Hazrat Mehdi Vs Gohar Shahi Maloon

Hazrat Mehdi Vs Gohar Shahi Maloon

Gohar Shahi ke maanne wale usko Mehdi bhi maante hain aur dawa bhi karte hain ke wo Mehdi hai. Uske aur bhi daawe hain jaisa ke Hazrat Eisa alahis salam hona aur to aur naoozu billah us bad bakht ne Khudai ka bhi dawa kiya hai. Lekin is post me hum uske Dawa e Mehdawiyat par guftgu karenge. Jaisa ke har musalman jaanta hai ke Qayamat ki badi nishaniyon me se ek nishani Hazrat Mehdi ka Zuhoor hona hai. Yaad rakhen Hazrat Mehdi ka Zuhoor hoga wo dawa nahi karenge ke Mehdi hoon mujhe maano balke Ummat ke Auliya e kiraam aur Ulama e Kiraam Hazrat Mehdi ko unki nishaniyon se pehchaan lenge.

Yahan par hum mukhtasaran Hazrat Mehdi ke Mutalliq Rasoolullah ﷺ ki bayan kardah nishaaniyon ko Zikr karenge saath me Maloon Gohar Shahi ka taqabla karenge.

Pehli Alaamat:

Hazrat Mehdi ki sab se pehli Alamat Rasoolullah ﷺ ne ye bayan farmai ke

الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي  Mehdi Meri Nasl se honge[1].

هو مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ  Wo Hazrat Fatima ki Aulaad me honge.[2]

سَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ  Wo Hasani Shaakh me paida honge.[3]

Taqabul: Hazrat Mehdi to Huzoor ki Nasl se honge Hasani honge aur Ye Gohar Shahi kisi  Baba Gohar Ali Shah ki pusht se hai aur Mughal hai.

Doosri Alamat:

Khandaani pas-e-Manzar ki wazahat ke baad Doosri Alamat Hazrat Mehdi ka Naam aur Unki Waldiyat hai, Rasoolullah ﷺ ne farmaya:

يواطىء اسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي[4]

Unka Naam Mere Naam ke Mutabiq aur Unki Waldiyat bhi Bilkul Meri Waldiyat ki tarah hogi, yani Hazrat Mehdi ka Naam Muhammad Bin Abdullah hoga.

Taqabul: Aur ye Gohar Shahi ka naam Riaz Ahmad hai aur iski Waldiyat  Fazl Husain Mughal hai.

Teesri Alamat:

Hazrat Mehdi ki Teesri Nishani Watani Lihaz se unka Madani hona hai, Sunan Abu Dawood ki riwayat me Sarahat ke sath manqool hai ke رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ[5] wo Madeene Munawwara ke Bashinde honge.

 

Taqabul: Aur ye Gohar Shahi Pakistan ka rehne wala hai.

Zuhoor ke baad Hazrat Mehdi Baatil ko Shikast dekar Sirf  9 Saal ke andar poori dunya me Islami Khilafat qaayem kardenge aur Zameen o Aasmaan se Rehmat o Barkaten umand padengi. Gohar Shahi ko Mehdawiyat ki Dukan sajaye hue kayee saal hogaye aur wo jahannam wasil bhi hogaya, lekin Islami Khilafat Qayam nahi hui.

Ye Chand Nishaniyon me Taqabul tha jisme se ek par bhi Ye Maloon Gohar Shahi mukammal nahi utarta, jisse Sabit hua ke Ye Jhoota, Makkar aur Dhoke baaz hai. Hazrat Mehdi ki tafseeli nishaniyon ke liye Fitna Shakeel Bin Hanif ke taqabul me zikr kiye gaye hain uska mulaheza yahan farmayen

 

[1] Sunan Abu Dawood 4284

[2] Mustadrak 8672,Sunan Ibne Maja 4086,Sunan Abu Dawood 4284

[3] Sunan Abu Dawood 4290,Mishkat,Alfitan 1113

[4] Saheeh Ibne Hibban 6824,Ausat 1233,Mojam Kabeer 10213,Mustadrak 4/488,Al Aeteqaad Lilbaihaqi 215

[5] Sunan Abu Dawood 4286

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.