Aimma e Arba Barhaq hain

Assalamu alaikum,

Imam o Khateeb Masjid e Haram Shaikh Saleh Aal Taalib Hafizahullah, Hyderabad ki Mashoor Dars Gaah Darul Uloom me Masjid-e-Aaqil ka Iftetah kiye aur Usme Apne Khitaab karte hue Farmaya ke Aimma e Arba ne Islaam ke liye badi Qurbaniyan di, aur Deen ki Hifazat farmayi, Wo Hamare Mohsin hain hame unke liye Dua karni chahye. Aimma e Arba Aqeede me Ek the bus un me Firoi Ikhtelaaf tha aur WO Ikhtelaaf rehmat hai. Aimma e Arbaa me Imam Ahmad Imam Shafai ke Shagird hain aur Imam Shafai Imam Malik rah ke Shagird hain aur Imam Malik rah aur Imam Abu Haneefa rah ek Zamane ke hain Imam Malik rah Madine Munawwara me the aur Imam Abu Haneefa rah Koofa me.

Aimma e Arbaa Quran aur Sunnat se Masail ka istinbaat karte hain.

Bayan :

part 1:

part 2:

FBS