Allah Ta’ala ko Sirf Arsh par hai kehne walon ka rad Mufassir e Quran Allama Raazi rahmatullahi alaih ke zarye

Istewa Ba Maine Istiqrar Muraad Lene Ke Mafaasid

Is silsile me Allama Aaloosi rahmatullahi alaih ne Imam Raazi rahmatullahi alaih (mutawaffa 606 Hijri) ke hawale se naqal farmaya ke:

ruhul maani c

1.Allah Tabarak o Ta’aal us waqt bhi the Jab ARSH na tha aur Jab Wo Makhlooq ko Paida kiye Unhe us Cheez ki Hajat nahi jis se Wo Mustaghni hai(yani Arsh)

 1. Agar Baari Ta’ala mustaqir fil makaan honge to Baari Ta’ala ke liye dahini janib aur Baayin Janib laazim aayegi. Aur jab dono janib honge to Baari Ta’ala ka murakkab hona laazim aayega kyun ke Ajsaam e Murakkab hi ki jihaten aur Jawanib hotiin hain. Aur jo murakkab hoti hai wo Haadis hoti hai to Baari Ta’ala ka Haadis hona laazim aayega.
 2. Ye ke Arsh par Qayam Zaat ya to Muntaqil hone aur harkat karne par qaadir hogi aur is Soorat me laazim aata hai ke Haq Ta’ala Harkat o Sukoon ka Mahel hon, aur ye Hudoos ka Qayil hona hai, ya ye ke wo Zaat is par Qaadir na ho. Is Soorat me Haq Ta’ala waqt o Zamane ki tarah hojayenge balke use bhi kamtar. Yaqeenan Allah Ta’ala ki  Zaat isse Buland hai.

4. Allah paak jis makaan par (ARSH) Mustaqirr hain us ki janib Allah Paak ke sath Takhsees karenge ya nahi, agar takhsees karenge to Baari Ta’ala ka us makaan ka mohtaj hona laazim aayega jab ke Allah paak is se bhi Munazzah hain aur Agar us Makaan ke sath takhsees nahi karenge to us Makaan (Arsh) par Mustawii nahi honge to us ke Dawe ka Butlaan laazim aayega aur Hamara mudda’aa sabit hojayega

 1. Baari Ta’ala ne farmaya ” لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ” (42:11) ye Aayat aam hai, lihaza agar Baari Ta’ala Juloos ki kaifiyat ke sath muttasif honge to Makhlooq ke sath Juloos ki mumasilat sabit hogi jab ke Ayat e Mubarakah is ka inkar kar rahi hai,warna Ayat ka Butlaan laazim aayega.Scan:ruhul maani 16 155
 2. agar Baari Ta’ala Arsh par Mustaqir hain to Ba Nas-se Quran Arsh ko Farishte uthaye hue hain “وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ” (69:17) aur Jab Allah paak Arsh par hain to Farishte Arsh ke sath Baari Ta’ala ko bhi uthaye hue hain chunke ‘Shai’(cheez) ke Haamil ka Haamil us ‘Shai’ ka Haami. Is lihaza se Makhlooq ka Khaliq ko uthana Laazim aaraha hai. Aur ye bhi Saheeh nahi hai.
 3. Makaan me mustaqir zaat agar Mabood hogi to Suraj aur Chand ko bhi Mabood hona lazim aayega( kyu ke Ba-Nass e Quran un ka bhi ek Mustaqir hai haalanke ye Baatil hai.)
 4. Alam GOL hai, Lihaza Jehat (dimension) jo ek Janib walon ke liye Oopar hai to doosri janib walon ke liye neeche hogi, to Allah Tabarak o Ta’ala ek Janib walon ke liye oopar hain to doosri janib walon ke liye neeche honge aur ba-ittefaq e Uqalaa ye jayaz nahi.
 5. Ulama e Ummat ka is baat par Ijmaa hai ke Baari Ta’ala ka irshad hai “قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ”Muhkamaat me se hai aur Allah Tabarak o Ta’ala ko Arsh par mustaqir maanne ke baad tarkeeb (murakkab)aur Inqisaam (taqseem) laazim aata hai jo AHADIYYAT ke munaafi hai pas Aayat ka Muhkam hona baatil hoga aur Khilaaf e Ijmaa laazim aayega. Neez Tarkeem aur Inqisaam ke waste Baari Ta’ala ka Muhtaaj hona Laazim aayega.
 6. Agar Baari Ta’ala Mustaqir fil Makaan honge to Baari ta’ala ka Jism hoga. Aur Quran Majeed me Hazrat Ibrahim Alaihis salam ka Qaul Mazkoor hai “لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ” (6:76) pas Baari Ta’ala Hamesha Jism e Aafil hone ki haisiayat se is Aayat ke Umoom me dakhil honge aur Aayat ki roo se Hazrat Ibrahim alaihis salam ka Baari Ta’ala ko napasnad karna laazim aayega.
  Scan:ruhul maani 16 156

Ye wo Uyoob aur Kharabiyaan hain Jo Baari Ta’ala ke liye Mustaqir fil Arsh maanne ki Soorat me laazim aati hain.

(Ruhul Ma’aani 16/155,156)

Download jild 16:Ruhul Maani

Other Edition (Ruhul Ma’aani 14/471)

Jab Istiqraar ke maine lena mumkin nahi to ISTIILAA ke maine Mutayyan hue.

Istewaa Ibrat yani Naam hai Ta’lluq e Tasarruf ka jaisa ke Rooh ka talluq jism ke sath hota hai.

Aise hi Arsh par Tasarruf ka jo Ta’luq hai wo RAHMAAN ko hai is ko ISTIWAA kahenge isi liye Ba-Lissan Isharah o Dawaam Zuhoor e Haq ko bhi Istewaa kehte hain jaise ISTIWAA SHAMS, dawaam o kamaal ka ZUhoor aaftab ko kehte hain, Arsh RAHMAN ek baargah e Aam hai ke Farishte waqiaat e Aalam aur Bandon ke aamal ko us jagah pesh karte hain aur Ahkaam Khair o Shar Nafa o Zar Alam e Nasoot ke liye Wahan se haasil karte hain aur ye chunke Mahaz Rafat o Rahmat hai islye الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى  ka farmaya الله عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى nahi farmaya, Allah ZUl Arsh hain kyu ke wo Arsh par Ism RAHMAAN ke sath Mustawii o Mutasarrif hain.

(Makhooz Dars Aqeedatut Tahawi)

FBS

Advertisements

6 thoughts on “Allah Ta’ala ko Sirf Arsh par hai kehne walon ka rad Mufassir e Quran Allama Raazi rahmatullahi alaih ke zarye”

  1. Bhai Aasmaan par kaha hai na wahan par mushrikeen e makkah ke maboodane batil ka rad ke liye sawal tha. aur Asman par nahi balke فی السماء ka lafz hai Asman me to isse ARSH par hona sabit nahi hota balke ye bhi har jagah ki daleel me se hai.
   Allahu alam.

   1. jnab frhan bhai m ahle sunnat wal jamat s hu mjhe is aqeede ki mukamml tafseel chahiye ap koi kitab ka link ya pdf file ya jo kch bhi mawad apke pas ho wo jald se jald mjhe ata kren meherbani hogi

    sayyedazeemzaidi@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s