Juma Is Ummat Ki Eid Hai

 

1)Ibn e Abbas Razi Allahu Anhu se riwayat hai keh Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne farmaya:

“Yeh Eid Ka Din hai, Allah Ta’ala ise Musalmano ke liye banaya hai, to Jo Juma’ ke liye aaye use chahye ke Ghusl kare, aur agar Khushboo uske paas ho to use lagaye, aur Tum par Laazim hai ke tum Miswaak karo.”

(Ibn e Maajah 1098, Fathul Baari 2/387)

2) Abu Hurairah Razi Allahu anhu se riwayat hai keh Rasoolullah Sallallahu alaihi wasallam ne Ek Juma ko farmaya:

“Musalmano! Beshak Is Din ko Allah Ta’ala ne tumhare liye Eid Ka Din banaya hai, to Tum Ghusl karo(is din) aur Miswaak Laazim karo.”

(Mo’jam Awsat Tabrani, 3433)