Taraweeh 20 Rak’aat Salaf se Khalaf tak

        Bismillahir Rahmanir Raheem

Alhamdulillahi wa kafaa wa salaamun alaa ibaadihil lazeenas tafaa Ammaa ba’ad!


          Hindustan ke Firqe Ahle Hadees ne Rak’aat e Taraweeh ke baab me taqreeban 100 baras se jo shor o Ghogha machaa rakha hai uske wajood se pehle kabhi nahi tha, tamam Dunya e Islam me 20 ya 20 se ziada Rak’aaten padhi jati thi, aur baham koi Risala baazi ya ishtehaar baazi nahi hoti thi , neez Hazrat Umar Razi Allahu anhu ke zamane se lekar is ghoghe tak Dunya ki kisi Masjid me Taraweeh ki sirf 8 Rakaten nahi padhi jati thi yani taqreeban 1250 saal tak musalmaanaan e  Ahle Sunnat 20 aur 20 se ziada hi ko Sunnat aur Qaabil e Amal samajhte rahe, 1250 saal ke baad Firqe Ahle Hadees ne ye jaded inkeshaaf kiya ke ab tak jo musalman karte ya samajhte rahe hain wo Saheeh nahi hai, Saheeh ye hai ke sirf  8 Rakaat Sunnat aur Qaabil e Amal hain.

Hum apni Mukhtasar tehreer me (Firqe ) Ahle  Hadees ke is jadeeed Inkeshaaf ki Haqeeqat wazeh karna chahte hain, hum ko Umeed hai ke agar thande Dil se Hamare Maroozaat ko padha jayega to munkashif hojayega, ke (Firqe) Ahle Hadees ka ye Daawa bilkul be bunyaad aur unka ye Inkeshaaf sarasar ghalat hai.

 

1250 SAAL TAK MUSALMANO KA KYA AMAL  RAHA HAI

 

Sab se pehle mai apne is dawe ke saboot me kuch arz karna chahta hun jo 1250 saal tak Musalmaano ke Amal ke baab me Maine kaha hai, sunye:

Imam Baihaqi ne Sunan Kubraa jild 2 , safha 699 me Saaeb Bin Yazeed Razi Allahu anhu ki riwayat naqal kiya hai ke

Hazrat Umar Razi Allahu anhu ke Zamane me log RAMAZAN me 20 RAKATEN padha karte the,

aur Hazrat OSMAN Razi Allahu anhu ke Zamane me to Qiyaam ki SHIDDAT ki wajeh se laathyo par Tek lagate the,

Aur 5 line ke baad Riwayat karte hain ke Shutair Bin Shakl jo Hazrat ALI Razi Allahu Anhu ke ASHAAB me se the,

RAMAZAN me IMAMAT karte the aur 20 RAKAAT padha karte the, aur 2 line ke baad Riwayat karte hain ke

Hazrat Ali Razi Allahu anhu ne ek Shaqs ko Mamoor kiya ke wo Logon ko 20 RAKAAT padhaya kare.

 

Scan:

HAZRAT UMAR O USMAN O ALI RAZI ALLAHU ANHUM KI KHILAFAT ME 20 RAKAAT TARAWEEH PADHI JATI THI
HAZRAT UMAR O USMAN O ALI RAZI ALLAHU ANHUM KI KHILAFAT ME 20 RAKAAT TARAWEEH PADHI JATI THI

 

Ye to Hazrat Umar, Hazrat Usman aur Hazrat Ali Razi Allahu anhum ke zamane ka haal hua, Hazrat Ali Razi Allahu anhu ki Shahadat 40 hijri me hui hai, Hazrat Ali Razi Allahu anhu ki wafaat ke 23 saal baad 63 Hijri me HARRAH ka Khooni waqia pesh aaya hai, Imam Malik rahmatullahi alaih ka bayan hai ke HARRAH ke pehle se ab tak ke 100 saal se ziada hote hain Madine me ye Amal daraamad raha hai ke 48 Rakaaten padhi jaati rahi, aur isi ki tayeed SALEH maula AT TAWA’MAH ke bayan se  hoti hai , Imam Maalik aur SALEH ki batai hui Tadadon me jo farq hai wo WITR ki Rak’aat ke farq ki wajeh se paida hua hai, baherhaal dono me Qadr e Mushtarak ye hai ke HARRAH se peshtar se Madina me 20 se zaaid padhne ka mamool tha.

Muaaz Abu Haleema Sahabi hain aur unki Shahadat HARRAH ke din hui, un ke baab me IBNE SEEREEN rahmatullahi alaih ki Shahadat hai ke wo Ramazan me 41 Rakaten padhaya karte the,

(TOHFATUL AHWAZI JILD 3/522)

Scan:

TARAWEEH KA AMAL MADEENA ME HARRAH KE WAQIE SE PEHLE 20 YA USSE ZIADA RAKAAT THA
TARAWEEH KA AMAL MADEENA ME HARRAH KE WAQIE SE PEHLE 20 YA USSE ZIADA RAKAAT THA

Naafe’ Hazrat Ibne Umar Razi Allahu anhu ke MAULAA aur Hazrat Ayesha Razi Allahu anha , Hazrat Abu Huraira Razi Allahu anhu aur Hazrat Abu Raafe’ ke shagird the unka bayan hai ke Maine to logon ko 36 Taraweeh aur 3 Witr padhte dekha aur paya hai.(TOHFATUL  AHWAZI )

NAAFE’ rahmatullahi alaih ki wafaat 117 Hijri me hui.

Daood  Bin Qais ka bayan hai ke Maine Umar Bin Abdul Azeez rahmatullahi alaih Mutawaffi 101 Hijri aur Abaan bin Usmaan Mutawaffi 105 Hijri ke zamane me Madine ke logon ko 36 Rakaaten padhte hue dekha hai.(Qayaamul lail safha 91) Neez Umar Bin Abdul Azeez rahmatullahi alaih ne Qaariyon ko 36 Rak’at padhane ka hukum diya tha.( Qayaamul lail safha 221)

Scan:

Daood Bin Qais ka bayan hai ke Maine Umar Bin Abdul Azeez rahmatullahi alaih Mutawaffi 101 Hijri aur Abaan bin Usmaan Mutawaffi 105 Hijri ke zamane me Madine ke logon ko 36 Rakaaten padhte hue dekha hai.(Qiyaamul lail safha 221)
Daood Bin Qais ka bayan hai ke Maine Umar Bin Abdul Azeez rahmatullahi alaih Mutawaffi 101 Hijri aur Abaan bin Usmaan Mutawaffi 105 Hijri ke zamane me Madine ke logon ko 36 Rakaaten padhte hue dekha hai.(Qiyaamul lail safha 221)

Baherhaal Imam Maalik rahmatullahi alaih mutawaffi 179 Hijri ke zamane tak Madine me 39 ya 38 ya 41 ka mamool tha ya yun kahiyye ke 36 ka mamool tha aur Adad ka ikhtelaaf WITR ke Adad ke Ikhtelaf se hai.

Imam Malik rahmatullahi alaih ke baad bhi wahan yahi mamool raha chunanche Imam Tirmizi rahmatullahi alaih mutawaffi 279 Hijri ne 41 ka  Zikr kar ke farmaya hai ke Ahle Madina ka isi par Amal raha hai, aur Madina hi par kya mauqoof hai, zaahir hai ke jahan Imam Maalik rahmatullahi alaih ke Muttabi’een the , sab jagah 36 par amal tha, jaise ke Mazhab e Maalikiya ki tasneefaat Shaahid hain.

Makkah  Muazzama me Hazrat Ataa bin Abi Rabaah ke zamane tak 20 par amal tha(Musannaf ibne Abi sahaibah 7688) Ataa ki wafaat 114 hijri me hui hai, aur Naafe’ bin Umar ka bayan hai ke IBNE ABI MULAIKA hum ko Ramazan me 20 Rakaten padhaya karte the. Ibne Abi Mulaika ki wafaat 117 Hijri me hui hai, aur Imam Shafai rahmatullahi alaih mutawaffi 204 Hijri ke bayan ke Bamaujib bhi 20 par amal tha. Tirmizi me hai

«وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً»

Yani maine apne Shahar Makkah me logon ko 20 Rakaat par Aamil paaya (Sunan Tirmizi jild 2 safha 159) aur chunke Imam Shafai rahmatullahi alaih khud 20 Rakat ke qaayal the is liye unke baad Makkah aur Makkah ke ilawa har jagah jahan un ke muttabaeen the, sab 20 par Amal karte the jaisa ke SHAFAIIYAH ki Kutub e Fiqh jo Imma Shafai ke baad se ab tak likhi gayi hain sab is ki Shahadat de rahi hain.

Ab raha Iraq, Koofa, Basrah waghaira to maloom ho chuka hai ke wahan Hazrat Ali razi Allahu anhu ke Hukum se 20 Rakat par amal tha, aur Hazrat Abdullah Bin Masood Razi Allahu anhu bhi 20 padhte the. (Qiyamul Lail 221/TOHFATUL AHWAZI JILD 2 SAFHA 75)

Scan:

Hazrat Abdullah Bin Masood Razi Allahu anhu bhi 20 padhte the. (Qiyamul Lail 221)
Hazrat Abdullah Bin Masood Razi Allahu anhu bhi 20 padhte the. (Qiyamul Lail 221)

Koofa me Aswad Bin Yazeed mutawaffi 75 Hijri 40 Rakaten padha karte the.( TOHFATUL AHWAZI JILD 3 SAFHA 522)

Scan:

Koofa me Aswad Bin Yazeed mutawaffi 75 Hijri 40 Rakaten padha karte the.( TOHFATUL AHWAZI JILD 3 SAFHA 522)
Koofa me Aswad Bin Yazeed mutawaffi 75 Hijri 40 Rakaten padha karte the.( TOHFATUL AHWAZI JILD 3 SAFHA 522)

Ye wazeh rahe ke Aswad Hazrat Umar, Hazrat Muaz , Hazrat Ibne Masood, Hazrat Huzaifa, Hazrat Bilaal Razi Allahu anhum aur degar kibaar e Sahaba ke Sohbat yaafta the aur Suwaid Bin Ghafla Mutawaffi 81 Hijri jo Hazrat Ali Razi Allahu anhu aur Ibne Masood Razi Allahu anhu ke Sohbat yaafta hain 20 Rakaten padhaya karte the.(BAIHAQI 4619)

Aur Haaris Bin A’war jo Ashaab e Hazrat Ali razi Allahu anhu me the 20 Rakaten padhaya karte the (MUSANNAF IBNE ABI SHAIBAH JILD 1 SAFHA 483 QALMI) neez Ali Bin Rabii’ah jo Hazrat Ali o Salmaan Faarsi Razi Allahu anhuma ke shaagird the wo bhi 20 Rakaat Taraweeh aur 3 Rakaat Witr padhaya karte the(MUSANNAF IBNE ABI SHAIBAH JILD 1 SAFHA 483 QALMI). Aur Sayeed Bin Jubair rah jo Hazrat Ibne Abbas Razi Allahu ahuma aur Doosre SAHABA ke Shaagird aur Bohot bade Imaam the, wo 28 aur 24 Rakaaten padha karte the(TOHFATUL AHWAZI 3/523) Apki Shahadat 95 Hijri me hui, Imam Koofa Sufyan Sauri rahmatullahi alaih almutawaffi 161 Hijri 20 Rakaton ke Qaayel the.(Sunan Tirmizi 2/159) aur Hazrat Imam Azam rahmatullahi alaih mutawaffi 150 Hijri ke baad to zaahir hai ke unke Muttabaeen ka amal 20 par tha, jaisa ke khud Mukhalifeen ko tasleem hai, TOHFATUL AHWAZI me hai WAHUWA QAULUL HANAFIYYAH.

Scan:

Aur Aksar Ahle Ilm ka Ramazan ke Qayam me ikhtelaaf hai, baaz kehte hain ke 41 Rakat Witr ke sath padhi jay aur ye Qaul Ahle Madina ka hai aur isi par Ahle Madina ka Madina me amal hai. Aur AKsar AHle Ilm jo Hazrat Umar , Hazrat ALi waghaira sahaba (Razi ALlahu anhum)se Riwayat hai 20 Rakat hai aur yahi SUFYAN SAURI, Abdullah Bin Mubarak aur Imam Shafai rahimahumullah ka Qaul hai. Aur Imam Shafai rah ne farmaya: "maine apne Shahar Makkah me logon ko 20 Rakaat par Aamil paaya" [JAAME' TIRMIZI JILD 2 SAFHA 159, Hadees no 806]
Aur Aksar Ahle Ilm ka Ramazan ke Qayam me ikhtelaaf hai, baaz kehte hain ke 41 Rakat Witr ke sath padhi jay aur ye Qaul Ahle Madina ka hai aur isi par Ahle Madina ka Madina me amal hai.
Aur AKsar AHle Ilm jo Hazrat Umar , Hazrat ALi waghaira sahaba (Razi ALlahu anhum)se Riwayat hai 20 Rakat hai aur yahi SUFYAN SAURI, Abdullah Bin Mubarak aur Imam Shafai rahimahumullah ka Qaul hai.
Aur Imam Shafai rah ne farmaya:
“maine apne Shahar Makkah me logon ko 20 Rakaat par Aamil paaya”
[JAAME’ TIRMIZI JILD 2 SAFHA 159, Hadees no 806]
          Aur jaisa ke Imam Muhammad rahmatullahi alaih ke baad ki tasneefaat se lekar aj tak ki Kitaben SHAAHID hain.

Basrah me Zararah Bin Aufa jo Hazrat Abu Huraira, Ibne Abbas, Imran Bin Hussain , Anas aur Hazrat Ayesha Razi Allahu anhum ke Shaagird hain , pehle 2 Ashre me 28 aur Ashra e Akheer me 34 Rakaten padhaya karte the.

(TOHFATUL AHWAZI 3/522,523).

Scan:

Basrah me Zararah Bin Aufa jo Hazrat Abu Huraira, Ibne Abbas, Imran Bin Hussain , Anas aur Hazrat Ayesha Razi Allahu anhum ke Shaagird hain , pehle 2 Ashre me 28 aur Ashra e Akheer me 34 Rakaten padhaya karte the. (TOHFATUL AHWAZI 3/522,523).
Basrah me Zararah Bin Aufa jo Hazrat Abu Huraira, Ibne Abbas, Imran Bin Hussain , Anas aur Hazrat Ayesha Razi Allahu anhum ke Shaagird hain , pehle 2 Ashre me 28 aur Ashra e Akheer me 34 Rakaten padhaya karte the.
(TOHFATUL AHWAZI 3/522,523).

Inki wafaat 93 Hijri me hui

Aur Abdur rahmaan Bin Abu Bakrah aur Sayeed Bin Abul Hasan aur Imran Abdi 83 Hijri se Qabl Basrah ki JAAMAA MASJID me 5 TARWEEHE yani 20 Rakaaten padhaya karte the aur Aakhri Ashre me ek Tarweehe ka izafa kardete the.

(Qiyaamul lail safha 222) aur Abu Mijlaz Mutawaffi 100 Hijri ya 109 Hijri 4 Tarweehon yani 20 Rakaat me ek Manzil sunaya karte the(Qayaamul lail safha 222)

Scan:

Abdur rahmaan Bin Abu Bakrah aur Sayeed Bin Abul Hasan aur Imran Abdi 83 Hijri se Qabl Basrah ki JAAMAA MASJID me 5 TARWEEHE yani 20 Rakaaten padhaya karte the aur Aakhri Ashre me ek Tarweehe ka izafa kardete the. (Qiyaamul lail safha 222)
Abdur rahmaan Bin Abu Bakrah aur Sayeed Bin Abul Hasan aur Imran Abdi 83 Hijri se Qabl Basrah ki JAAMAA MASJID me 5 TARWEEHE yani 20 Rakaaten padhaya karte the aur Aakhri Ashre me ek Tarweehe ka izafa kardete the.
(Qiyaamul lail safha 222)

Baghdad me Imam Ahmed mutawaffi 235 Hijri 20 Rakaton ke Qayal the jaisa ke IBNE RUSHD Maaliki ne BIDAYATUL MUJTAHID jild 1 safha 192 me likha hai aur ye Hambali mazhab ki Kutub e Fiqh me mazkoor hai. MUQANNA jild 1 safha 183 me hai

ثم التراويح وهي عشرون ركعة يقوم بها في رمضان في جماعة

yani Phir Taraweeh aur wo 20 Rakat hai isko Ramazan me ba Jamaat ada kare, Muqanna ki nisbat khud uske Musannif ki tashreeh hai,

هذا الكتاب في الفقه علي مذهب ابي عبدالله محمد بن احمد بن حنبل

Ye Imam Ahmed ke mazhab ke Mutabiq Fiqh ki Kitab hai.

Isi tarah Dawood Zaahiri mutawaffi 270 Hijri bhi 20 Rakat ke Qayal the(BIDAYATUL MUJTAHID jild 1 safha 192) lihaza in Hazraat ke muttabaeen ka bhi Baghdad maur Ghair Baghdad me 20 par amal tha.

Scan:

Imaam malik rah ne ek qaul me aur Imam Abu Haneefa rah, Imam Shafai rah , Imam Ahmed rah, Imam Dawood rah ne WITR ke Ilawa 20 Rakat ko ikhtyar kiya hai aur Ibne Qaasim ran ne Imam Maalik se naqal kiya hai ke wo 3 WITR aur 36 Rakaat Taraweeh ko pasand farmate the. [BIDAYATUL MUJTAHID SAFHA 210]
Imaam malik rah ne ek qaul me aur Imam Abu Haneefa rah, Imam Shafai rah , Imam Ahmed rah, Imam Dawood rah ne WITR ke Ilawa 20 Rakat ko ikhtyar kiya hai aur Ibne Qaasim ran ne Imam Maalik se naqal kiya hai ke wo 3 WITR aur 36 Rakaat Taraweeh ko pasand farmate the.
[BIDAYATUL MUJTAHID SAFHA 210]
          Aimma e Khurasaan me Abdullah Bin Mubarak rah mutawaffi 181 hijri 20 ke qayal the (TIRMIZI) aur Ishaaq bin Rahweh mutawaffi 238 hijri 40 Rakat ke Qayal the(TIRMIZI) pas inke maanne wale bhi 8 se ziada par aamil the.

Ye the Ahde Faarooqi se lekar teesri sadi ke taqreeban awsat tak ke Ulama o Aimma ke mazaahib RAK’AAT E TARAWEEH ke baab me aur ye tha us Ahad ke Musalmano ka mamool MAKKAH, MADINA, KOOFA, BASRAH, BAGHDAD aur Bilaad e KHARASAAN me, ek baar usko ap phir padh jaye aur Dekhye kya koi bhi 8 Rakaat par iktefa karne ka Qaayil tha aur kahin bhi us par amal tha?

Iske bad sunye ke teesri sadi ke wast(middle) se pehle hi AIMMA ARBA Abu Haneefa, maalik, Shafa’ii aur Ahmed rahimahumullah apni FIQH ki taleem apne Shagirdon ko dekar Dunya se rukhsat hochuke the, aur unke Fiqhi Masaalik ki ishaa’at aur un par amal Shuru ho chuka tha, jo aj tak jaari hai aj  in CHAARO IMAAMO ki Kutub Fiqh hazaaron ki tadad me maujood hai, inme se kisi me 8 par iktafa ki taleem nahi di gayi , ye Saheeh hai ke teesri sadi ke wast se pehle aur baad me in chaaro ke ilawa baaz Doosre Aimma  ke Maslak ka itteba bhi kuch arse tak ke liye hota raha hai jaise Sufya Sauri rah aur Dawood Zaahiri rah ke Maslak par amal, magar Lutf ye hai ke ye Hazraat bhi 8 par iktafa ke qayal nahi the balke 20 ke qayal the.

20 aur 20 se zaaid par Ummat e Muhammadiya ke is Qadeem amal daraamad aur Aimma o Ulama e Salaf o Khalaf ke isko pasand aur ikhtyar karne ke Muqaabil me 8 Rakat par amal karne ko samne rakhye aur Kitabon ki warq gardani kijye to Hazrat Umar Razi Allahu anhu ke baad se terhwi sadi (13th century) ke awaakhir tak Dunya e Islaam me kisi ek jagah bhi is par amal hone ka zikr apko nahi mil sakta aur poori Quwwat sarf karne ke baad bhi is taweel muddat me 8 par Amal daraamad ki Tasreeh kahin bhi nahi dikhayi jasakti aur uska koi ghatya se ghatya saboot bhi pesh nahi kiya jasakta.

 

(continue in shaa Allah)

Advertisements

5 thoughts on “Taraweeh 20 Rak’aat Salaf se Khalaf tak”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s