MINA ME NAMAZ KA HUKM

Jin hazraat ko Hajj par jaane ka mauqa mila hai to woh jante hi hain aur jin ko haazri ka mauqa nahin mila , unhon ne bhi shayed suna hoga keh Haaji hazraat 8 Zillhajjah ko Makkah Mukarramah se rawana ho kar Mina chale jate hain. aur Mina me jane ke ba’ad koi kaam nahin .na Rami hai na Manasik e Hajj me se koi rukn adaa karna hai,balkeh Zohar se le kar agli fajr samet 5 Namazen Mina me adaa karo. Kitni achi baat thi keh Makkah Mukarramah me rah rahe the aur Namazen Masjid e Haram me padh rahe the keh jis me ek namaz padhne ka sawaab ek laakh (100000) Namazon ke sawaab ke barabar hai, Lekin hukm hua keh Masjid e Haram aur us me Namaz padh kar Ek laakh namazon ka sawaab chord kar Mina ki wadi me muqeem ho jao, jahan sirf 5 Namazen padhni hain. is se yeh SABAQ sikhana maqsood hai keh kaheen tumhare zahen me yeh baat na baith jaye keh Masjid e Haram ke patharon me kuchh rakha hai. balkeh jo kuchh hai woh hamare hukm aur hamare Nabi Hazrat Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam ki Sunnat me hai. Agar  koi shakhs kahe keh me ek laakh Namazon ka sawaab chord kar nahin ja sakta to ek lakh to kaja, ek namaz ka bhi sawab nahin mile ga . Isliye keh khilafe Sunnat kaam kar raha hai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.