50 NAMAZON KA FARZ HONA AUR MOOSA ALAIHIS SALAAM KE TAWAJJAH DILANE PAR BAAR BAAR DARKHAST PAR 5 NAMAZEN REH JAANA

                ISKE BAAD MUJH PAR 50 Namazen Farz ki gayi , mai wapis aaya yahan tak ke Moosa alaihis salaam ke paas pohanch gaya unho ne daryaft kiya ( ke apni Ummat ke liye) ap ne kya kiya? Maine kaha mujh par 50 Namazen FARZ ki gayi hai, Moosa alaihis salaam ne kaha ke Mai logon ko ap se ziada jaanta hun , Bani Israeel ke sath maine badi mehnat ki hai ( wo log Mafrooza Namazon ka ahtemam na karsake) Bila shubah apki Ummat ko itni Namazen padhne ki taqat na hogi, Jaayye apne Rabb se takhfeef ka sawal kijye. Mai wapas Lauta aur Allah Jalle Shaanahu se takhfeef ka sawal kiya to Allah ne 40 Namazen Baaqi rakhin , Moosa alaihis salaam ne phir wahi baat kahi, maine phir Allah Ta’ala se takhfeef ka sawal kiya to 30 Namazen baqi rehgayin, Moosa alaihis salaam ne phir tawajjah dilaai to takhfeef ka sawal karne par Allah Ta’ala kit araf se 20 Namazen kardi gayi, phir Moosa alaihis salaam ne usi tarah ki baat kahi to darkhast karne par Allah Ta’ala ki taraf se 10 Namazen kar di gayin, Mai Moosa alaihis salaam ke paas aaya to unho ne phir wahi baat kahi, Mere darkhast karne par Allah Ta’ala ne 5 Namazen baqi rehna dii, mai Moosa alaihis salaam ke paas aaya to unho ne phir wahi baat kahi, maine kaha maine tasleem karliya ( ab darkhast nahi karta) is par Allah Ta’ala ki taraf se ye Nidaa di gayi ke Maine Apne Fareeze ka hukum baqi rakha aur Apne Bando se takhfeef kardi aur Mai ek Neki ka badla 10 bana kar deta hun (lihaza ada karne me 5 hain aur sawab me 50 hi rahin)

Ye Riwayat Saheeh Bukhari me safha 455  hai aur SAHEEH BUKHARI me safha 471 par Hazrat Anas Razi Allahu anhu se ba wasta Hazrat Abu Zarr Razi Allahu anhu jo Meraaj ka Waqia naqal kiya hai usme Hazrat Ibrahim alaihis salaam ke MARHABAA kehne ke tazkire ke baad yun hai ke AP ne farmaya ke phir mujhe Jibraei aur oopar le kar chadhe yahan tak ke mai aisi jagah par pohanch gaya jahan Qalmon ke likhne ki Aawazen aarahe thi. Uske baad 50 Namazen FARZ hone aur uske baad MOOSA alaihis salaam ke tawajjah dilane aur baargaah e Ilaahi me Baar baar sawal karne par 5 Namazen baqi rehna ka zikr hai aur uske Akheer me ye hai ke Allah Ta’ala ne farmaya “لا يبدل القول لدي” ke  Mere paas baat nahi badal jaati (50 Namazen FARZ karden to 50 hi ka sawab milega) aur SIDRATUL MUNTAHA ke bare me farmaya ke  usey aise aise Rango ne Dhaamp rakha tha jinhe Mai nahi jaanta phir Jannat me Daakhil kar diya gaya, wahan dekhta hun ke Motiyon ke Gumbad hain aur uski MITTI MUSHK hai.

                Safha 548 par bhi Imam Bukhair rah ne Hadees e Meraaj zikr ki hai wahan bhi Hazrat Anas Razi Allahu anhu se batawassut Hazrat Maalik Bin SA’sa’ Ansari razi Allahu anhu Riwayat ki hai usme AL BAITUL MA’MOOR ke zikr ke baad yun hai ke phir mere paas ek Bartan me Sharaab aur ek Bartan me Doodh aur ek Bartan me Shahed laaya gay maine DOODH le liya jis par JIbraeel alaihis salaam ne kaha yahi wo Fitrat hai yani DEEN E ISLAAM hai kis par Aap hain aur apki Ummat hai, is Riwayat me ye bhi hai ke Jab 5 Namazen reh gayin to Hazrat Moosa  alaihis salaam ne mazeed takhfeef karane ke liye kaha to apne farmaya : Maine apne Rabb se yahan tak sawal kiya ke sharmaagaya ab to Mai raazi hota hu Tasleem karta hu.(SAHEEH BUKHARI)

 

Advertisements

2 thoughts on “50 NAMAZON KA FARZ HONA AUR MOOSA ALAIHIS SALAAM KE TAWAJJAH DILANE PAR BAAR BAAR DARKHAST PAR 5 NAMAZEN REH JAANA”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s