Meraj me Doodh,Shahed aur Sharab ka pesh kiya jana

Doodh, Shahed Aur Sharab Ka Pesh Kiya Jana Aur Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Doodh Ko Lelena

Saheeh Muslim me Jo safha 91 par riwayat naqal ki gayi hai us me yun hai keh Baitul Muqaddas hi me ek Bartan me sharab aur ek bartan me doodh pesh kiya gaya uske raawi Hazrat Anas Bin Malik razi Allahu anhu hain. Saheeh Muslim ki doosri riwayat jo safha 95 jild 2 par mazkoor hai. Jiske raawi hazrat Abu Hurairah razi Allahu anhu hain usme yun hai keh Aalam e Baala me Sidratul Muntehaa ke qareeb peene ki cheezen pesh ki gayiin us me bhi ye hai keh Aap sallallahu alaihi wasallam ne doodh le liya. Aur Hazrat Imam Bukhari rahmatullahi alaih ki riwayat me hai keh Baitul Ma’moor saamne kiye jane ke baad ek bartan me Sharab, ek bartan me Doodh aur ek bartan me Shahed pesh kiya gaya, Baitul Muqaddas me bhi peene ke liye cheezen pesh ki gayiin hon aur phir Aalam e Baala me bhi Haazir e Khidmat ki gayi hon is me koi Munafaat nahi hai dubarah kiye jaane me Aqlan Naqlan koi aisi baat nahi hai jis ka inkar kiya jaaye. Saheeh Bukhari me ek cheez yani Shahed ka zikr ziadah hai is me bhi koi Ishkaal ki baat nahi, Baaz martabah baaz rawiyon se koi Cheez reh jaati hai jise doosra zikr kardeta hai.

ومع ذلك المثبت مقدم علي من لم يحفظ.

Saheeh Muslim ki riwayat safha 97 par ye bhi hai ke jab Aap sallallahu alaihi wasallam ne Doodh liya to Hazrat Jibraeel alaihis salam ne arz kiya ke agar Aap Sharab le lete to Aap ki Ummat Gumrah hojati, is se Maloom hua ke Qaaid aur Peshwaa ke Akhlaaq aur Aamaal ka Asar uske maanne walon par bhi padta hai.

Note: Fathul Baari safha 215 jild 7 me Allama Qurtubi se naqal kiya hai keh doodh ke bare me jo هي فطرة التي كنت انت عليها farmaya mumkin hai ke isi wajeh se ho ke jab bachcha paida hota hai to uske pet me doodh daakhil hota hai aur wahi uski aanto ko phaila deta hai (aur har bachcha Fitrat e Islam par paida hota hai lihaza fitri taur par fitrat e islam aur bachche ki ibtedai ghiza me ek munasibat hui is liye fitrat se deen e islam muraad liya) Hazrat Hakeemul Ummat Thanwi Quddisa Sirruhu tehreer farmate hain ke riwayaat me ghaur karne se maloom hota hai (jo bartan pesh kiye gaye woh) chaar (4) the Doodh aur Shahed aur Khamar aur paani, kisi ne do ke zikr par iktefa kiya kisi ne teen ke zikr par ya yeh ke teen hon ek pyale me paani ho ke Shiir me Shahed jaisa ho kabhi us ko Shahed keh diya ho kabhi paani aur har chand ke Sharab us waqt haram na thi kyun ke ye Madeene me Haraam hui hai magar Saamaan e Nishaat zaroor hai is liye Mushabeh dunya ke hai. Shahed bhi aksar talazzuz ke liye piya jata hai Ghiza ke liye nahi to ye bhi Amar e zaaid aur isharah lazzaate dunya ki taraf hua aur paani bhi Moeen e ghiza hai Ghiza nahi, jis tarah dunya Moeen e deen hai maqsood nahi aur Deen khud Ghizaa e Roohani maqsood hai jaisa doodh Ghizaaye  Jismani maqsood hai aur go ghizaayen aur bhi hain magar doodh ko auron par tarjeeh hai keh ye khaane aur peene dono ka kaam deta hai( Kazaa fii nashru teeb wa raaje’ Fathul Baari jild 7 safha 215)

Advertisements

One thought on “Meraj me Doodh,Shahed aur Sharab ka pesh kiya jana”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s