WAQIA E MERAJ QURAN MAJEED SE

BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHEEM

NAHMADUHU WA NUSALLI ALAA RASOOLIHIL KAREEM

 

Quran Majeed me Ijmaali taur par Meraj Shareef ka waqia bayan farmate hue Irshad farmaya hai:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ(سورۃ الاسراء آیت 1)

            “paak hai wo zaat jisne apne bande ko raat me Masjid e Haraam se Masjid e Aqsa tak safar karaya, jiske girdagird Humne barkaten rakhi hain taake Hum usey Apni Aayaat dikhayen, Beshak Allah Ta’ala sunne wala , Jaanne wala hai.”

Ye Surah Israa ki pehli  aayat hai isme is baat ki tashreeh hai ke Allah Ta’ala ne Ek raat Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ko Masjid e Haraam se lekar Masjid e Aqsaa tak sair karayi aur Surah Najam ki (14-18 )Ayaat  

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18)

me iski tashreeh hai ke AanHazrat sallallahu alalihi wasallam ne Aalam e Baala me Allah Ta’alaa ki badi badi Aayaat mulaheza  farmyain.

Masjid e Haraam us Masjid ka naam hai jo KA’BA SHAREEF ke Charo taraf hai aur baaz martaba Haram e Makkah par bhi iska Itlaaq hua hai  jaisa ke Allah Ta’ala ne farmaya(Surah Taubah ayat no 7 )

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

 

Aayat e Kareema ko lafz سُبْحَانَ الَّذِي  se Shuru farmaya hai isme un Kam Fehmo ke khayal o Gumaan ki tardeed ki hai jo is waqie ko Mahaal aur Mumtane’ samajhte the aur ab bhi baaz Jaahil aisa khayal karte hain, ye log Allah Ta’ala ki Qudarat e Azeema me Shak karte hain unki tardeed karte hue farmadiya ke Allah Ta’ala Shanahu ko sab kuch Qudrat hai, wo kisi bhi cheez se Aajiz nahi , wo Jo Chahta hai karsakta hai, wo Har Naaqis aur Aib se paak hai, uski Qudrat e kaamila hai, koi cheez uske liye bhaari nahi.

Aur أَسْرَى بِعَبْدِهِ jo farmaya usme Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ki Shaan e Abdiyat ko bayan farmaya, Abdiyat bhot bada Maqaam  hai Allah ka banda hona bhot badi baat hai, jise Allah Ta’ala ne Apna banda bana liya aur ye aelaan farmadiya ke wo Hamara banda hai usse bada koi sharf nahi isi liye Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya hai ke

أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

“Allah ko sab se Ziada pyara naam ABDULLAH aur ABDUR RAHMAN hain” (MISHKAATUL MASABEEH SAFHA NO 409)

Ek martaba ek farishta haazir e Khidmat hua usne arz kiya ke Apke RABB ne SALAAM farmaya hai aur farmaya hai ke agar tum chaaho ABDIYAT wale Nabi banjao aur agar cahaho to badhshahat wale Nabi banjao apne Mashwara lene ke liye Jibraeel alaihis salam ki taraf dekha, unho ne Tawaze’ ikhtyar karne ka mashwara diya, Apne jawab diya ke Mai ABDIYAT wala Nabi ban kar rahna chahta hun. Hazrat Ayesha razi Allahu anha (jo Hadees ki rawiya hain unho ) ne bayan kiya ke iske baad Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam TAKYA laga kar khaana nahi kahte the , AP farmate the ke Mai aise khaata hu jaise Banda khaata hai aur aise baithta hu jaise Banda baithta hai.(MISHKAATUL MASABEEH safha 521)

Waqia Meraj ko bayan karte hue lafz  عَبْدِهِ laane me ek Hikmat ye bhi hai ke Waqie ki tafseel sun kar kisi ko wahem na hojaye ke Apki haisiyat ABDIYAT se aage badh gayi, aur apki shaan me koi aisa Aeteqaad na karle ke Maqaam e Abdiyat se aage badha kar Allah Ta’ala ki Shaan e Uloohiyat me shareek qarar de de aur jaise NASARAA Hazrat Eisa alaihis salam ki shaan me Ghulu kar ke gumraah hue us tarah ki koi gumrahi Ummat e Muhammadiya (alaa sahibahsa salaatun wassalaam) me na aajaye.

Quran Majeed me is ki tashreeh hai ke Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ko ek Raat Masjid e Haraam se lekar Masjid E Aqsaa tak sair karai , Masjid E Haraam us Masjid ka naam hai jo Kaabah Shareef ke charo taraf hai aur baaz martaba  Haram e Makkah par bhi iska itlaaq hua hai jaisa ke Allah Ta’ala ne farmaya( Surah Taubaha ayat no 7 )

(إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)

aur Masjid E AQSAA “MASJID BAITUL MUQADDAS” ka naam hai jo Shaam me hai, lafz AQSAA Door wali cheez ke liye istemaal hota hai , Masjid E Aqsaa ko Aqsaa kyu kaha jata hai?Iske baare me kayee Qaul hain. Sahib e Roohul Ma’aani likhte hain : “Chaunke Hijaaz me rehne walon se door hai is liye iski sifat AQSAA laayi gayi aur ek qaul ye hai ke jin Masaajid ki ziyarat ki jati hai unme wo sab se ziada door hai.(koi shakhs Masjid e Haraam se rawana ho to pehle Madina munawwara se guzrega phir bhot din ke baad Masjid e Aqsaa pohanchega, jab Oonto par safar hote the to Masjid e Haraam se Masjid e Aqsaa tak 40 Din ka safar tha) aur ek Qaul ye bhi hai ke Masjid e Aqsaa isliye kaha gaya hai ke wo gandii aur khabees cheezon se paak hai.”(ROOHUL MA’AANI JILD 15 SAFHA 9)

Masjid e Aqsa ke bare me الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ farmaya yani jiske Charon taraf humne Barkat di hai, ye barkat Deeni aetebar se bhi hai aur Dunyawi Aetebar se bhi, Deeni Aetebar se to yun hai ke Baitul Muqaddas Hazraat e Ambiya ikram Alihumas salaam ki Ibadat gaah aur un Hazraat ka Qibla hai aur wo un teen masajid me se hai jin ki taraf safar karne ki ijazat di gayi hai aur charo taraf Hazraat e Ambiya Kiram alihumas salaam madfoon hain aur Dunyawi aetebar se isliye barkat hai ke wahan par anhaar(Nehren) aur ashjaar (trees) bhot hain.

لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا

(taake hum apne bande ko apni ayaat yani ajaaib e Qudrat dikhayen) ek raat me itna lamba safar hojana aur Hazraat e Ambiya Kiraam alaihumus salaam se mulaqaat hona unki Imamat karna aur Raaste me bhot si cheezen dekhna ye sab Ajaaib e Qudrat me se tha.

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

(bilashuba Allah sunne wala dekhne wala hai)

Saahibe Ma’aalimut tanzeel likhte hain ke السَّمِيعُ farmakar ye bata diya ke Allah Duaon ka Sunne wala hai aur الْبَصِيرُ farmakar ye batadiya ki WO sab kuch dekhne wala hai aur Raat ki taarikiyon me Hifazat karne wala hai.

Surah Israa me Masjid  e Aqsaa tak safar karne ka zikr hai aur Ahadees e Shareefa me Aasmano par jaane balke Sidratul Muntehaa balke usse bhi oopar tak tashreef lejane ka zikr hai , Ahle Sunnat wal Jama’at ka yahi mazhab hai ke Allah Ta’ala ne apko ek hi raat me Masjid e Haraam se Masjid e Aqsa tak aur phir wahan se satwe(7th ) Aasmaan se oopar tak sair  karai phir isi raat me wapis Makkah Muazzma pohancha diya aur ye aana jana sab Haalat e Bedari me tha aur jism aur Rooh dono ke sath tha.

Hadees Shareef ki kitabon me Waqia e Meraj tafseel se mazkoor hai. Meraj ko Israa bhi kaha jata hai. Quran e Majeed me سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ  farmaya hai aur Ahaadis e Shareefa me Aasmano par tashreef lejane ke bare me ثم عرج بي  farmaya hai is liye is Muqaddas Waqia ko ISRAA aur MERAJ dono naamo se yaad kiya jata hai, Hum pehle Saheeh Bukhari aur SAHEEH MUSLIM ki riwayaat naqal karte hain unme se pehle SAHEEH MUSLIM ki Riwayat li hai kyun ke usme Masjid e Haraam se Masjid e Aqsaa tak pohanchne ka aur phir Aalam e baala me tashreef lejane ka zikr hai. Saheeh Bukhari ki kisi Riwayat me hame Masjid e Haraam se Masjid e Aqsaa tak pohanchne ka zikr nahi mila. Is liye Bukhari ki Riwayat ko baad me zikr kiya hai.

Namaz Me Hath Kahan Baandha Jaye???

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHEEM

Namaz Me Hath Kahan Baandha Jaye???

          Hazrat Muawiya Razi Allahu Anhu Se Marwi Hai Ke Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Irshad Farmaya :
“Allah Ta’ala Jiske Haq Me Behtari Chahte Hain, Usko Deen Me Tafaqqoh Ata Farmate Hain. ”

(Bukhari 1/16, Muslim 2/123)

Hafiz Ibne Hajar Rah Ne Is Hadees Ke Zail Me Likha Hai Ke Isse Tamam Logo Par Ulama Ki Fazeelat Aur Tamam Uloom Se Tafaqqoh Fid Deen Ka Afzal Hona Zahir Hota Hai.

(Fathul Bari 1/124)

Imam Tirmizi Rah Ek Hadees Ke Zail Me Likhte Hain :

“Fuqaha Ne Yahi Kaha Hai Aur Wo Maaniye Hadees Se Ziada Waqif Hain”

(Tirmizi 1/118)

Hum Aaj Awaamun Naas Ko Hath Baandhne Ke Masle Par Fuqaha(Aimma E Arbah) Ki Tehqeeq Batayenge Sath Me Muhaddis E Kabeer Imam Tirmizi Rahmatullahi Alaih Ka Wazeh Qaul Batayenge Jo Aap Rah Ne Hath Baandhne Ke Bare Me Farmaya Aur Sath Hi Ibn E Qayyim Rahmatullahi Alaih Jinki Tehqeeq Par Ghair Muqallideen Naaz Karte Hain Unka Qaul Hath Baandhne Ki Kaifiayat Me Bayan Karenge. Bhaiyo Se Guzarish Hai Ta’assub Ka Chashma Utar Kar Post Padhen.

Jazakallah Khair.

Fiqh Hanafi:-

Fiqh E Hanafi Ki Motabar Kitab Hidaya Me Hai Keh Naaf Ko Seedhe Hath Ko Baayen(Left) Hand Par Naaf Ke Neeche Baandha Jaye.

(Hidaya Kitabus Salat , Baab Sifatus Salat jild 1 safha 313)

Fiqh Maaliki:-

Fiqh E Maliki Mashhoor Kitab Al- Mudawwana Me Hai Keh

Imam Malik Rah Farmate Hain Keh

“Mai Farz Namaz Me Us(Hath Baandhne) Ko Nahi Janta Aur Wo Usko Makrooh Samajhte The Lekin Nawafil Me Jab Qiyaam Lamba Hojaye To Usme Koi Harj Nahi.

(Mulkhis Al Mudawwana Kitabus Salat jild 1 safha 169)

Fiqh E Shafai:

Fiqh E Shafai Ki Mashhoor Kitab Al-Majmoo’ Sharah Muhazzab Me Hai

“Seedha Hath Bayen Hath Par Seene Ke Neeche Aur Naaf Ke Oopar Baandhe”

(Al-Majmoo  Kitabus Salat jild 3 safha 269)

Fiqh E Hambali:-

Fiqh E Hambali Ki Mashhoor Kitab Al-Mughni Me Imam Ahmad Rah Se Teen Riwayaten Milti Hain

  1. Hathon Ko Naaf Ke Neeche Baandha Jaye
  2. Hathon Ko Naaf Ke Oopar Bandha Jaye
  3. (Musalli Ko) Ikhtyar Hai(Jahan Chahe Baandhe)

(Al-Mughni Baab Sifatus Salah jild 2 safha 141,)

Imam Ahmad  Rahmatullahi aliah ne Hath ko Seene par bandhne  ko Makrooh kaha hai

(Masail Imam Ahmad Riwayat Abu Dawood Sajastani 1/48)

Ab Aayye Muhaddis E Kabeer Imam Tirmizi Rahmatullahi Alaih Ka Haqeeqat Pasandana Qaul Padhte Hain Jisme Imam Rahmatullahi Alaih Ne Salaf Saaliheen Ke Amal Ki Taraf Nishandahi Ki Hai

Imam Tirmiz Farmate Hai

“Sahaba,Tabaeen Aur Baad Ke Ahle Ilm Ka Khayal Hai Ke Namaz Ki Halat Me Admi Daayan Hath Baayen Hath Par Rakhe Ab Baaz Hazraat Ka Khayal Hai Ke Naaf Ke Upar Rakhe Aur Baaz Ki Raye Hai Ke Naaf Se Neeche Rakhe, Gharz In Hazraat Ke Nazdeek Is Masle Me Wus’at Aur Kushadgi Hai.

(Tirmizi, Baab Namaz Me Hath Seedha Hath Bayen Hath Par Rakhna)

Zara Is Ibarat Ko Ghaur Se Padhen Kya Kahin Seene Par Hath Baandhne Ka Tazkirah Hai ????

Nahi Uska To Sirey Se Tazkirah Hi Nahi Hai. Is Se Saaf Pata Chalta Hai Keh Salaf Saaliheen Ka Is Par Amal Hi Nahi Tha.

Ab Zara Woh Log Jo Khud Ko Salafi Kehte Hain Woh Hame Batayen Ke Unke Salaf Kaun Hai????

Ab Aakhir Me Shaikhul Islam Ibne Taimia Rahmatullahi Alaih Ke Shagird Imam Ibn E Qayyim Rahmatullahi Alaih Ki Bhi Is Mamle Me Tehqeeq Padhlijye.

Shaikh Ul Islaam Ibn Taimiyah Ke Shagird Alama Ibn Qayyim Ki Tehqeeq Aur Faisla.

Haato Ko (Namaz Me ) Seene Par Rakhna Makrooh Hai Aur Yeh Isliye Makrooh Hai Kyunki Nabi E Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Se “ Takfeer “ Ki Mumaanat Marwi Hai Aur Takfeer Se Muraad Seene Par Haat Rakhna Hai.

(Badaa Ul Fawaaid  980/3 )

Ab ap khud Fuqaha ke Aqwaal aur Salaf ke aamal padhen aur batayen ke kya kisi ek Faqeeh ke paas Hath Seene par baandhna hai????

Imam Tirmizi Rahmatullahi alaih ne Salaf ka Amal bataya kya usme Seene par hath bandhne ka Tazkirah hai???

Aur Ibne Qayyim Rahmatullahi alaih ne saaf likh diya keh Seene par Hath Bandhna Makrooh hai.

Ab ap khud hi sochen ke kya Salaf ke khilaf amal karne wale Salafi hosakte hain???

Allah Ta’ala se Dua hai keh Hame Deen ko Salaf jis tarah Samjhe usi tarah samajhne ki taufeeq ata farmaye aur Siraat  e Mustaqeem par chalaye .

Ameen Ya Rabbal Aalameen.

MAAHE RAJAB CHAND GHALAT FEHMIYO KA IZAALA

maahe rajab

Waqie Meraj Ke Baad 18 Saal Tak Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Is Dunya Me Tashreef Farma Rahe, Lekin In 18 Saal Ke Dauraan Ye Kahin Sabit Nahi Ke Ap Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Shab E Meraj Ke Bare Me Koi Khaas Hukum Diya Ho, Ya Us Ko Manane Ka Ahtemam Farmaya Ho , Ya Uske Bare Me Ye Farmaya Ho Ke Us Raat Me Shab E Qadr Ki Tarah Jaagna Ziada Ajr O Sawaab Ka Baais Hai Aur Na Hi Aap Ke Zamane Me Is Raat Me Jaagne Ka Ahtmam Sabit Hai.

—Mufti Taqi Usmani damat barakatuhum

MAAHE RAJJAB CHAND GHALAT FEHMIYO KA IZAALA

MAAHE RAJJAB CHAND GHALAT FEHMIYO KA IZAALA

Image

Waqie Meraj Ke Baad 18 Saal Tak Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Is Dunya Me Tashreef Farma Rahe, Lekin In 18 Saal Ke Dauraan Ye Kahin Sabit Nahi Ke Ap Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Shab E Meraj Ke Bare Me Koi Khaas Hukum Diya Ho, Ya Us Ko Manane Ka Ahtemam Farmaya Ho , Ya Uske Bare Me Ye Farmaya Ho Ke Us Raat Me Shab E Qadr Ki Tarah Jaagna Ziada Ajr O Sawaab Ka Baais Hai Aur Na Hi Aap Ke Zamane Me Is Raat Me Jaagne Ka Ahtmam Sabit Hai.

—Mufti Taqi Usmani damat barakatuhum

https://archive.org/details/MAAHERAJJAB