Aasmano me Hazraat e Ambiya Kiraam alihim assalam se jo Mulaqaten huiin un ki tarteeb ke bare me kya hikmat hai?

Aasmano me Hazraat e Ambiya Kiraam alihim assalam se jo Mulaqaten huiin un ki tarteeb ke bare me kya hikmat hai?

            Hazrat Sarwar e Aalam sallallahu alaihi wasallam ne Hazraat e Ambiya kiraam alaihim assalam ko Baitul Muqaddas me Namaz padhai phir un hazraat se jis jis se oopar mulaqaat karani thi wo log aap se pehle aasmano me pohanch chuke the. Un me jin hazraat se aap ki mulaqaat hui un me pehle Aasman par Hazrat Adam alihis salam se mulaqat hui phir oopar tashreef le jate rahe aur doosre aasman me degar Ambiya kiram alaihim assalam se mulaqat hui. Is mulaqaaton ki tarteeb me ye batana tha jaise wo Jannat se nikale gaye jo us waqt un ka watan maloof tha isi tarah apko bhi Makkah Muazzamah se Madeene ke liye Hijrat ka Mauqa aayega ( mashoor qaul ke mutabiq chunkeh Waqia e Meraj Hijrat madeena munawwara se kuch hi arse pehle pesh aaya tha is liye pehle aasman me Hazrat Aadam alihis salam se mulaqat karaai gayi.)

Hazrat Eisa aur Yahya alaihumas salam se doosre aasman me mulaqaat hui us me ye bataya keh hijrat ke baad shuru hi me yahoodi dushmani karenge aur un ki sarkashi badhti chali jayegi aur aapko takleef pohanchane ke irades karte rahenge (jaisa ke unho ne Hazrat Eisa aur Hazrat Yahya alaihumas salam se kiya.)

Teesre Aasman me Hazrat Yusuf alihis salam se mulaqat hui us me ye Hikmat hai keh jis tarah Yusuf alaihis salam ke Bhaiyon ne un ke sath ziyadti ki, usi tarah Aap ke Qureshi bhai aap se dushmani karenge (aur Jung karne ke liye Darul Hijrat pohanchenge) phir jis tarah husn e anjaam Hazrat Yusuf alaihis salam ko haasil hua aap ko bhi ye nemat haasil hogi chunanche Makkah Muazzamah Fateh hua aur aap ki zabane Mubarak se Quraish e Makkah ke liye wahi baat nikli jo Yusuf alaihis salam ne apne Bhaiyon se kahi thi لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ (Surah Yusuf 92)

Chauthe aasman me Hazrat Idrees alaihis salam se mulaqat hui un ke tazkireh me Quran Majeed me farmaya hai وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّاunki mulaqaat me is taraf isharah tha ke Ap ko bhi Allah Ta’ala buland martabah ata farmaya hai.

Paanchwe aasman me Hazrat Haroon alaihis salam se mulaqaat hui us me bataya ke jaise Hazrat Haroon alaihis salam ko unki qaum ne aziyyat di phir wo apni qaum me mehboob hogaye usi tarah apni qaum ki eizaaon ke baad ap mehboob hojayenge.

Chate Aasman me Hazrat Moosa alaihis salam se mulaqat hui un ki mulaqaat me is taraf isharah tha ke jaise un ki qaum ne apko sataya usi tarah ke waqiaat aap ko bhi pesh aayenge us ko Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne ek mauqe par yun irshad farmaya لقد اوذي موسى باكثر من هذا فصبر

Saatwe aasman me Hazrat Ibrahim alaihis salam se mulaqat hui wo Baitul Ma’moor se tek lagaye hue baithe the, isme ye bataya ke aapki Aakhri Umar me aap ko Manasik e Haj ka mauqa diya jayega aur aap ke zarye Baitullah ki tazeem qayem hogi.(Hazrat Ibrahim alaihis salam se sab se aakhir me Mulaqaat hui unho ne Kabah Shareef banaya tha aur Aalam e Baala me baitul mamoor se tek lgaye hue the jo Kabah Shareef ki mahazaat me hai yahan zameen par bani aadam ka’abah shareef ka tawaaf karte hain aur wahan rozana farishte baitul mamoor me dakhil hote hain ye lateef munasibat hai)

(Fathul Bari safha 210-211 jild 7)

Advertisements

2 thoughts on “Aasmano me Hazraat e Ambiya Kiraam alihim assalam se jo Mulaqaten huiin un ki tarteeb ke bare me kya hikmat hai?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s