle Hadeeth naheen, balki Ahle Nafsi, ya Ahle Khabees kaha jaye.
  Kuchh log ise Ghair Muqallid kahte hain, ye bhi durust naheen hai. Ye dar’asal Ghair ke Muqallid hain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s