Fuqaha e Sahaba

 

Assalamu alaikum,

Aapne Suna hoga ke Taqleed agar Achi cheez hoti to Sahaba bhi karte the, Sahaba kisi ki taqleed nahi karte the isliye Hum bhi nahi karte hain.

Allama Ali Bin Almadeeni rah jo Imam Bukhari ke Ustaad hain ne apni Ilal me Sahaba ke mazaahib ko zikr kiya hai ke unme se 3 Sahaba aise the jinke Apne Mazaahib yani Maslak hote the aur degar unhi ke Maslak par ya unhi ke fatwe par fatwa dete the. Masrooq rahmatullahi aliah ka Qaul bhi naqal kiya hai ke Sahaba ke Ilm ki inteha sirf 6 Sahaba me thi. Un Sahaba ko Fuqaha e Sahaba kaha jata hai.

Is Tafseel ye Maloom hua ke Faqeeh o Mujtahid ki Taqleed har waqt rahi hai, aap naam use jo chahe delen lekin Jo Mujtahid na Ho US par Taqleed Laazim hoti hai.

Ab hum Ali Bin Al Madeeni rahmatullahi alaih ka mukhtasar taruf aur Unki Kitab Ilal se Hamari baat pesh karte hain.

***Ali Bin Al Madeeni  rahmatullahi alaih Basrah me 161 Hijri me paida hue aur Ap ki wafaat 234 Hijri me hui.

***Imam Bukhari Rahmatullahi alaih farmate hain ke “Main Kisi ke Saamne Khud ko CHota nahi samajhta siwaye Ali Bin Al-Madeeni ke”(Tareekhe Baghdad 11/463)

Imam Bukhari ke Ustaad Ali Bin Al-Madeeni Apni Kitab Al-Ilal me tehreer farmate hain:

  1. Masrooq rah ne farmaya: Maine Ashaab e Muhammad ﷺ ko Jaancha to maine Unka Ilm ki inteha 6 logon ke paas paayi Unme se “Omer,Ali,Abdullah,Abu Dardaa,Ubai Bin Ka’ab aur Zaid Bin Sabit Razi Allahu anhum hain phir Maine in 6 Sahaba Razi Allahu anhum ko jaancha to maine Unke Ilm ki Inteha Ali Aur Abdullah Bin Masood Razi Allahu anhum me paayi.

Aage chal kar likhte hain:

14.“Ashaab e Rasool ﷺ me nahi the Jinko Rasool ﷺ ki Sohbat mili thi Jo Apna Mazhab Banate aur Khud ka Fatwa dete aur Apne tareeqe par chalet Siwaye 3 ke yani Abdullah Bin Masood Razi Allahu anhu, Zaid Bin Sabit Razi Allahu anhu aur Abdullah Bin Abbas Razi Allahu anhu.

15.Chunanche Abdullah Bin Masood Razi Allahu anhu ke Ashaab Jo unhi ke fatwe par Fatwa dete the aur Unhi ki Qirat karte the wo ye hain Alqama Bin Qais, Aswad Bin Yazeed,Masrooq,Ubaida Salmani,Haris Bin Qais aur Amr bin Shurahbeel.

(Al-Ilal LiIbne Madeeni 42)

Scan:sahaba k mazahib alibinmadeeni

Aage Chal kar likhte hain:

29.Ashaab e Muhammad ﷺ me se koi nahi the ke jinke Ashaab hote jo unke Fiqh me Unke Qaul par Fatwa dete siwaye 3 ke: Abdullah Bin MAsood,Zaid Bin Sabit aur Abdullah Bin Abbas razi Allahu anhum. Inme se Har ek ke Ashaab the Jo Inke Qaul par Amal karte the aur Logon ko Fatwa dete the.

(Al-Ilal LiIbne Madeeni 45)

Is se Maloom hua ke Sahaba razi Allahu anhum me bhi 2 Qism ke tabqe hote the 1 unka jo Faqeeh o Mujtahid hote the aur doosre Unka Jo Un Fuqahae Sahaba se Masla daryaft kar ke Us par Amal karte the.

Note: Agar koi Ye Ishkaal kare ke phir Sahaba ki Taqleed kyu nahi karte to uska Mukhtasar Jawab ye ke Unke Mazaahib Mudawwan(Compile) nahi hue, Jiski wazahat Imam An Nawawi ne Apni Kitab Al Majmoo Sharah Muhazzab 1/92 me kardi hai.

FBS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.