TAQLEED KUCH HAQAIQ KUCH GHALAT FEHMIYAN

Allah Ta’ala ne Gumraahon ki Itteba se zaroor mana farmaya hai lekin jo log hidayat yaafta hon, unki Iqteda ka hukm diya gaya hai.Chunanche Irshaad-e-Rabbani hai.

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

(سورة الانعام : 90)

Tarjuma: “ye woh log the jin ko Allah ne hidayat se safaraz farmaya, isliye tum bhi un ke tareeqe par chalo.”

(surah Anam:90)

 

Taqleed  daraasal is hukm e Qur’aani ki ta’meel aur mujtahideen ki iqteda ka naam hai.

Haqeeqat ye hai ke Ghair Muqallid Hazraat ki Shirk-fir-Risalah ki nayee istelah bajaye khud mushirkaana tasawwur ki ghammaaz hai, kyu ke Shirk o Tauheed ka talluq Allah Ta’ala ki Zaat O Sifaat se hai na ke Ambiya-e-kiram ki zaat se. Neez Halaal o Haraam karne ka ikhtiyaar bhi baraahe raast Allah ko hai na ke Rasool ko, Rasool is baab me mahez mansha-e-Rabbani ke tarjumaan hote hai na ke khud kisi cheez ko halaal ya Haraam karne ka Maalik o Mukhtaar. Aur  ye taabeer is baat ko zahir karti hai ke muqam e Risaalat bhi kisi cheez ko halal Haraam karne ya Qanoon e Shariyat Wazaa’(banana) karne me Muassar aur dakil hai – is liye Shirk fir-Risalah ki tabeer daraasal bajaye khud ek Mushrikana Mahfoom ki tabeer hai aur Ghair Muqallid bhayyon ko apne halqe ki is nayee istelaah se ijtinaab karna chahiye.

Agar muqallidin Aimma ke Aqwaal ko naoozubillah Shariyat ka darja dete to kabhi bhi Aimma ke aqwaal ko chordna jayaz nahi hota. Lekin  sainkdo Masail hain ke jahan Muqallideen ne Saheeh aur Sareeh Nusoos ki maujoodgi ya apne Imam ke Qiyas ke muqable doosre Qawi tar Qiyas ke samne aajane ki wajah se apne Imam ki rai ko chorda hai. Hanafiya  ne sainkdo masail me imam Abu Hanifa(ra) ke bajaye Imam Abu Yousuf rah aur Imam Muhammad rah ki rai ko qabool kiya hai. Aur  Ibn Najim(ra) ne Haavi Qudusi se yahi usool naqal kiya hai.

ان الامام اذا كان في جانب و هما في جانب فالاصح ان الاعتبار لقوة المدرك

(البحر 2/269)

Tarjuma:-  “Imam Abu Hanifa(ra) ek rai ke haamil ho aur Sahibain (Imam Abu yousuf aur imam Muhammad ) is ke bar qilaaf, to saheeh ye hai ke Quwwat-e-Daleel ka aitebar hoga.”

Fuqaha e Shawafe ne dasiyou masail me imam shafai(ra) ke Aqwaal e Jadeed ke bajaye Aqwaal e Qadeem par Fatwa diya hai, kyu ke in masail me app ke Qadeem Aqwal zaahir nusoos se ziada qareeb the. Imam Nawawi (ra) ne sharah muhazzab ke muqadme me tafseel se zikr kiya hai.

(tasfeel ke liya dekhiya shara-mazhab 1/6)

Fuqaha  Hanabala ke yahan bhi kasrate se ye rawish paayi jati hai ke Imam Ahmed(ra) ke baaz Aqwaal ko Quwwat e daleel ki bina par tark kiya jata hai. jin Hazraat ne “Al-Mughni” ya “Al-Iqnaa’” waghaira ka mutaala’a kiya hai wo zaroor is ki tasdeeq karenge. Malikiya  ke yahan go taqleed me kisi qadar ziada shiddat hai lekin Ibne Rushd aur Ibne Arabi Maliki waghaira ne muta’addad mauqo par Imam Malik ki rai ke muqabale me dusri rai ko tarjeeh diya hai.

Hanafiyya ke yahan to yahan tak sarahat milti hai ke agar koi muqallid aisa sahib e ilm ho aur Ahkaam o dalail se Aagah ho ke SHAARE’ ke mansha ko samajh sakta ho, hadees ki tahqeeq kar sakta ho aur Muhaqiq Aalim ho aur kisi khaas masale me is ko apne Imam ka mazhab Quran aur Hadees se ziada mutabiq nazar nahi aata ho to us ke liye NASS par amal aur Imam ki rai ko chood dena durust hai. Chunanche  Allama Shaami rah likhte hai:

“ KHAZAANATUR RIWAYAAT me hai ke Aalim jo Nusoos o ahadees ke mahfoom o mansha se waqif ho aur Ashab e dirayat me se ho , uske liye nusoos par amal karne durust  hai gou us ke maktab e fiqhi ke Khilaaf ho.

 (shami:1/51)

Is silsile me Allama Ibne Humam ki ye wazahat bhi badi chasham kusha hai:

“Apne  Imam ke mazhab ke khilaf qaul ko dalail ke aitebar sa qavi aur raajeh mehsoos kare to uski taraf udool kar sakta hai, kyu ke Mukallaf Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ki Itteba par Mamoor hai , ye Raaye uske mutabiq hai jo Imam e Ahmed aur imam Qudoori se manqool hai aur isi par Ulama ka ek giroh chala hai jin me Ibne Salaah aur Ibne Hamdaan hain.

(TAISEERUT TEHREER 4/255)

Maazi qareeb ke ulama me Maulana Asharf Ali Thanvi(ra) bade muhaqqiq aur sahib e baseerat Aalim guzre hain wo farmata hai:

“Albatta agar qaul e Abi Hanifa(ra) ko kisi Aayat ya Hadees Ke khilaf dekhenge to us waqt beshak us ko tark karenge…..Agar Imam Ki daleel siwaye Qiyas ke aur kuch na ho aur Hadees Muariz ho to Qaul e Imam ko chord diya jata hai,Jaise  ما اكثر كثيرة فقليلة حرامme hua hai ke Imam sahab rah ne qadr e ghair maskar ko jayaz kaha hai aur Hadees me uske khilaaf ki tasreeh maujood hai , Yahan Imam sahab ke qaul ko chord dete hain magar iske liye bade Tabahhur ki zaroorat hai.(IJTAHAD WA-TAQLEED KA AKHIRI FAISLA:………..)

Ek aur mauqe par Taqleed e Shakhsi ke bare me tehreer farmate hai:

“Is Hukum ko Maqsood bizzaat samajhna beshak bidat hai lekin maqsood bil-ghair samajhna yani maqsood biz zaat ka Muqaddama samajhna beshak bid’at nahi bal ke itaa’at hai”.

(Bawadir-un-navadir, risala Aedadul jannah 779)

In sutoor se ya haqeeqat poori tarah wazeh hai ke Taqleed naoozbillah Aimma e fiqh Ke Aqwaal O Aara ko Shariyat Ka Darja Dena Hargiz Nahi, Agar aisa hota to Bade Bade Muhadisseen o fuqaha ne kaise taqleed ki raah ikhtiyaar ki hoti, phir ye Ajib Ittefaq hai ke Tafseer e Quran aur Ahadees e shareefa ki tadween o tashreeh ka jo kaam huwa hai chand kitabon ko chord kar ye sab muqallideen hi ke kaarname hai, Agar Kitab o Sunnat ki In hazraat ki nigah me Ahmiyat na hoti to in hazraat ne uloom o Funoon ko kaise ye Ahmiyat di hoti? Aur phir ye Hazraat un dalail me Tarjeeh aur Radd o Qadah se kyu kaam lete ? Zaahir hai ye sab kuch isi liye hai ke un Hazraat ne Quran o Hadees hi ko Qanoon ka asal sar Chashma samjha hai, aur Hazraat e Fuqaha ke Qaul ko uski Tashreeh ki haisiyat se Qabool kiya hai aur Wo bhi ye maante huwe ke isme Ghalti ka imkaan maujood hai…. Iske bawajood Taqleed ko Allah aur Uske Rasool sallallahu alaihi wasallam ki Ita’at o Itteba ke bajaye Shirk wahi shakhs samajh sakta hai jo ya to Nawaafiq ho ya na samajh logon ko dhoka me rakhna chahta ho.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s