IMAM ABU HANEEFA RAHMATULLAHI ALAIH KI SHAAN ME JALEEL UL QADR MUHADDISEEN O FUQAHA KE KALIMAAT E AALIYAH:

IMAM ABU HANEEFA RAHMATULLAHI ALAIH KI SHAAN ME JALEEL UL QADR MUHADDISEEN  O FUQAHA KE KALIMAAT E AALIYAH:

1) Imam Shafai rah farmate hain:
1. Log Fiqh me Imam Abu Haneefa rah ki Aal hain,
2.Maine Imam Abu Haneefa rah se ziada Faqeeh kisi ko nahi dekha.
(Tareekh e Baghdad Jild 15 safha 474, dono riwayaten Saheeh )

Scan:Image

2) Muhaddis Sufyan Bin Uyaina Rah Farmate Hain:
“Meri Aankhon Ne Abu Haneefah Rahmatullahi Alaih Jaisa Kisi Ko Nahi Dekha.”
(Tareekh E Baghdad Jild 15,Safha 460,Sanad Saheeh)

Scan:Image

3) Imam Ul Muhaddiseen Yahya Bin Moin Rah Ne Farmaya:

“ Imam Abu Haneefa Rah Siqah(Hadees Naqal Karne Me Saheeh) Hain.”
[Manaqib Imam Abu Haneefa Rah Liz Zahbi Safha 45]

Scan:Image

4) Imam Abu Dawood Rahmatullahi Alaih Ne Farmaya:

Allah (Imam) Malik Rah Par Rahem Farmaye Woh Imam The, Allah Imam Abu Haneefa Rah Par Rahem Farmaye Woh Imam The.

(Manaqib Imam Abu Haneefa Rahmatullahi alaih safha 46)

Scan:Image

5) Imam e Ahle Sunnat Imam Ahmed Rah Farmate The Ke
“Imam Abu Haneefa Rah Ashaab E Wara Aur Ashaab E Zuhad Me Se Hain Aur Akhirat Ko Dunya Par Tarjeeh Dene Me Unka Jo Maqaam Hai Usme Koi Unka Hamsir Nahi.”
[Al Khairaatul Hisaan 85]”

6) Abdus Samad Bin Abdul Waris Kehte Hain “Hum Shoba Bin Hajjaj Ke Paas The, To Unse Kaha Gaya Ke: Imam Abu Haneefa Rah Ka Inteqal Hogaya”

Shoba Bin Hujjaj Ne Farmaya
“Tehqeeq Unke Sath Koofa Ka Fiqh Chala Gaya, Allah Ta’ala Hum Par Aur Un Par Apni Rehmat Se Fazl Farmaye”
[Al Inteqa Li Ibne Abdul Bar,196]

Scan:Image
7) Ubaidllah Bin Moosa Farmtae Hain Ke Maine Misar Bin Kidaam Rahmatullahi Alaih Ko Farmate Hue Suna:
“Allah Ta’ala Abu Haneefa (Rahmatullahi Alaih ) Par Rahem Farmaye Ke Wo Faqeeh Aur Aalim The.”

8) Aarim Farmate Hain, Maine Hammad Bin Zaid Rah Ko Farmate Hue Suna:
Maine Haj Ka Irada Kiya, To Mai Ayyub Sakhtiyani (Rah) Ke Paas Aya Taake Widaa Karun, To Unho Ne Kaha:
“Mujhe Khabr Pohanchi Hai Ke Koofa Ke Ek Faqeeh Abu Haneefa (Rahmatullahi Alaih) Haj Ka Irada Karte Hain, To Jab Tum Unse Milo To Unko Mera Salaam Kehna”
[Al Inteqa Li Ibne Bar Rah, 195]

Scan:Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s