Mukhtalif Aasman par Ambiya se milne ki hikmat

Shaikh Ibn e Abi Hamzah ka irshad

Shaikh Ibn e Abi Hamzah ne bhi Hazraat Ambiya ikram alaihim assalam ki mulaaqaton ki tarteeb ke baare me kuch hikmaten batayin, unho ne farmaya ke sab se qareeb wale aasman  me Aadam alaihis salam se is liye mulaqaat hui ke wo awwalul Ambiyaa bhi hain aur Awwalul Aabaa’ bhi hain wo Nabi bhi hain aur Aap ke baap bhi hain aur doosre aasman par Hazrat Eisa alaihis salam se mulaqat hui kyun ke unka zamana Aanhazrat sallallahu alaihi wasallam ke zamane se qareeb tar tha kyun ke Aap ke aur unke darmiyan koi Nabi nahi guzra. Teesre Aasman me Hazrat Yusuf alaihis salam se mulaqaat hui kyun ke aap ki ummat Hazrat Yusuf Alaihis salam ki soorat me Jannat me daakhil hogi.

Chauthe Aasman me Hazrat Idrees alaihis salam se mulaqaat hui un ke bare Allah Ta’ala ka irshad hai وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (Surah maryam 57) aur chautha aasman satwe aasman ke darmiyan hai

(Note: Allama Soheli ne Alrauz ul Anf me bhot hi achi baat likhi hai aur wo ye ke Hazrat Idrees alaihis salam sab se pehle wo shakhs hain jinhe Allah Ta’ala ne likhna sikhaya tha chauthe aasman me un se mulaqaat hone me is taraf ishara tha ke guzishtah teen ahwaal (Makkah Muazzamah se Hijrat kar ke Madeene Munawwara tashreef le jana aur Madeene Munawwara me yahoodiyon ka aap se dushmani karna aur Makkah Muazzamah fateh hona) ke baad chauthi halat ye pesh aayegi keh aap badshahon ko khat likhenge jis me islam ki dawat hogi. Chunancheh fateh makkah ke baad aisa hi hua jis ke nateeje me baaz mulook musalman hue aur baaz ne sulah karli.)

Paanchwe aasman me Hazrat Haroon alaihis salam se mulaqaat hui kyun ke wo apne Bhai Moosa alaihis salam se qareeb hain aur Hazrat Moosa alaihis salam un se buland the yani chate Aasman par the kyun ke Unhe KALEEMULLAH hone ki fazeelat hasil hai aur Aakhri Aasman me Hazrat Ibrahim alaihis salam se mulaqat hui kyun ke Ibrahim alaihis salam nabiyon me aap ke aakhri baap hain aur ye baat bhi hai ke Hazrat Ibrahim alaihis salam (Khaleelullah hain) Khaleel ka martabah sab se buland hona chahye. Is liye wo satwe aasman me the aur chunkeh Habeeb ka martabah Khaleel se bhi Buland hona chahye is liye AanHazrat sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ibrahim alaihis salam se bhi oopar tashreef le gaye. Intahah qaul ibn abi hamzah.

(Fathul Bari jild 7 safha 211)

One thought on “Mukhtalif Aasman par Ambiya se milne ki hikmat”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.