Allah Ta’ala Jihaat (dimensions) se paak hai

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات

Aur Allah Ta’ala Hudood o Quyood aur Jismani arkaan aur Aazaa aur aalaat o Asbaat se Baalatar hain aur Tamam Makhlooqaat ki tarah Jihaat e Sitta is ko Ihata kiye hue nahi hai.(Aqeedatut Tahawi)

Scan:jihaat se paak

Imam tahawi rah farmate hain: Allah Ta’ala Hudood aur Intehaao se buland o bartar hain. Allah Ta’ala Mehdood nahi hosakte, unki Inteha nahi hosakti ke Allah Ta’ala yahan par Khatm hojarahe hain(Naoozu Billah Min Zaalik) yahan se yahan tak Allah Ta’ala hain phir uske baad Khatm hain(Naoozu Billah Min Zaalik) aisa nahi hai, Wo (ALLAH) Intehaa aur Had se Buland hai.

Allah Ta’ala Tamam AAZAA o JAWAREH se paak hai

والغايات والأركان والأعضاء والأدوات

Aur isi tarah Arkaan o Aazaa aur Aalaat o Asbaab se  buland o baala hain.

Allah Ta’ala ki Sifaat sabit hain lekin Aazaa Sabit nahi hote. Allah Ta’ala dekhte hain aur hum se bhi dikhwate hain. Hum Aankhon se dekhte hain, dekhne ka Uzoo (part) hamare paas hai, Sunne ka Uzoo hamare paas hai, Bolne ka Uzoo hamare paas hai. Allah Ta’ala ki Sifaat ke sath Aazaa nahi judte. Un ka dekhna Aankh se thoda hi hota hai. Khud hamari aankh me bhot si Cheezen hai, charbi ka dalla hai, us me parde lagey hue hain, us me kuch kaala hissa hai aur kuch safed hissa hai, usme ragen hain, khoon ka daurania hai lekin Zaahir hai ke Allah Ta’ala ke liye Makhlooq ki tarah ki aankh, Kaan, Zabaan nahi hosakti aisi zaban waghaira thoda hi hogi. Wo apni Sifaat me in Aazaa ke mohtaj nahi hai. Arkaan se wo Muta’aali hain aur Aazaa se wo Buland o Bartar hain.

لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات

Nahi Haawi hosakti hain un ko 6 Jihaat(dimensions) jaisa ke Makhlooqaat ka haal hai.

Saamne, peeche, Dayen, Baayen, oopar Neeche ye jihaat Allah Ta’ala ke liye nahi hain aisa nahi hai ke Allah Tabarak o Ta’ala ke Neeche kuch hai, Allah Tabarak o Ta’alaa ke Dayen Baayen kuch hai. Allah Ta’ala Jihaat e Sitta ke Khaliq hain, wo Us waqt se hain jab Jihaat e Sitta hi nahi the, wo Jihaton se pehle se hain. Makaan ko unho ne banaya hai, Allah Ta’ala Makaan se peh hain. Arsh ko Unho ne banaya hai, Wo Arsh se pehle se hain. Allah Ta’ala in sab Cheezon ke Khaliq hain.

Jis tarah aur doosri Makhlooqaat ki Sifaat Allah Rabbul Izzat ke sath nahi lagayi jasakteen to ye Makhlooqaat ki Sifaat bhi Allah Ta’ala ke sath nahi lagayi jaasaktii.

In tamam Sifaat ke sath Allah Tabarak o Ta’ala ki Ru’yat ko bhi manna hai.

Maine abhi Kitab ka Tarjuma aur thoda sa matlab aur use mutalliq kuch Zaroori baaten  arz ki hain. Aage Nafs Masla se mutalliq kuch aur baaten post karni hai in Shaa Allah.

(Dars e Aqeedatu Tahawi)

FBS


Allah Ta’ala ko Sirf Arsh par hai kehne walon ka rad Mufassir e Quran Allama Raazi rahmatullahi alaih ke zarye

Istewa Ba Maine Istiqrar Muraad Lene Ke Mafaasid

Is silsile me Allama Aaloosi rahmatullahi alaih ne Imam Raazi rahmatullahi alaih (mutawaffa 606 Hijri) ke hawale se naqal farmaya ke:

ruhul maani c

1.Allah Tabarak o Ta’aal us waqt bhi the Jab ARSH na tha aur Jab Wo Makhlooq ko Paida kiye Unhe us Cheez ki Hajat nahi jis se Wo Mustaghni hai(yani Arsh)

  1. Agar Baari Ta’ala mustaqir fil makaan honge to Baari Ta’ala ke liye dahini janib aur Baayin Janib laazim aayegi. Aur jab dono janib honge to Baari Ta’ala ka murakkab hona laazim aayega kyun ke Ajsaam e Murakkab hi ki jihaten aur Jawanib hotiin hain. Aur jo murakkab hoti hai wo Haadis hoti hai to Baari Ta’ala ka Haadis hona laazim aayega.
  2. Ye ke Arsh par Qayam Zaat ya to Muntaqil hone aur harkat karne par qaadir hogi aur is Soorat me laazim aata hai ke Haq Ta’ala Harkat o Sukoon ka Mahel hon, aur ye Hudoos ka Qayil hona hai, ya ye ke wo Zaat is par Qaadir na ho. Is Soorat me Haq Ta’ala waqt o Zamane ki tarah hojayenge balke use bhi kamtar. Yaqeenan Allah Ta’ala ki  Zaat isse Buland hai.

4. Allah paak jis makaan par (ARSH) Mustaqirr hain us ki janib Allah Paak ke sath Takhsees karenge ya nahi, agar takhsees karenge to Baari Ta’ala ka us makaan ka mohtaj hona laazim aayega jab ke Allah paak is se bhi Munazzah hain aur Agar us Makaan ke sath takhsees nahi karenge to us Makaan (Arsh) par Mustawii nahi honge to us ke Dawe ka Butlaan laazim aayega aur Hamara mudda’aa sabit hojayega

  1. Baari Ta’ala ne farmaya ” لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ” (42:11) ye Aayat aam hai, lihaza agar Baari Ta’ala Juloos ki kaifiyat ke sath muttasif honge to Makhlooq ke sath Juloos ki mumasilat sabit hogi jab ke Ayat e Mubarakah is ka inkar kar rahi hai,warna Ayat ka Butlaan laazim aayega.Scan:ruhul maani 16 155
  2. agar Baari Ta’ala Arsh par Mustaqir hain to Ba Nas-se Quran Arsh ko Farishte uthaye hue hain “وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ” (69:17) aur Jab Allah paak Arsh par hain to Farishte Arsh ke sath Baari Ta’ala ko bhi uthaye hue hain chunke ‘Shai’(cheez) ke Haamil ka Haamil us ‘Shai’ ka Haami. Is lihaza se Makhlooq ka Khaliq ko uthana Laazim aaraha hai. Aur ye bhi Saheeh nahi hai.
  3. Makaan me mustaqir zaat agar Mabood hogi to Suraj aur Chand ko bhi Mabood hona lazim aayega( kyu ke Ba-Nass e Quran un ka bhi ek Mustaqir hai haalanke ye Baatil hai.)
  4. Alam GOL hai, Lihaza Jehat (dimension) jo ek Janib walon ke liye Oopar hai to doosri janib walon ke liye neeche hogi, to Allah Tabarak o Ta’ala ek Janib walon ke liye oopar hain to doosri janib walon ke liye neeche honge aur ba-ittefaq e Uqalaa ye jayaz nahi.
  5. Ulama e Ummat ka is baat par Ijmaa hai ke Baari Ta’ala ka irshad hai “قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ”Muhkamaat me se hai aur Allah Tabarak o Ta’ala ko Arsh par mustaqir maanne ke baad tarkeeb (murakkab)aur Inqisaam (taqseem) laazim aata hai jo AHADIYYAT ke munaafi hai pas Aayat ka Muhkam hona baatil hoga aur Khilaaf e Ijmaa laazim aayega. Neez Tarkeem aur Inqisaam ke waste Baari Ta’ala ka Muhtaaj hona Laazim aayega.
  6. Agar Baari Ta’ala Mustaqir fil Makaan honge to Baari ta’ala ka Jism hoga. Aur Quran Majeed me Hazrat Ibrahim Alaihis salam ka Qaul Mazkoor hai “لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ” (6:76) pas Baari Ta’ala Hamesha Jism e Aafil hone ki haisiayat se is Aayat ke Umoom me dakhil honge aur Aayat ki roo se Hazrat Ibrahim alaihis salam ka Baari Ta’ala ko napasnad karna laazim aayega.
    Scan:ruhul maani 16 156

Ye wo Uyoob aur Kharabiyaan hain Jo Baari Ta’ala ke liye Mustaqir fil Arsh maanne ki Soorat me laazim aati hain.

(Ruhul Ma’aani 16/155,156)

Download jild 16:Ruhul Maani

Other Edition (Ruhul Ma’aani 14/471)

Jab Istiqraar ke maine lena mumkin nahi to ISTIILAA ke maine Mutayyan hue.

Istewaa Ibrat yani Naam hai Ta’lluq e Tasarruf ka jaisa ke Rooh ka talluq jism ke sath hota hai.

Aise hi Arsh par Tasarruf ka jo Ta’luq hai wo RAHMAAN ko hai is ko ISTIWAA kahenge isi liye Ba-Lissan Isharah o Dawaam Zuhoor e Haq ko bhi Istewaa kehte hain jaise ISTIWAA SHAMS, dawaam o kamaal ka ZUhoor aaftab ko kehte hain, Arsh RAHMAN ek baargah e Aam hai ke Farishte waqiaat e Aalam aur Bandon ke aamal ko us jagah pesh karte hain aur Ahkaam Khair o Shar Nafa o Zar Alam e Nasoot ke liye Wahan se haasil karte hain aur ye chunke Mahaz Rafat o Rahmat hai islye الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى  ka farmaya الله عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى nahi farmaya, Allah ZUl Arsh hain kyu ke wo Arsh par Ism RAHMAAN ke sath Mustawii o Mutasarrif hain.

(Makhooz Dars Aqeedatut Tahawi)

FBS

Quran Kareem Me Nikah Ka Hukum Aur Uski Targheeb 1

Quran Kareem Me Nikah Ka Hukum Aur Uski Targheeb

Pichle mazmoon me Hayaa o Iffat aur Paakdamani ke fazael bayan kiye gaye the , ab us ke Husool ka zarya “NIKAH” ke Fazael o Fawaid ka Kitab o Sunnat ki raushni me tazkirah kiya jaraha hai.

Haq Ta’ala ka irshad hai

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Tum me jo be-Nikah hon in ka Nikah kardo, aur Saleh Ghulamon aur Baandiyon ka Nikah bhi kardiya karo, agar wo Mohtaj honge to Allah Ta’ala apne Fazl se unhe Ghani kardega aur Allah badi Wus’at wala aur Ilm wala hai.”

(Surah AL Noor :32)

Imam Ibne Kaseera rah farmate hain:

“Is Aayat e Shareefah me Nikah ka hukum diya gaya hai , Ulama ki ek Jamat is Aayat ke Zaahir ki wajeh se Is ki qaail hai keh Jo Shakhs Nikah karne par Qaadir hai us par Nikah ka Karna Wajib hai, unho ne Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ke ek Irshad e Girami – jo Saheehain me Ibn e Masood razi Allahu anhu se marwi hai- se bhi Istedlal kiya hai, الایامی, ایّم (Ayyim) ki jama hai, aur us ka Itlaaq har us shakhs par hota hai jis ka Zauj na ho khwah wo Mard ho ya Aurat, Khwah abhi Nikah hi na hua ho ya ho kar kisi wajeh se tafreeq hogayi ho, Hazrat Ibn e Abbas razi Allahu anhuma se marwi hai keh Aayat e Mazkoorah me Allah Ta’ala ne Ahraar o Harair – yani Azaad aur Mamlook- sab hi ko Nikah ki targheeb di aur khush haali ka wada farmaya hai. Hazrat Abu Bakr Siddiq razi Allahu anhu ne is aayat ka hawala dete hue irshad farmaya: Allah Ta’ala ne Nikah ka jo Hukum diya hai us ki tameel tum karo, Allah Ta’ala Khush Haali ke Apne Wade ki takmeel khud farmayega, Isi tarah Hazrat Ibn e Masood razi Allahu anhu farmate the keh Nikah ke Zarye Faraakhi o Khush haali ko talash karo, Hazrat Abu Hurairah razi Allahu anhu Nabi kareem sallallahu alaihi wasallam ka ye irshad naqal karte hain ke teen (3) Aadmiyon ki Nusrat Allah Ta’ala ka Haq hai, unme ek wo shakhs bhi hai jis ne Mahez paakdamani ki Niyyat se Nikah kiya ho, (Ap sallallahu alaihi wasallam ne is hukm par Amal ki taraf is qadr tawajjeh farmayi keh) aise shakhs ke Nikah ka bhi intezam farmaya jis ke paas bajaz ek Chadar aur ek Lohe ki angothi ke aur koi cheez na thi, Maher bhi nahi desakta tha to Ap ne Maher ke Iwaz Apni Biwi ko Quran padha dene ki Zimmedari dedi , Aayat ke Akheer me يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ke zarye Allah Ta’ala ne Apne lutf o karam se jo zimmedari li hai wo Zaujain ki zarooriyaat e zindagi ka takafful hai.”

(Tafseerul Quranil Azeem: 3/277)

Allam Aaloosi rah isi aayat ke tahet farmate hain:

“Is se Qabl ki Aayaat me Allah Ta’ala ne badkaari aur us me mubtala karne wali harkaat par Zajr o taubeekh karte hue rok lagadi thi, isi munasibat se ab Nikah Ka Hukm de rahe hain, Nikah Badkaari se mehfooz rakhne ka sabab hone ke sath sath Mustaqil Maqaasid o fawaid bhi rakhta hai, kyun keh wo Bani Nau’e Insaniyat ke baqaa aur Ikhtelaat e Nasab se tahaffuz ka zarya hai. Saaliheen se Huqooq e Zaujiyat ki adai aur wasaail e Hayaat par Qudrat rakhne wale log Muraad hain, Aayat me أَنْكِحُوا ka amr Ahle Zaahir ke nazdeek wujoob ke liye hai lekin Jamhoor Ulama ke nazdeek Istehbabi hai.”

(Roohul Ma’aani: 9/149)