Saheeh Bukhari Me Waqia Meraj Ki Tafseel

Saheeh Bukhari Me Waqia Meraj Ki Tafseel

 

Saheeh Bukhari me Waqia Meraj ba Riwayat Hazrat Anas Bin Maalik razi Allahu anhu muta’addad Jagah marwi ha kahin Hazrat Ansa razi Allahu anhu ne ba-waasta Hazrat Abu Zarr razi Allahu anhu aur kahin ba waasta Hazrat Maalik Bin Sa’sa’ Ansaari Razi Allahu anhu bayan kiya hai.

Hazrat Anas Bin Maalik ne Hazrat Maalik Bin Sa’sa’ Razi Allahu anhu ke wastey se bayan kiya hai ki Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya ke

Maine Ka’aba Shareef ke Qareeb is haalat me tha jaise kuch jag raha hu kuch so raha hu, Mere paas 3 Aadmi aaye, mere paas Soney ka Tasht laya gaya jo HIKMAT aur Imaan se pur tha, mera Seena Chaak kiya gaya phir usey ZAMZAM ke paani se dhoya gaya, phir usey Hikmat aur Imaan se bhar diya gaya aur mere paas ek Sufaid chaupaya laaya gay wo Qad (height) me Khachchar se kam tha aur Gadhe se Ooncha tha, ye Chaupaya BURRAAQ tha.

Aasmano Par Tashreef Le Jana Aur Ap Sallallahu Alaihi Wasallam Ke Liye Darwaza Khola Jana, Hazraat Ambiya Alaihumas Salaam Se Mulaqaat Farmana Aur Unka Marhabaa Kehna

Mai Jibraeel alaihis salaam ke sath rawana hua yahan tak ke qareeb wale Aasmaan tak pohanch gaya, Hazrat Jibraeel alaihis salaam ne Aasmano ke Khaazin se kaha ke kholye usne sawaal kiya ke Apke sath kaun hai? Jibraeel alihis salam ne jawab diya: MUHAMMAD sallallahu alaihi wasallam, usne daryaft kiya unhe bulaya gaya hai? Jibraeel alaihis salam ne jawab diya ke Haan unhe bulaya gaya hai! Is par usne MARHABAA kaha aur darwaza khol diya gaya aur kaha gaya ke unka aana Acha aana hai. Hum oopar pohanche to wahan Hazrat Aadam alaihis salaam ko paya, Maine unhe Salaam kiya , unho ne farmaya:  مرحبابك من ابن و نبي(Bete aur Nabi ke liye Marhaba hai) phir hum Doosre Aasmaan tak pohanche wahan bhi Jibraeel alaihis salaam se us tarah ka sawal jawab hua  jo pehle Aasmaan me daakhil hone se qabl kiya gaya tha jab Darwaza khol diya gaya oopar pohanche to wahan Hazrat Eisa alaihis salaam aur Hazrat Yahya Alaihis salaam ko paaya unho ne bhi Marhaba kaha, unke alfaaz yun the :  مرحبا بك من أخ و نبي(Marhaba ho Bhai ke liye aur Nabi ke liye), phir Hum teesre Aasmaan par pohanche wahan Jibraeel alaihis salaam se wahi sawal o Jawab hua jo pehle Aasmaano me dakhil hone par hua. Wahan Hazrat Yousuf alahis salaam ko paya, Maine Salaam kiya unho ne

مرحبا بك من أخ و نبيkaha, phir hum Chauthe Aasmaan tak pohanche, wahan bhi Jibraeel alaihis salaam se Hasb e Saabiq sawaal jawab hua , darwaza khol diya gaya to hum oopar pohanch gaye, wahan Hazrat IDREES alaihis salaam ko paya , Maine unko Salaam kiya, unho ne bhi wahi kaha  مرحبا بك من أخ و نبيphir hum paanchwe Aasman par pohanche to wahan bhi Jibraeel alaihis salam se hasb e saabiq sawaal jawab hua darwaza khol diya gaya to hum oopar pohanche, wahan Hazrat Haroon alaihis salaam ko paya Maine unko Salaam kiya unho ne bhi مرحبا بك من أخ و نبي  kaha, phir hum chatey Aasman tak pohanche wahan bhi hasb e saabiq Jibraeel alaihi salaam se Sawaal o jawaab hue jab darwaza khol diya gaya to hum oopar pohanch gaye wahan Hazrat Moosa alaihis salaam ko paya, Maine Salaam kiya unho bhi مرحبا بك من أخ و نبي  kaha jab mai aagey badh gaya to wo Roney lagey un se sawal kiya gaya ke ap ke roney ka sabab kya hai? Unho ne jawab diya ke ek ladka mere Baad Mab’oos hua uski Ummat ke log Jannat me dakhil honge jo meri Ummat ke Daakhil hone walo se Afzal honge (doosri Riwayat me hai ke uski Ummat ke daakhil hone wale meri Ummat se ziada honge) phir hum saatwey Aasman par pohanche wahan bhi Jibraeel alaihis salaam se Hasbe saabiq Sawaal jawaab hua , jab  Darwaza khul gaya to hum Oopar pohanche wahan Hazrat Ibrahim alaihis salaam ko paya maine unhe Salaam kiya unho ne farmaya مرحبابك من ابن و نبي  (Hazrat Adam  alaihis salam aur Hazrat Ibrahim alaihis salam ne مرحبابك من ابن و نبي  isliye farmaya kyu ke Ap unki nasal me the baqi Hazraat ne مرحبا بك من أخ و نبي   farmaya)

Albaitul  Ma’moor Aur Sidratul Muntaha Ka Mulaheza Farmana

Uske baad al baitul Ma’moor mere saamne kardiya gaya. Maine Jibraeel alaihis salaam se sawal kiya ye Kya hai? Unho ne jawab diya ke ye AL Baitul Ma’moor hai isme rozana 70000 farishte Namaz padhte hain , jab Nikal kar chale jate hain to kabhi bhi wapas nahi hote phir mere samne Sidratul Muntaha ko laya gaya. Kya dekhta hu ke uske BEER E HIJR (HIJR ek jagah thi jahan bade bade Matkey banaye jate the) ke matkon ke barabar hain aur uske pattey Hathi ke Kaano ke barabar hain.

Sidratul Muntaha ki jad me 4 Nehren nazar aayin, 2 Baatini Nehren aur 2 Zaahiri Nehren. Maine Jibraeel alaihis salaam se daryaft kiya unho ne bataay ke Baatini 2 Nehren Jannat ki Nehren hain aur Zaahiri 2 Nehren FURAAT aur NEEL hain. (Furaat Iraaq me aur Neel Misr me hai)

50 Namazon Ka Farz Hona Aur Moosa Alaihis Salaam Ke Tawajjah Dilane Par Baar Baar Darkhast Par 5 Namazen Reh Jaana

Iske baad mujh par 50 Namazen Farz ki gayi , mai wapis aaya yahan tak ke Moosa alaihis salaam ke paas pohanch gaya unho ne daryaft kiya ( ke apni Ummat ke liye) ap ne kya kiya? Maine kaha mujh par 50 Namazen FARZ ki gayi hai, Moosa alaihis salaam ne kaha ke Mai logon ko ap se ziada jaanta hun, Bani Israeel ke sath maine badi mehnat ki hai (wo log Mafrooza Namazon ka ahtemam na karsake) Bila shubah apki Ummat ko itni Namazen padhne ki taqat na hogi, Jaayye apne Rabb se takhfeef ka sawal kijye. Mai wapas Lauta aur Allah Jalle Shaanahu se takhfeef ka sawal kiya to Allah ne 40 Namazen Baaqi rakhin, Moosa alaihis salaam ne phir wahi baat kahi, maine phir Allah Ta’ala se takhfeef ka sawal kiya to 30 Namazen baqi rehgayin, Moosa alaihis salaam ne phir tawajjah dilaai to takhfeef ka sawal karne par Allah Ta’ala ki taraf se 20 Namazen kardi gayi, phir Moosa alaihis salaam ne usi tarah ki baat kahi to darkhast karne par Allah Ta’ala ki taraf se 10 Namazen kar di gayin, Mai Moosa alaihis salaam ke paas aaya to unho ne phir wahi baat kahi, Mere darkhast karne par Allah Ta’ala ne 5 Namazen baqi rehne dii, mai Moosa alaihis salaam ke paas aaya to unho ne phir wahi baat kahi, maine kaha maine tasleem karliya ( ab darkhast nahi karta) is par Allah Ta’ala ki taraf se ye Nidaa di gayi ke Maine Apne Fareeze ka hukum baqi rakha aur Apne Bando se takhfeef kardi aur Mai ek Neki ka badla 10 bana kar deta hun (lihaza ada karne me 5 hain aur sawab me 50 hi rahin)

Ye Riwayat Saheeh Bukhari me safha 455 par hai aur SAHEEH BUKHARI me safha 471 par Hazrat Anas Razi Allahu anhu se ba wasta Hazrat Abu Zarr Razi Allahu anhu jo Meraaj ka Waqia naqal kiya hai usme Hazrat Ibrahim alaihis salaam ke MARHABAA kehne ke tazkire ke baad yun hai ke Ap ne farmaya ke phir mujhe Jibraeel aur oopar le kar chadhe yahan tak ke mai aisi jagah par pohanch gaya jahan Qalmon ke likhne ki Aawazen aarahe thi. Uske baad 50 Namazen FARZ hone aur uske baad MOOSA alaihis salaam ke tawajjah dilane aur baargaah e Ilaahi me Baar baar sawal karne par 5 Namazen baqi rehna ka zikr hai aur uske Akheer me ye hai ke Allah Ta’ala ne farmaya “لا يبدل القول لدي”ke Mere paas baat nahi badli jaati (50 Namazen FARZ karden to 50 hi ka sawab milega) aur SIDRATUL MUNTAHA ke bare me farmaya ke  usey aise aise Rango ne Dhaamp rakha tha jinhe Mai nahi jaanta phir Jannat me Daakhil kar diya gaya, wahan dekhta hun ke Motiyon ke Gumbad hain aur uski MITTI MUSHK hai.

            Safha 548 par bhi Imam Bukhari rah ne Hadees e Meraaj zikr ki hai wahan bhi Hazrat Anas Razi Allahu anhu se ba-tawassut Hazrat Maalik Bin Sa’sa’ Ansari razi Allahu anhu Riwayat ki hai usme AL BAITUL MA’MOOR ke zikr ke baad yun hai ke phir mere paas ek Bartan me Sharaab aur ek Bartan me Doodh aur ek Bartan me Shahed laaya gaya maine DOODH le liya jis par JIbraeel alaihis salaam ne kaha yahi wo Fitrat hai yani DEEN E ISLAAM hai jis par Aap hain aur apki Ummat hai, is Riwayat me ye bhi hai ke Jab 5 Namazen reh gayiin to Hazrat Moosa alaihis salaam ne mazeed takhfeef karane ke liye kaha to Apne farmaya : Maine apne Rabb se yahan tak sawal kiya ke sharmaa gaya ab to Mai raazi hota hu Tasleem karta hu.(SAHEEH BUKHARI)

Advertisements

One thought on “Saheeh Bukhari Me Waqia Meraj Ki Tafseel”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s