ALAAMAATE MEHDI KI RAUSHNI ME SHAKEEL KA POST-MORTEM:3

Chauthi Alamat:

Imam Mehdi ki chauthi Nishani Watani Lihaz se unka Madani hona hai, Sunan Abu Dawood ki riwayat me Sarahat ke sath manqool hai keرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ[1]wo Madeene Munawwara ke Bashinde honge, Sharii Zaban me mutlaq Madeena sirf usi shahar ko kehte hain jo Rasoolullah ﷺ ka Dar-ul-Hijrah hai aur Jahan Ap ﷺ ka Roza-e-Mubarak hai, Quran o Hadees me Iski Misalen Maujood hain, Is liye Ahd-e-Risalat se Aj tak Ulama is baat par muttafiq hain ke Yahan Sirf aur Sirf Madeene Munawwara murad hai, Doosra Shahar Hargiz nahi, Lekin Shakeel ki Ra’oonat dekhiye ke Chauda Sadiyon ke Ulama ko wo Jahil bana kar pehle Madeene ke Maina Shahar batata hai aur Phir Shahar se Delhi Murad leta hai, Halanke Is Gadbad se bhi is masle ka Hal nahi hota, kyn ke Wo Delhi ka nahi Darbhanga ka bashinda hai, Is Maqam par har Shakhs ko Shakeel se kam az kam ye poochne ka Haq Zaroor hai ke Delhi ko mutayyan karne ki us ke paas kya Daleel hai? Phir agar wo Bila Daleel Delhi ko murad leta hai to Doosra Shakhs usi se Dimashq, Baghdad, Qahrah, Tehran, Lahor aur Kabul Murad kyun nahi lesakta, ye bilkul Mirza Ghulam Ahmad Qadiyani jaisi daleel hai, usne bhi Dimashq se Qadiyan murad liya tha, Jhoota Dawa karne wale isi tarah Aankhon me Dhool jhonkte hain.

Paanchwi Alamat:

Musannaf Ibne Abi Shaibah, Saheeh Muslim, Sunan Abu Dawood, Mustadrak Hakim aur Sunan Ibn e Maja ki riwayaat ke mutabiq Imam Mehdi ke Zuhoor se pehle bade Dil Doz waqiaat runuma honge, jin me Sar-e-Fehrist Sham aur Iraq aur Misr ki Naaka bandi, Darya-e-Furaat se sone ke pahad ka Zuhoor, Sham par Isaiyon ki yalgaar, Mina me Hujjaj ki baham Khoonrezi aur Sufyani ka Fitna angez khurooj hai, Muhaddiseen Alamaat ke Zel me Mazkoora Hawadisaat ka barabar tazkira karte rahe hain, Abhi un me se sirf Iraq o Sham ki iqtesadi naaka bandi ka waqia Zuhoor pazeer hua hai, Baqyah Haqaiq Ta Hunooz parda Khifaa me hain, Un se pehle hi kisi ka baher nikal kar Mehdawiyat ka dawa karna darasal Rasoolullah ﷺ ki Un Alamaat ko jhutlana hai jo Mehdi ke Zuhoor ke liye Shart hain, is liye Shakeel ka Dawa durust nahi, wo Khoob janta hai ke wo Jhoot bol raha hai.

[1] Sunan Abu Dawood 4286

Advertisements

One thought on “ALAAMAATE MEHDI KI RAUSHNI ME SHAKEEL KA POST-MORTEM:3”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.