Shab e Baraat ki Fazilat Ahadees aur As-Salaf ke Irshaadaat ki Roshni me.

Shab e Bar’aat ki Haqeeqat

Ulama e Haq Ulama e Deoband

15vi Shabaan Jo ke aam Logo me Shab e Baraat ke Naam se Mashoor hai , Uske Fazilat ke Mutalliq Daur e haazir ke Baaz Raushan Khiyaal Hazraat ka Nazariya hai ke Shab e Baraat se Mutalliq Jitni Riwayaat Kutub Ahadees me Milti hai , sabke sab Ya Yoh Mauzu aur Man-ghadak hai ya Shaheed Qism ki Zaeef hai.

Is Ghalat Nazariye ki Binaa par Yeh Log Is raat ki Fazilat ke Sire se Munkir hogaye hai aur is Shab ki Bedaari aur Ibaadat ko Bura Samajhne Lage hai.

Jabke Shab e Baraat ki Fazilat ke Silsile me Sahaba Ikraam Rdh. Ki Ek Jaleel ul Qadr Jamaat se Muqtalif Turq aur Muqtalif Isnaad ke Saat Riwayaat Marwi hai.

Jinme Baaz Riwayaat ko Baaz ke Zariye Taqwiyat Haasil hoti hai , wo Darja e Hasan ko Pahunch jaati hai.Isiliye Umumi Lehaaza se Shab e Baraat ki Fazilat ki Ahadees Bilaa Shuba…

View original post 8,166 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s