IBTEDA E KHALQ MAKKAH MUKARRAMA AUR MUNTAHA E KHALQ BAITUL MUQADDAS

IBTEDA E KHALQ MAKKAH MUKARRAMA AUR MUNTAHA E KHALQ BAITUL MUQADDAS

Bismillahir Rahmanir Raheem

Takhleeqe kayenaat aur Amre Ilahi ki ibteda Ummul Quraa Makka Mukarrama se hui thi aur Ikhtetaam O Anjaam Mulk e Sham bilkhusoos Shahr e Qudus aur uske ird gird hoga, isi liye us ko “ارض المحشر” kaha jata hai yani Makkah Mukarrama , Mabda e Arz (starting of Earth) hai aur QUDUS Muntaha e Arz (ending of Earth).
Shaikhul Islam Ibne Taimia rahmatullahi alaih (661 Hijri- 728 Hijri) farmate hain:
“Kitab o Sunnat aur Ambiya Alaihumus salam neez Hiss o Aql ki gawahi se maloom hota hai ke Khalq o Amr ki Ibteda Makkah Ummul Quraa se hui thi lihazaa ye Maadar e Takhleeq hai aur yahiin se Paighaam e Muhammadi ka aagahz hua, jis ki raushni Aalam me chaa gayi. Makkah ko hi Allah ne logon ke liye Nuqtae Irtekaaz(jamaao) o Markaziyat o marjiyyat banaya hai , isi ki taraf mutawajjih hokar Namaz padhte aur Yahiin Haj karte hain aur jitni Allah ki mashiyat hoti hai un ke deen o dunya ke mafadaat yahiin poore hote hain. Zamana e Awwal me Islam ka Zuhoor, wazeh tar andaz me Makkah o Hijaz hi me hua ur mazkoor us sadr (upar ke) dalail kitabo sunnat se wazeh hai ke Nabuwwat ki Saltana Neez Hashr e Khalq (Makhlooq), Arz e Shaam (Syria) hi me bapa hoga. Chunanche Khalq o Amr ki baaz wapisi Baitul Muqaddas aur us ke ird gird hogi. Yahiin makhlooq ko jama kiya jayega aur Aakhri zamane me mulk e Shaam hi me Islam ka bol baala sab se numayaan hoga.
Nusoose Shariayt ki Raushni me Arz e Sham ke fazael bayan karte hue Ibne Taimia rah likhte hain :
“Arz e Sham hi me Masjid e Aqsa hai, Yahiin Ambiya e Bani Israel ki bi’sat hui, isi ki taraf Hazrat Ibrahim alihis salam ne Hijrat ki , isi ki taraf hamare Nabi sallallahu alaihi wasallam ko Raat ke waqt safar karaya gaya aur yahiin se Ap sallallahu alaihi wasallam ki Meraj hui aur yahiin Ap sallallahu alaihi wasallam ki saltanat barpa hogi aur ap sallallahu alaihi wasallam ke Deen o kitab ka daromadar hoga aur yahin Ap sallallahu alaihi wasallam ki Ummat ki Jamat e Mansoora paayi jayegi aur Yahiin Mehshar o Muaad roohba amal aayega. Jaisa ke Makkah jaye ibteda hai ke wo Ummul Quraa hai usi ke neeche se Zameen ko phailaya gaya, jab ke logon ka Hashr, Arz e Shaam me hoga, chunanche Irshade Baari Ta’ala hai: “لاول الحشر” (Surah Al Hashr:2) jis se Hashr E Saani ki ghammazi hoti hai; lihaza Makkah jaaye aaghaz aur Eiliya (Baitul Muqaddas) Khalq o Amr dono hawalon se jaaye anjaam hai; isi liye Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ko Makkah se Eiliya (Baitul Muqaddas) ka safar karaya gaya aur Makka hi me Ap sallallahu alaihi wasallam ki bisat hui aur Ap sallallahu alaihi wasallam ke deen ka zuhoor hua; lekin Hazrat Mehdi ki Saltanat ke bapa hone tak, Ap sallallahu alaihi wasallam ke deen ka Urooj o Zuhoor aur uski takmeel , Mulke Shaam hi me hogi; to Makhlooq aur Amr ke talluq Makkah Awwal aur mulk e Sham Aakhir hai aur ye takweeni o deeni haqai ki baaten hain.
(Majmoo Fatawa Ibne taimia 27/43-44)