SIMAA E HADEES KE LIYE IMAM BUKHARI RAH KE ASFAAR

SIMAA E HADEES KE LIYE SAFAR:-

Mashaaikh Bukhara se taqreeban 6 saal istefada kar lene ke baad 210 hijri me jabke aap ki umar 15 ya 16 saal ke qareeb thi aap apni Walida Mohtarma aur bhai Ahmad ke hamraah Makkah Mukarrama tashreef le gaye, Hajj e Baitullah ki sa’aadat haasil ki, Walida aur bhai wapas Bukahra aagaye aur Imaam Bukhari rah Wahin Husool-e- Ilm me mashghool hogaye, Makkah Mukarrama me 2 sal Qiyaam farmaya aur yahan ke mashhoor Muhaddiseen  Maslan Abu Abdur Rahman Almuqri rah(Tilmeez Imaam Abu Hanifa rah) Hisaan Bin isaan Ehsan Basrai rah, Abul Waleed Ahmad Bin Azraqi rah aur Imaam Humaidi rah se istefada kiya Makkah Mukarrama ke arbabe Ilam se theseele Kamaal ke bad 212 hijri me jabke Aap ki umar Mubarak 18 saal thi , aap Madina Munawwara rawaana huwe yahan aap ne Abdul Azeez Bin Abdullah Owaisi rah, Ayyub Bin Suleman Bin Bilaal, Ismail Bin Abi Owais Rah aur in ke ilawa digar Muhaddiseen se istefada kiya.(SIYAR A’LAAMUN NUBALA 12/395)

Harmin Sharifain ke ilawa Talab e Hadees Ke silsele me Aap SHAAM, IRAN, IRAQ, MISR, JAZEERAH Waghaira Mumalik e Islamiya Tashreef le gaye aur Wahan ke Muhaddiseen se Ahadis e Mubaraka hasil ki, Khud Aap ka apna bayan Hai

Tarjuma: Mai Shaam , Misr  aur Jazira 2 martaba gaya, Basrha 4 Martaba Gaya, Hijaaz e Muqaddas me 6 saal muqeem raha aur Kufa O Baghdad Me Muhaddeseen ke sath mujhe Kitni Martaba Jana pada ye to mai Suhmar bhi nahi kar sakta.

(HADYUS SAARI 478)

 

Basrah:-

(Basrah) me Aap ne Imaam Abu Asim AlNabeel rah .(Tilmiz Imaam Abu Hanifa Rah ), Muhammad Bin Abdullah Ansari rah( Tilmiz Imaam Abu Hanifa rah.) Abur Rahman Bin Hammad Ashshuaeesi Rah , Mohammad bin UrUrah rah, Hajjaj bin Minhal rah , Badal Bin Muhabbar rah , Abdullah Bin Rajaa’ rah, Safwan Bin Isa Rah , Hurmi Bin Ammara Rah, Affan Bin Muslim Rah, Suleman Bin Harb rah, Abu Alwaleed Attayaalsi rah (Tilmiz Qazi Abu Yusuf rah ) ,Muhammad Bin Sinaan rah .Waghairah Muhaddiseen ee Ahadees Hasil Kin.

Koofah:-

(Koofah me) Ubaidullah Bin Musa rah (Tilmiz Imaam Abu Hanifa rah ), Abu Nuaim Fazal Bin Dukeen Rah (Tilmiz Imaam Abu Hanifa rah .) ,Khalid Bin Makhullad Rah , Talq Bin Ghannam rah, Khalid Bin Yazid AlMuqri Rah, Ahmad Bin Yaqub rah , Ismail Bin Aban Rah, Hasan Bin Rabi Rah , Sayeed Bin Hafs Rah, Umar Bin Hafs Rah, Urwah Rah, Qubaisa Bin Uqbah rah, Abu Ghassan Rah waghaira Muhaddesin Se Ahadees Hasil Ki.

 

Baghdad:-

(Baghdad me) Me Aap ne Imaam Ahmad Bin Hambal Rah .(Tilmiz Qazi Abu Yusuf rah) Mohammad Bin Sabiqu Rah, Mohammad Bin Isa Bin Tabbaa’ rah, Suraij Bin Noman Rah Waghaira Muhaddiseen se Istefada kiya (Siyar A’laamun Nubala 12/394, Thezeeebul Asmaa 1/72)

Imaam Zahbi Rah ka kehna hai ke Hazrat Imaam Bukhari rah ne Majmooi taur Par Ek hazar Assi (1080)Mashaikh Se Hadis ka Simaa’ kiya(Siyar A’laamun Nubala 12/395).

Yaad rahe ki Simaa’ -E- Hadees Aur Talab e Ilm ke In safron me Imaam Abu Hafs Kabeer rah Hanafi ke Sahabzade Imaam Abu Hafs Sagheer rah Hanfi(264) Imaam Bukhari Rah ke rafeeqe e Dars Aur hamsafar rahe Chunanche Imaam Zahbi rah thereer farmate hai :

و رافق البخاري في الطلب المدة

Tarjuma : Imaam Abu Hafs Sagheer rah Talab e Ilm me ek muddat tak Imaam Bukhari rah ke rafeeq -e- safar rahe (Siyar A’laamun Nubala 12/618)

Tambeeh:-

Qaraeen -e- Muhtaram Hazrat Imaam Bukhari rah ke ibtedai Haalaat , Talab e ilm aur Simaa’ e Hadees ke liye safar se do baten Khul kar hamare samane tai hai.(contd insha Allah)

IMAM BUKHARI RAH KA ILM E HADEES HAASIL KARNA

Tehseel-e- Ilm :

Imam Bukhari rah ki tehseel-e- Ilm Ka zamana bachpan hi se shuru hota hai. Ibtedai Taleem me Hadees ke sath sath Ilm w fiqh ki taraf tawajjo ki aur Imaam Wakee’ rah aur Hazrat Abdullah bin Mubarak rah jaise ustaad e fann ki tasnifaat ka mutala’ kiya aur un kitabo ko azbar kar liya .(Siyar A’laamun Nubala safha 393) Apne watan Maloof hi me Imaam Abu Hafs Kabeer rah se “JAME’ SUFIYAN” ka simaa’ kiya chunanche khateeb Baghdadi ba sanad naqal karte hai – Mohammad Bin Ismail Bin Mugheera Jo’fi (Imaam Bukhari rah) ne bayan kiya ki mai Abu Hafs (Kabeer )rah  Ahmad Bin Hafs ke pass Jame sufiyan ka samaa’ apne walid ki kitab me kar raha tha ki wo ek harf se guzre jo mere yaha na tha maine un se muraja’at ki unhone dubara wahi batlaya mai ne dubara muraja’at ki fir unhone wahi batlaya aakihr me teesri dafa muraja’at ki to zara chup rahe aur daryaft karne lage ki ye kaun hai ? logo ne kaha ki Ismail Bin Ibrahim Bin Bardizbah ka ladka hai farmane lage is ne Saheeh batlaya, yaad rakkho ye ladka ek din mard-e- Maidan banega . (Tareekh e Baghdad 2/11)

Imaam Bukhari rah bachpan me aksar Imaam Abu Hafs Kabeer rah ki khidmat me ate jate rahte the. Ek  dafa Imaam Abu Hafs rah ne farmaya

“Ye jawaan nihayat hi Aqalmand hai mujhe ummed hai ki age chal kar is ki badi shohrat aur charcha hoga . (SIYAR A’LAAMUN NUBALA 12/425)

 

Qalandar har cah goyed deeda goyed k misdaq Imaam Bukhari rah ki waisi hi shohrat huwi jaise ki un ke ustad Imaam Abu Hafs rah ne peshangoi farmai thi .Imaam Abu Hafs Kabeer rah ko chunki Imaam Bukhari rah ke walid se gehra talluq tha is bina par aap ko Imaam Bukhari rah se bhi Fitri taur par talluq raha .

Ek martaba Imaam Abu Hafs Kabeer rah ne Imam Bukhari rah ko is Qadar maal e tijarat bheja jis ko baaz tajiron ne 5000 ke nafey se un se khareeda aur baaz tajir is se bhi dugne nafe par wo maal lene ko tayyar teh .Lekin Imaam Bukhari rah ne apne irade ko badalna pasand nahi farmaya (HADYUS SAARI 479)

Allama Mizzi rah ne Imaam Abu Hafs rah ko Imaam Bukhari rah k mashaekh me shumar kiya hai (Tehzeebul Kamaal 24/433)

Isi Arse me Imaam Bukhari rah ne un tamam shuyookh e Bukhara se Ahadis ka zakhira jama kar liya jo us waqt mumtaz Muhaddis suhmar kiye jate the aur jinki darsagaahen Taalibeen e Hadees ke liye markaz thi. Un shuyookh me Muhammad Bin salam Bekandi (Mutawaffi 225 hijri) Abdullah Bin Muhammad Masnadi (meem 229 hijri) aur Haroon bin Ash’as ke asmaa’ Qaabil-e- Zikr hain.

Imaam Bukhari rah nau umri hi me Ilm e Hadees me us martabe o muqam par faiz hogaye the ki bade bade asatezah aap se mar’oob hojate the aur aap ke shareek dars hone se sambhal jate the ke kahin koi laghzish na hojaye. Allama Bekandi rah ne to ye bhi farmaya hai ki Muhammad Bin Ismail ke aajane se mujh par aalam-e- tahayyur tari ho jata hai aur mai unki wajah se ahadis bayan karte huwe darta hun (SIYAR A’LAAMUN NUBALA 12/417)

Ek martaba Saleem Bin Mujahid, Muhammad bin Salam Bekandi rah ke pass tashreef laye to aap ne un se farmaya agar tum zara der pehle aajate to aisa ladka dekhte jise 70,000 Hadeesen yad hai. Saleem Bin Mujahid rah ka bayan hai ke mujhe yeh sun kar badi hairat hui aur mai us ladke ki talash me nikla mulaqat hui to maine kaha tum ko 70,000 ahadis ke yaad hone ka dawa hai, is par aap ne farmaya beshak mujhe is qadar balki is se bhi zyada yaad hai ,Sirf Ahadees hi par kyy munhasir hai silsila-e- Sanad me tum jis ke mutalliq bhi poochoge un me se aksar ki jaaye sukonat aur Tareekh e wafaat ka bhi pata de sakta hun aur apne riwayat karda aqwaal -e- Sahaba o Tabaeen ke bare me  bhi batla sakta hu ki wo kin kin aayat o ahadis se makhuz hai (SIYAR A’LAAMUN NUBALA 12/417)

Ek martaba Aap k ustad Muhammad Bin Salaam Bekandi rah ne aap se farmaya: “Tum meri tasaneef ko ek martaba apne mutala’ se nikal do aur is me jaha galti ho uski islah kar do, kisi ne bade Ta’jjub se pucha ki ye ladka kaun hai? Jiska matlab ye tha ki aap Imamul Asr hokar bhi usse apni islah ke liye keh rahe hai, Imam Bekandi rah ne kaha ki: iska koi saani o muqabil nahi hai (Tehzeebul Kamaal 22/459).

Bukhara me Muhaddis Daakhili rah ka Halqa-e- Dars bhi Qayam tha. Imaam Bukhari rah aap ke halqe Dars me bhi jaya karte the. Ek din aisa hua ke ustad mohtaram ne sanad bayan karte huwe

 

سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم

 

farmaya , aap ne arz kiya ki sanad is tarah nahi hai kyun ki ABU ZUBAIR (ابي الزبير)ne Ibrahim (ابراهيم) se riwayat nahi ki, Muhaddis Dakhili rah ne Imam Bukhari rah ko Tifl e Na amooz samajh kar daant diya lekin aap ne Adab se arz kiya ki agar aap ke pass asal ho to Muraaja’at farmalen . muhaddis  Dakhli rah uthe aur apni jagah ja kar kitab nikali Imaam Bukhari rah ki bat durust thi wapas aye aur farmaya : Ladke asal sanad kis tarah hai ? Imaam Bukhari rah ne kaha الزبير و هو ابن عدي عن ابراهيم, Ustad ne Imaam Bukhari rah se Qalam le kar apni Kitab ko durust kiya aur farmaya tum ne sach kaha kisi ne Imaam Bukhari rah se pucha ki jis waqat ye waqiya pesh aya us waqt aap ki umar kitni thi ? Farmaya 11 saal. (SIYAR A’LAAMUN NUBALA 12/393)

Paidaish Aur Ibtedaai Haalat

Paidaish Aur Ibtedaai Haalat :-

Hazrat Imaam Bukhari rah 13 shawwal Namaz-e- Juma ke baad 194 hijri me Nau Azaad riyasat UZBAKISTAN ke tareekhi shahar- city- me paida huwe . (HADYUS SAARI 477) Imaam Bukhari rah ke walid majid Ismail rah ka chaunke Imam Sahab rah ke bachpan hi me Inteqal ho gaya tha isliye aap ne Apni walida majida ka aagosh-e- Shafaqqat me nasho o numa payi .

Imaam Bukhari rah ki bachpan me nazar chali gai thi aur aap Naabina ho gaye the aap ki walida ko is se bahut hi sadma hua Allah ke huzur me ro ro kar dua karti thi ke Ilaahi mere bachche ki nazar lauta de, ek raat khaab me dekha ki Hazrat Ibrahim alaihis salaam farma rahe hai: Aye Khatoon!

قد رد الله  علي ابنك بصره بكثرة دعائك

Transliteration:”Qad raddallahu Alaa ibniki basarahu bikasrati Duaaiki ”

Tarjuma: Allah ne teri Kaseer Duao ki badaulat tere bachche ki nigah lauta di hai, Aap jab so kar uthin to dekha ki waqai unki nazar laut aai hai (HADYUS SAARI 478)

Seerat E Tayyaba Hazrat Imaam Bukhari rahmatullahi alaih

Naam o Nasab:-

Hazrat Imaam Bukhari rah ki Kunniyat Abu Abdullah aur naam e naami Muhammad hai Waalid ka naam ISMAIL hai.

Silsila E Nasab  is tarah hai

” Mohammad Bin Ismail bin Ibrahim Bin Mugaira Bin Bardizbah”

Bardizbah majhaban Majoosi the . Majoosiyat par hi un ki wafat hui , un ke sahebzaade Mughaira is khaandaan ke pehle Fard hai jo Ameer- e- Bukhara “Yamaan joafi” ke hath par Musharraf  ba Islam huwe , isi nisbat se Hazrat Imam Bukhari rah “Joafi” mashoor hogaye warna joaf khandaan se unka koi Talluq nahi. Qadeem Zamaane me dastoor ye raha hai ki Jo shaksh kisi ke hath par Islam Qabool karta tha usi se uski nisbat -e-wilaa mutalliq ho jati thi. Ahnaaf isi ke Qayal hai aur is silsile me un ke paas Abu Dawood ki ye riwayat hai

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ»

Tarjuma :- “Hazrat Tameem Dari razi Allahu anhu se riwayat hai ki unhone arz kiya Ya Rasulullah sallalalhu alaihi wasallam us shakhs ke baare me kya tariqa hai jo Musalmano me se kisi ke haath par Islam qabool kare ?

Farmaya wahi logo me us ki zindagi aur maut me sab se aula hai.”

(Abu Dawood 2/48 Baab fir rajuli yuslimu ala yadir rajul)

 Allama Ibn-e- Hajar Rah ka kehna hai ki Hazrat Imaam Bukhari rah ke Dada Ibrahim k haalaat-e- zindagi Maloom nahi ho sake

(Hadyus saari Muqaddama Fathul baari safha 477)

Albatta  Aap ke walid Ismail apne zamane me Tabqa e Rabia ke muhaddis shumaar kiye gaye hai,unke shuyookh me Imaam Malik rah, Hammad Bin Zaid rah waghaira shaamil hain, Aap ko Hazrat Abdullah Bin Mubarak rah ki khidmat me rehne ka zyada mauqa mila tha , Ahle Iraq ne un se Aksar Hadeesen riwayat ki hain.

Hazrat Imaam Bukhari rah farmate hain:

سَمِعَ أَبِي مِنْ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ، وَرَأَى حَمَّادَ بنَ زَيْدٍ، وَصَافحَ ابْنَ المُبَارَكِ بكلتَا يَدَيْهِ.

(سير أعلام النبلاء 12/392)

Tarjuma : Mere Waalid Mohtaram ne Imam Malik rah se simaa’ hasil kiya, Hammad Bin Zaid rah ko dekha aur Abdullah Bin Mubarak Rah se dono hatho se Musafa kiya

Hazrat Imam Bukahri rah ke walid maajid Ismail rah aur Imam Abu Hafs Kabeer rah ke darmiyan Intehai Mohabbat aur khuloos k marasim the.

Ek Martaba Imam Abu Hafs Kabeer rah ne khwab dekha ke Nabi e Akram sallallahu alaihi wasallam tashreef laye hain Aap ne Qamees pehan rakhi hai aur Aap ke pehlu me ek Aurat khadi ro rahi hai Aap sallallahu alaihi wasallam ne usse farmaya:

“Ro mat, haan jab mar jaunga to phir ro lena.”

Imaam Abu Hafs rah farmate hai is khwab ki kisi ne koi Taabeer nahi batlai, maine iska tazkira Imaam Bukhari rah ke waalid Ismail rah se kiya to Aap ne farmaya Iski Taabeer ye hai ke Aap sallallahu alaihi wasallam ki Sunnat Aap ki wafaat ke baad Baaqi hai .

(Siyar A’alaam Nubala 10/157)

 Imaam Bukhari rah ke walid Ismail rah ka jab Inteqal hua to Imaam Abu Hafs rah un ke paas hi maujood the wafat ke waqt imaam Ismail rah ne un se kaha tha

“لا اعلم من مالي درهما من حرام ولا  درهما من شبهة”

(هدي الساري 479)

Tarjuma: “Mai Apne Maal me ek dirham bhi Haram ya shubhe ka nahi paata .”

(HADYUS SAARI 479)

 Imaam Abu Hafs rah kehte hai ke Ismail rah ki ye baat sun kar mujhe apni haisiyat bahot hi kam mehsoos hone lagi.

(SIYAR A’LAAM NUBALA 12/447)

 Yaad rahe ke Hazrat Hammad Bin Zaid aur Hazrat Abdullah Bin Mubarak rah , Hazrat Imaam Abu Haneefa rah ke jaleelul Qadr talamiza(students) me se hain aur Imaam Abu Hafs Kabeer rah Hazra Imaam Mohammad rah ke Ajillah  Ashaab me se hai .