Shia Gustakh e Sahaba

Shia Aur Sahaba

Ahle Sunnat wal Jamat ka Aqeeda hai ke

“Muhabbat karte hain hum Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sahaba se aur unme se kisi ki Muhabbat me Ghulu nahi karte aur na un me se kisi se Bar’at Zaahir karte hain aur un logon se Bughz rakhte hain jo un (Sahaba) se Bughz rakhte hain aur hum unka Tazkirah nahi karte magar Khair ke sath aur unse Muhabbat deen, Imaan aur AHsaan ki Alamat hai aur un se Bughz Kufr,Nifaaq aur sarkashi hai.

(aqeedatut Tahawi 29 Aqeeda No 122)

 

Shiaon Ka Sahaba Ke Baare Me Aqeeda

  1. Shiaon Ka Allama Baqar Majlisi Apni Kitab Hayatul Quloob Me Ek Baab Qayam Karta Hai

“Ayesha O Hafsa Ke Bad Bakhtana Halaat Ka Bayan.”(Naoozu Billah Ummat e Muslima ki maaon ke bare me in ka ye aqeeda hai)

(Hayatul Quloob 742)

  1. Shiaon Ka Aqeeda Ke Tamam Sahaba Siwaye 3 Ke Murtad Hogaye (Naoozu Billah)

Imam Baqar Ne Farmaya

“Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ki Wafaat Ke Baad Sab Log Murtad Hogaye, Siwaye 3 Ke, (Rawi Kehta Hai) Maine Arz Kiya Ke Wo 3 Kaun The? To Imam Baqar Ne Farmaya Miqdad Bin Aswad, Abu Zar Ghifari Aur Salman Farsi, In Par Allah Ki Rehmat Ho Aur Uski Barkaten.

(Firo’ Kaafi Jild 3 Kitabur Rauza Safha 115)

Ab Jab Sahaaba Razi Allahu Anhum Ko In Logon Ne Kaafir Keh Diya To Lazimi Natija Hai Ke Quran Par Bhi Motabar Nahi Hoga Isliye In Shiaon Ka Aqeeda Hai Ke

Ye Lijye Inki Motabar Kitab Usoole Kaafi Me Ye Maujood Hai

“Jo Aadmi Ye Dawa Kare Ke Uske Paas Poora Quran Hai Jis Tarah Nazil Hua Tha, Wo Kazzab Hai, Allah Ta’ala Ke Nazil Karne Ke Mutabiq Quran Ko Sirf Ali Bin Abi Talib Hi Ne Aur Unke Baad Aimma(Shia Ke 12 Imam0 Ne Jama Kiya Aur Mehfooz Rakha.(Inke 2we Imam Ghaib Hai Saalon Se.)

(Usool E Kaafi 139)

Ye Mukhtasar Shiaon ke bare me hum ne zikr kiya hai aisi aisi Sahaba ke bare me  inki Gustakhiyan hai ke hum nahi bayan karsakte.

Aye Musalmano ab bhi Tum inke Drama(Matam) ko Jaakar dekh kar in ki hausla afzai Karoge jo Tumhare Sahaba Razi Allahu anhum ko kaafir kehte hai.

Aqal ke Nakhun lo Musalmano aur in se Talluq mat rakho inke Dramo me mat jaao.