SIMAA E HADEES KE LIYE IMAM BUKHARI RAH KE ASFAAR

SIMAA E HADEES KE LIYE SAFAR:-

Mashaaikh Bukhara se taqreeban 6 saal istefada kar lene ke baad 210 hijri me jabke aap ki umar 15 ya 16 saal ke qareeb thi aap apni Walida Mohtarma aur bhai Ahmad ke hamraah Makkah Mukarrama tashreef le gaye, Hajj e Baitullah ki sa’aadat haasil ki, Walida aur bhai wapas Bukahra aagaye aur Imaam Bukhari rah Wahin Husool-e- Ilm me mashghool hogaye, Makkah Mukarrama me 2 sal Qiyaam farmaya aur yahan ke mashhoor Muhaddiseen  Maslan Abu Abdur Rahman Almuqri rah(Tilmeez Imaam Abu Hanifa rah) Hisaan Bin isaan Ehsan Basrai rah, Abul Waleed Ahmad Bin Azraqi rah aur Imaam Humaidi rah se istefada kiya Makkah Mukarrama ke arbabe Ilam se theseele Kamaal ke bad 212 hijri me jabke Aap ki umar Mubarak 18 saal thi , aap Madina Munawwara rawaana huwe yahan aap ne Abdul Azeez Bin Abdullah Owaisi rah, Ayyub Bin Suleman Bin Bilaal, Ismail Bin Abi Owais Rah aur in ke ilawa digar Muhaddiseen se istefada kiya.(SIYAR A’LAAMUN NUBALA 12/395)

Harmin Sharifain ke ilawa Talab e Hadees Ke silsele me Aap SHAAM, IRAN, IRAQ, MISR, JAZEERAH Waghaira Mumalik e Islamiya Tashreef le gaye aur Wahan ke Muhaddiseen se Ahadis e Mubaraka hasil ki, Khud Aap ka apna bayan Hai

Tarjuma: Mai Shaam , Misr  aur Jazira 2 martaba gaya, Basrha 4 Martaba Gaya, Hijaaz e Muqaddas me 6 saal muqeem raha aur Kufa O Baghdad Me Muhaddeseen ke sath mujhe Kitni Martaba Jana pada ye to mai Suhmar bhi nahi kar sakta.

(HADYUS SAARI 478)

 

Basrah:-

(Basrah) me Aap ne Imaam Abu Asim AlNabeel rah .(Tilmiz Imaam Abu Hanifa Rah ), Muhammad Bin Abdullah Ansari rah( Tilmiz Imaam Abu Hanifa rah.) Abur Rahman Bin Hammad Ashshuaeesi Rah , Mohammad bin UrUrah rah, Hajjaj bin Minhal rah , Badal Bin Muhabbar rah , Abdullah Bin Rajaa’ rah, Safwan Bin Isa Rah , Hurmi Bin Ammara Rah, Affan Bin Muslim Rah, Suleman Bin Harb rah, Abu Alwaleed Attayaalsi rah (Tilmiz Qazi Abu Yusuf rah ) ,Muhammad Bin Sinaan rah .Waghairah Muhaddiseen ee Ahadees Hasil Kin.

Koofah:-

(Koofah me) Ubaidullah Bin Musa rah (Tilmiz Imaam Abu Hanifa rah ), Abu Nuaim Fazal Bin Dukeen Rah (Tilmiz Imaam Abu Hanifa rah .) ,Khalid Bin Makhullad Rah , Talq Bin Ghannam rah, Khalid Bin Yazid AlMuqri Rah, Ahmad Bin Yaqub rah , Ismail Bin Aban Rah, Hasan Bin Rabi Rah , Sayeed Bin Hafs Rah, Umar Bin Hafs Rah, Urwah Rah, Qubaisa Bin Uqbah rah, Abu Ghassan Rah waghaira Muhaddesin Se Ahadees Hasil Ki.

 

Baghdad:-

(Baghdad me) Me Aap ne Imaam Ahmad Bin Hambal Rah .(Tilmiz Qazi Abu Yusuf rah) Mohammad Bin Sabiqu Rah, Mohammad Bin Isa Bin Tabbaa’ rah, Suraij Bin Noman Rah Waghaira Muhaddiseen se Istefada kiya (Siyar A’laamun Nubala 12/394, Thezeeebul Asmaa 1/72)

Imaam Zahbi Rah ka kehna hai ke Hazrat Imaam Bukhari rah ne Majmooi taur Par Ek hazar Assi (1080)Mashaikh Se Hadis ka Simaa’ kiya(Siyar A’laamun Nubala 12/395).

Yaad rahe ki Simaa’ -E- Hadees Aur Talab e Ilm ke In safron me Imaam Abu Hafs Kabeer rah Hanafi ke Sahabzade Imaam Abu Hafs Sagheer rah Hanfi(264) Imaam Bukhari Rah ke rafeeqe e Dars Aur hamsafar rahe Chunanche Imaam Zahbi rah thereer farmate hai :

و رافق البخاري في الطلب المدة

Tarjuma : Imaam Abu Hafs Sagheer rah Talab e Ilm me ek muddat tak Imaam Bukhari rah ke rafeeq -e- safar rahe (Siyar A’laamun Nubala 12/618)

Tambeeh:-

Qaraeen -e- Muhtaram Hazrat Imaam Bukhari rah ke ibtedai Haalaat , Talab e ilm aur Simaa’ e Hadees ke liye safar se do baten Khul kar hamare samane tai hai.(contd insha Allah)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s