Rak’aat e Taraweeh Sahaba e Kiram se…..

        Bismillahir Rahmanir Raheem

Alhamdulillahi wa kafaa wa salaamun alaa ibaadihil lazeenas tafaa Ammaa ba’ad!


          Hindustan ke Firqe Ahle Hadees ne Rak’aat e Taraweeh ke baab me taqreeban 100 baras se jo shor o Ghogha machaa rakha hai uske wajood se pehle kabhi nahi tha, tamam Dunya e Islam me 20 ya 20 se ziada Rak’aaten padhi jati thi, aur baham koi Risala baazi ya ishtehaar baazi nahi hoti thi , neez Hazrat Umar Razi Allahu anhu ke zamane se lekar is ghoghe tak Dunya ki kisi Masjid me Taraweeh ki sirf 8 Rakaten nahi padhi jati thi yani taqreeban 1250 saal tak musalmaanaan e  Ahle Sunnat 20 aur 20 se ziada hi ko Sunnat aur Qaabil e Amal samajhte rahe, 1250 saal ke baad Firqe Ahle Hadees ne ye jaded inkeshaaf kiya ke ab tak jo musalman karte ya samajhte rahe hain wo Saheeh nahi hai, Saheeh ye hai ke sirf  8 Rakaat Sunnat aur Qaabil e Amal hain.

Hum apni Mukhtasar tehreer me (Firqe ) Ahle  Hadees ke is jadeeed Inkeshaaf ki Haqeeqat wazeh karna chahte hain, hum ko Umeed hai ke agar thande Dil se Hamare Maroozaat ko padha jayega to munkashif hojayega, ke (Firqe) Ahle Hadees ka ye Daawa bilkul be bunyaad aur unka ye Inkeshaaf sarasar ghalat hai.

 

1250 SAAL TAK MUSALMANO KA KYA AMAL  RAHA HAI

 

Sab se pehle mai apne is dawe ke saboot me kuch arz karna chahta hun jo 1250 saal tak Musalmaano ke Amal ke baab me Maine kaha hai, sunye:

Imam Baihaqi ne Sunan Kubraa jild 2 , safha 496 me Saaeb Bin Yazeed Razi Allahu anhu ki riwayat naqal kiya hai ke

Hazrat Umar Razi Allahu anhu ke Zamane me log RAMAZAN me 20 RAKATEN padha karte the,

aur Hazrat OSMAN Razi Allahu anhu ke Zamane me to Qiyaam ki SHIDDAT ki wajeh se laathyo par Tek lagate the,

Aur 5 line ke baad Riwayat karte hain ke Shutair Bin Shakl jo Hazrat ALI Razi Allahu Anhu ke ASHAAB me se the,

RAMAZAN me IMAMAT karte the aur 20 RAKAAT padha karte the, aur 2 line ke baad Riwayat karte hain ke

Hazrat Ali Razi Allahu anhu ne ek Shaqs ko Mamoor kiya ke wo Logon ko 20 RAKAAT padhaya kare.

Ye to Hazrat Umar, Hazrat Usman aur Hazrat Ali Razi Allahu anhum ke zamane ka haal hua, Hazrat Ali Razi Allahu anhu ki Shahadat 40 hijri me hui hai, Hazrat Ali Razi Allahu anhu ki wafaat ke 23 saal baad 63 Hijri me HARRAH ka Khooni waqia pesh aaya hai, Imam Malik rahmatullahi alaih ka bayan hai ke HARRAH ke pehle se ab tak ke 100 saal se ziada hote hain Madine me ye Amal daraamad raha hai ke 48 Rakaaten padhi jaati rahi, aur isi ki tayeed SALEH maula AT TAWA’MAH ke bayan se  hoti hai , Imam Maalik aur SALEH ki batai hui Tadadon me jo farq hai wo WITR ki Rak’aat ke farq ki wajeh se paida hua hai, baherhaal dono me Qadr e Mushtarak ye hai ke HARRAH se peshtar se Madina me 20 se zaaid padhne ka mamool tha.

Muaaz Abu Haleema Sahabi hain aur unki Shahadat HARRAH ke din hui, un ke baab me IBNE SEEREEN rahmatullahi alaih ki Shahadat hai ke wo Ramazan me 41 Rakaten padhaya karte the,

(in teeno bayano ke liye Dekhye TOHFATUL AHWAZI JILD 2 SAFHA 72)

Naafe’ Hazrat Ibne Umar Razi Allahu anhu ke MAULAA aur Hazrat Ayesha Razi Allahu anha , Hazrat Abu Huraira Razi Allahu anhu aur Hazrat Abu Raafe’ ke shagird the unka bayan hai ke Maine to logon ko 36 Taraweeh aur 3 Witr padhte dekha aur paya hai.(TOHFATUL  AHWAZI JILD 2 SAFHA 73)

NAAFE’ rahmatullahi alaih ki wafaat 117 Hijri me hui.

Daood  Bin Qais ka bayan hai ke Maine Umar Bin Abdul Azeez rahmatullahi alaih Mutawaffi 101 Hijri aur Abaan bin Usmaan Mutawaffi 105 Hijri ke zamane me Madine ke logon ko 36 Rakaaten padhte hue dekha hai.(Qiyaamul lail safha 221) Neez Umar Bin Abdul Azeez rahmatullahi alaih ne Qaariyon ko 36 Rak’at padhane ka hukum diya tha.( Qayaamul lail safha 90)

Baherhaal Imam Maalik rahmatullahi alaih mutawaffi 179 Hijri ke zamane tak Madine me 39 ya 38 ya 41 ka mamool tha ya yun kahiyye ke 36 ka mamool tha aur Adad ka ikhtelaaf WITR ke Adad ke Ikhtelaf se hai.

Imam Malik rahmatullahi alaih ke baad bhi wahan yahi mamool raha chunanche Imam Tirmizi rahmatullahi alaih mutawaffi 279 Hijri ne 41 ka  Zikr kar ke farmaya hai ke Ahle Madina ka isi par Amal raha hai, aur Madina hi par kya mauqoof hai, zaahir hai ke jahan Imam Maalik rahmatullahi alaih ke Muttabi’een the , sab jagah 36 par amal tha, jaise ke Mazhab e Maalikiya ki tasneefaat Shaahid hain.

Makkah  Muazzama me Hazrat Ataa bin Abi Rabaah ke zamane tak 20 par amal tha(Musannaf ibne Abi sahaibah 7688) Ataa ki wafaat 114 hijri me hui hai, aur Naafe’ bin Umar ka bayan hai ke IBNE ABI MULAIKA hum ko Ramazan me 20 Rakaten padhaya karte the. Ibne Abi Mulaika ki wafaat 117 Hijri me hui hai, aur Imam Shafai rahmatullahi alaih mutawaffi 204 Hijri ke bayan ke Bamaujib bhi 20 par amal tha. Tirmizi me hai

«وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً»

Yani maine apne Shahar Makkah me logon ko 20 Rakaat par Aamil paaya (Sunan Tirmizi jild 2 safha 159) aur chunke Imam Shafai rahmatullahi alaih khud 20 Rakat ke qaayal the is liye unke baad Makkah aur Makkah ke ilawa har jagah jahan un ke muttabaeen the, sab 20 par Amal karte the jaisa ke SHAFAIIYAH ki Kutub e Fiqh jo Imma Shafai ke baad se ab tak likhi gayi hain sab is ki Shahadat de rahi hain.

Ab raha Iraq, Koofa, Basrah waghaira to maloom ho chuka hai ke wahan Hazrat Ali razi Allahu anhu ke Hukum se 20 Rakat par amal tha, aur Hazrat Abdullah Bin Masood Razi Allahu anhu bhi 20 padhte the. (Qiyamul Lail 221/TOHFATUL AHWAZI JILD 2 SAFHA 75)

Koofa me Aswad Bin Yazeed mutawaffi 75 Hijri 40 Rakaten padha karte the.( TOHFATUL AHWAZI JILD 3 SAFHA 522)

Ye wazeh rahe ke Aswad Hazrat Umar, Hazrat Muaz , Hazrat Ibne Masood, Hazrat Huzaifa, Hazrat Bilaal Razi Allahu anhum aur degar kibaar e Sahaba ke Sohbat yaafta the aur Suwaid Bin Ghafla Mutawaffi 81 Hijri jo Hazrat Ali Razi Allahu anhu aur Ibne Masood Razi Allahu anhu ke Sohbat yaafta hain 20 Rakaten padhaya karte the.(BAIHAQI 4619)

Aur Haaris Bin A’war jo Ashaab e Hazrat Ali razi Allahu anhu me the 20 Rakaten padhaya karte the (MUSANNAF IBNE ABI SHAIBAH JILD 1 SAFHA 483 QALMI) neez Ali Bin Rabii’ah jo Hazrat Ali o Salmaan Faarsi Razi Allahu anhuma ke shaagird the wo bhi 20 Rakaat Taraweeh aur 3 Rakaat Witr padhaya karte the(MUSANNAF IBNE ABI SHAIBAH JILD 1 SAFHA 483 QALMI). Aur Sayeed Bin Jubair rah jo Hazrat Ibne Abbas Razi Allahu ahuma aur Doosre SAHABA ke Shaagird aur Bohot bade Imaam the, wo 28 aur 24 Rakaaten padha karte the(TOHFATUL AHWAZI 3/523) Apki Shahadat 95 Hijri me hui, Imam Koofa Sufyan Sauri rahmatullahi alaih almutawaffi 161 Hijri 20 Rakaton ke Qaayel the.(Sunan Tirmizi 2/159) aur Hazrat Imam Azam rahmatullahi alaih mutawaffi 150 Hijri ke baad to zaahir hai ke unke Muttabaeen ka amal 20 par tha, jaisa ke khud Mukhalifeen ko tasleem hai, TOHFATUL AHWAZI me hai WAHUWA QAULUL HANAFIYYAH.

Aur jaisa ke Imam Muhammad rahmatullahi alaih ke baad ki tasneefaat se lekar aj tak ki Kitaben SHAAHID hain.

Basrah me Zararah Bin Aufa jo Hazrat Abu Huraira, Ibne Abbas, Imran Bin Hussain , Anas aur Hazrat Ayesha Razi Allahu anhum ke Shaagird hain , pehle 2 Ashre me 28 aur Ashra e Akheer me 34 Rakaten padhaya karte the.

(TOHFATUL AHWAZI 3/522,523).

Inki wafaat 93 Hijri me hui

Aur Abdur rahmaan Bin Abu Bakrah aur Sayeed Bin Abul Hasan aur Imran Abdi 83 Hijri se Qabl Basrah ki JAAMAA MASJID me 5 TARWEEHE yani 20 Rakaaten padhaya karte the aur Aakhri Ashre me ek Tarweehe ka izafa kardete the.

(Qiyaamul lail safha 222) aur Abu Mijlaz Mutawaffi 100 Hijri ya 109 Hijri 4 Tarweehon yani 20 Rakaat me ek Manzil sunaya karte the(Qayaamul lail safha 92)

Baghdad me Imam Ahmed mutawaffi 235 Hijri 20 Rakaton ke Qayal the jaisa ke IBNE RUSHD Maaliki ne BIDAYATUL MUJTAHID jild 1 safha 210 me likha hai aur ye Hambali mazhab ki Kutub e Fiqh me mazkoor hai. MUQANNA jild 1 safha 183 me hai

ثم التراويح وهي عشرون ركعة يقوم بها في رمضان في جماعة

yani Phir Taraweeh aur wo 20 Rakat hai isko Ramazan me ba Jamaat ada kare, Muqanna ki nisbat khud uske Musannif ki tashreeh hai,

هذا الكتاب في الفقه علي مذهب ابي عبدالله محمد بن احمد بن حنبل

Ye Imam Ahmed ke mazhab ke Mutabiq Fiqh ki Kitab hai.

Isi tarah Dawood Zaahiri mutawaffi 270 Hijri bhi 20 Rakat ke Qayal the(BIDAYATUL MUJTAHID jild 1 safha 192) lihaza in Hazraat ke muttabaeen ka bhi Baghdad maur Ghair Baghdad me 20 par amal tha.

Aimma e Khurasaan me Abdullah Bin Mubarak rah mutawaffi 181 hijri 20 ke qayal the (TIRMIZI) aur Ishaaq bin Rahweh mutawaffi 238 hijri 40 Rakat ke Qayal the(TIRMIZI) pas inke maanne wale bhi 8 se ziada par aamil the.

Ye the Ahde Faarooqi se lekar teesri sadi ke taqreeban awsat tak ke Ulama o Aimma ke mazaahib RAK’AAT E TARAWEEH ke baab me aur ye tha us Ahad ke Musalmano ka mamool MAKKAH, MADINA, KOOFA, BASRAH, BAGHDAD aur Bilaad e KHARASAAN me, ek baar usko ap phir padh jaye aur Dekhye kya koi bhi 8 Rakaat par iktefa karne ka Qaayil tha aur kahin bhi us par amal tha?

Iske bad sunye ke teesri sadi ke wast(middle) se pehle hi AIMMA ARBA Abu Haneefa, maalik, Shafa’ii aur Ahmed rahimahumullah apni FIQH ki taleem apne Shagirdon ko dekar Dunya se rukhsat hochuke the, aur unke Fiqhi Masaalik ki ishaa’at aur un par amal Shuru ho chuka tha, jo aj tak jaari hai aj  in CHAARO IMAAMO ki Kutub Fiqh hazaaron ki tadad me maujood hai, inme se kisi me 8 par iktafa ki taleem nahi di gayi , ye Saheeh hai ke teesri sadi ke wast se pehle aur baad me in chaaro ke ilawa baaz Doosre Aimma  ke Maslak ka itteba bhi kuch arse tak ke liye hota raha hai jaise Sufya Sauri rah aur Dawood Zaahiri rah ke Maslak par amal, magar Lutf ye hai ke ye Hazraat bhi 8 par iktafa ke qayal nahi the balke 20 ke qayal the.

20 aur 20 se zaaid par Ummat e Muhammadiya ke is Qadeem amal daraamad aur Aimma o Ulama e Salaf o Khalaf ke isko pasand aur ikhtyar karne ke Muqaabil me 8 Rakat par amal karne ko samne rakhye aur Kitabon ki warq gardani kijye to Hazrat Umar Razi Allahu anhu ke baad se terhwi sadi (13th century) ke awaakhir tak Dunya e Islaam me kisi ek jagah bhi is par amal hone ka zikr apko nahi mil sakta aur poori Quwwat sarf karne ke baad bhi is taweel muddat me 8 par Amal daraamad ki Tasreeh kahin bhi nahi dikhayi jasakti aur uska koi ghatya se ghatya saboot bhi pesh nahi kiya jasakta.

Ziada se ziada is silsile me Sunan Sayeed Bin Mansoor se Saaib Bin Yazeed Razi Allahu anhu ka wo asar pesh kiya jasakta hai jisme mazkoor hai ke Hum Hazrat Umam Razi Allahu anhu ke zamane me 11 Rakaat padhte the.

Lekin Sayeed Bin Mansoor ki ye Riwayat na Qaabil e Wusooq hai na hamare bayan ke khilaaf hia isliye ke Saaib ke is bayan ke Naaqil Muhammad Bin Yousuf  hain aur Muhammad bin Yousuf ke 5 Shaagird hain aur paancho ke bayan baham Mukhtalif hain jaisa k bataya jarahah hai.

Saaib Bin yazeed

Muhamamd Bin Yousuf

 1. Imam Malik Hazrat Umar razi Allahu nahu ne Ubai Bin Ka’b aur Tameem Daari ko Hukum diya ke wo logon ko 11 Rakaten padhayen(kya amal hua uska koi zikr nahi)
 2. Yahya Qattan Hazrat Umar razi Allahu nahu ne Ubai aur Tameem par logon ko jama kiya pas wo Dono 11 Rakaten padhte the(isme Hazrat Umar ke hukum ka zikr nahi)
 3. Abdul Aziz Bin Muhammad , Hum Hazrat Umar razi Allahu nahu ke zamane 11 Rakaten padhte the (isme na hukum ka zikr hai na Ubai aur Tameem raz ka)
 4. Ibne Ishaaq , Hum Hazrat Umar razi Allahu nahu me bamaahe Ramazan 13Rakaten padhte the(isme bhi  hukum aur Ubai aur Tameem raz ka zikr nahi aur 11 ke bajaye 13 ka zikr hai)

 

 1. Abdur Razaq ke sheikh Dawood Bin Qais,Hazrat Umar razi Allahu nahu ne 21 Rakat ka hukum diya (isme 11 ke bajaye 21 ka zikr hai)

 

Pas Usool e Hadees ki roo se ye Riwayat Muztarib hai, aur is haalat me jab tak ke  kisi ek Tareeq ko usool ke mutabiq Tarjeeh na di jaye ya tamam TURUQ me tatbeeq na di jaye us waqt tak is Riwayat ko kisi mudda’aa ke suboot me pesh karna Durust nahi hai.

Qudamaye muhaqqiqeen ne dono Soorten ikhtyar ki hain chunanche Ibne Abdul Barr Maaliki mutawaffi 463 hijri ne 11 aur 21 me 21 ko Saheeh qarar  diya hai aur 11 ko raawi ka wahem bataya hai aur isi ke sath tatbeeq ki ye soorat likhi hai ke pehle 11 ka hukum raha ho phir Qayaam me takhfeef ke liye 11 ke bajaye 21 rakaten kardi gayi hon(TOHFATUL AHWAZI JILD 2 SAFHA 74) aur ZARQAANI Maaliki ne isi tatbeeq ko Tarjeeh di hai aurkaha hai ke BAIHAQI ne bhi Mukhtalif riwayaton ko isi tarah jama kiya hai(TOHFATUL AKHYAAR safha 191, ZARQAANI SHARAH MO’ATTA jild 1 safha 215)

Aur kuch shubah nahi ke Tarjeeh se jam na lene ki soorat me tatbeeq ki yahi soorat mutayyin hai is liye ke ye jo kuch Ikhtelaaf hai, Saaib ke shaagird Muhammad Bin Yousuf ki Riwayat hai, Saaib ke ek Shagird Yazeed Bin Khusaifa hain unki Riwayat me koi ikhtelaaf nahi hai, Yazeed ke kul Shagird bilaa ikhtelaaf Saaib ka Ye bayan naqal karte hain ke Hum Hazrat Umar ke zamane me 20 rakaten padha karte the, ab ya to Yazeed bin Khusaifa ki Riwayat ke muqabale me Muuhammad Bin Yousuf ki Riwayat ko naqaabil e Wusooq qarar diya jaye is liye ke Yazeed ke Shagirdo ke Bayan me ikhtelaaf nahi hai aur Muhammad Bin Yousuf ke shagirdo ke bayan me baham Ikhtelaaf hai, ya phir Muhammad bIn Yousuf ki Riwayat ke us tareeq ko qaabil e aetemaad samjha jaye jo Yazeed ki Riwayat ke sath Muttafiq hosakta ho yani 21 wala Tareeq aur ye bhi nahi to phir Muhammad Bin Yousuf ke tamam tareeq me is tarah Tatveeq di jaye ke wo Yazeed ki Riwayat se na takrayen jaisa ke Ibne Abdul Barr aur Zarqaani waghaira ne kiya hai.

Baherhaal Sunan Sayeed Bin Mansoor ki Riwayat  Tarjeeh ya tatbeeq ke baghair Qaabil  Aetemaad nahi hai aur Tarjeeh o tatbeeq ke baad Hamare Daawey par use koi asar nahi pad sakta is liye ke Tarjeeh ke baad 11 ka saboot hi nahi hoga aur tatbeeq ke baad ye sabit hoga ke Ahde faarooqi me ibteda’an chand roz is par amal hua, uske baad AHde farooqi hi me is par amal mauqoof hogaya aur jab se mauqoof hua us waqt se terhwi safi ke awaakhir tak phir kabhi is par amal daraamad nahi hua, yahi wajeh ahi ke Shaikhul Islaam Ibne Taimia rah ne jahan Hazrat Umar ke Taraweeh Qaayam karne aur baad me is par amal daraamad ka zikr kiya hai to us ahad me ya uske baad 11 ka zikr bhoolen se bhi nahi kiya hai. Farmate hain

“pas Hazrat Umar Razi Allahu anhu ne unko Ubai Raz par jama kiya to wi un log ko 20 Rakat padhaya karte the aur teen Rakat WITR padhte the aur jitni Rakaten ziada hogaya thi unke lihaaz se Qiraat me takhfeef karte the is liye ke Rakaton ke Lambe karne se ye Muqtadiyo par aasaan hai. Phir ek Giroh Salaf ka 40 Rakat Taraweeh aur 3 Witr Rakat padhta tha, aur Doosre kuch log 36 Taraweeh aur 3 Wirt padhte the aur ye sab acha aur khush gawaar hai.”

Ahde farooqi se lekar hazaar barah sau saal tak Ummat ke Ulama o Fuqahaa aur Aamae Muslimeen ke aise wasee’ paimaane par Amal daraamad ko (firqe)Ahle   Hadees koi ahmiyat na den to unki naa waqfiyat hai warna Haqeeqat me wo kasli khuri aur Bilkul Saheeh Sanad Riwayat se kahin badh kar Mustahkam aur Qaabil e Wusooq daleel hai.

Hazrat Abdullah Bin Mubarak rah jinki Imamat aur Ilmi Jalalat Musallam aur Muttfaq alaih hai, farmate hain:

“Ek taraf kisi baat par Logon ka ittefaaq ho aur doosri taraf koi Riwayat jo basilsila Sufyan az Mansoor az Ibrahim az Alqama az Ibne Masood marwi ho to bawajood ye ke ye silsila Dunya ki sab se SAHEEH SANADO me shumaar hota hai (phir bhi) mere nazdeek isse ziada Qaabi e aetemad logon ka ittefaq hai.”

 

TAMBEEH AWWAL

Agar koi ye kahe ke Maulana Mubarak poori ne Imam Maalik ki 11 wwli Riwayat ko Tarjeeh di hai Lihaza is soorat me 11 ka saboot hojayegi to Guzarish hai ke Awwalan to Maulana ne tarjeeh ki bunyaad is par rakhi hai ke YAHYA aur Abdul Azeez ne Imam Maalik ki tayeed ki hai magar Maulana ne ghaur nahi kiya ke ye teeno 11 ka lafz bolne me to Beshak muttafiq hain magar 11 ke baab me teeno teen baat kehte hain, ek kehta hai Hazrat Umar Razi Allahu anhu ne 11 ka hukum diya, doosra kehta hai ke UBAI aur Tameem(Razi Allahu anhuma) 11 padhte the aur teesra kehtahai ke Hum 11 padhte the yani Riwayat ka mazmoon bayan karne me teeno baham mukhtalif hain lihaza Maulana ko pehle batana chahye ke teeno me kis ka bayan SAHEEH hai aur jab wo teeno me ek ke bayan ko Saheeh baqi ko wahem qarar denge to ek hi bayan baqi reh jayega aur Doosre sab kal’adm hojyaenge, lihaza unka ye dawa khud hi ghalat hojayegi ke Fulaan ne Imam Maalik ki tayeed ki hia, aur agar wo teeno me tatbeeq dete hain to phir 11 aur 21 ke ikhtelaaf me bhi wo tatbeeq hi ka rasta kyu ikhtyar nahi karte, doosri bunyaad unho ne Tarjeeh ki is par rakhi hai ke 21 ki Riwayat ko tanha Abdur Razzaq apni Kitab me laye hain aur aakhir umar me wo na beena hogaye the aur unki yaddasht me farq pad gaya tha, is ke jawab me arz hai ke Abdur Razzaq ne Kitab Nabeena hone se pehle likhi hai Lihaza nabeenai ke  baad hafeza kharab kharab hojane se Kitab ki riwayaton par kya asar padega? Haan , nabeenai ke baad apni yaad se zubani jo riwayaten unho ne bayan ki hon un par shak ka izhaar kijye to maqool bhi  shayad Maulana ko yaad nahi raha ke tagahyyur e Hafeza ke baad Muhaddis apni yaad se jo zabani Hadeesen bayan kare, sirf unhi me Kalaam mumkin hai, lekin jo Hadeesen Kitab ki madad se bayan kare un me taghayyur e Hafeza ki bunyaad par Kalaam na mumkin hai jaisa ke Usool e Hadees par Mamooli nazar rakhne wala bhi janta hai.

 

TAMBEEH DUWWAM

 

 • Maulana Mubarak poori ne 11 or 21 me to 11 ko rajeh qarar dene ki koshish ki hia lekin 11 aur 13 wali riwayaton ke baab me kuch nahi farmaya ke unme kaun si rajeh hai agar kahiyye ke 13 ke baab me Maulana Nemwi ki ye rai aur taweel ke unho ne maan li hai ke isme Isha ki wo Sunnaten Shaamil hain to Maqaam e Hairat hai ke Nemwi ki ye taweel unho ne kaise maanli , jab ke isi Tohfatul Ahwazi me ek safha pehle 39 aur 36 wali riwayaton me Allama Aini ki isi tarah ki taweel par wo aeteraz kar chuke hain , kahin iski wajeh ye to nahi hai ke wo Mukhalif matlab thi to radd hogai aur isse matlab poora hota hai to Qabool hogai?

Maulana Mubarakopoori ke is sukoot par hum ko is liye bhi hairat hai ke 13 ki Riwayat Ibne Ishaaq ki hai aur Ibne Ishaaq ne Saaib ki un tamam riwayaton me isi ko Tarjeeh di hai aur Tarjeeh ki daleel ye hai kei Aan Hazrat sallallahu alaihi wasallam ki Namaz Shab(raat) ki rak’aat bhi 13 thi jaisa ke Qayamul lail safha 163 me hai aur Hafez Abdullah sahab ne  Rak’aatut Taraweeh safha 118 mw Qayaamul lail ke hawale se aur safha 31 me Aini ke hawale se isko naqal kiya hai aur isi bina par Taraweeh ke baab me Ibne Ishaaq ne 13 Rak’aton ko ikhtyar kiya hai jaisa ke isko bhi Hafez sahib ne naqal kiya hai , aisi Haalat me kisi ki ye taweel ke 13 me shayad Sunnat e Ishaa ki 2 rakaten shamil hain kab Masmoo’ hosakti hai.

Ilawa bareen Tohfatul Ahwazi jild 2 safha 3 me jahan unho ne ye likha hai ke ek Qaul 11 Rak’aat ka bhi hai aur usko Imam Maalik ne apne liye pasand kiya hai wahan likha hai ke Imam Maalik se kaha gaya ke 11 Rak’aat Ma’aa Witr ke? To unho ne kaha Haan aur 13 bhi isi ke qareeb hai, Imam Maalik ke is jawab se zaahir hai ke wo jis tarah Taraweeh ki 11 rakaten maante the usi tarah wo Rakaton ki tadad 13 bhi maante the, aur isko bhi manqool o masoor samajhte the lihaza zer e bahes Riwayat me Isha ki Sunnato ko kyu shaamil kiya jaye ,kul (pooron)ko Taraweeh hi ki Rak’aat kyu na mana jaye aur 11, 13 aur 21 ko mukhtalif auqaat par mehmool kiya jaye jaisa ke Hazrat Ayesha Razi Allahu anha ki 11 aur 13 wali riwayaton me hafez Ibne Hajar aur Hafez Abdullah sahab  ne usko tasleem kiya hai.

 

 • Jin logon ne Aimam ke mazhab ko bayan kiya hai unme se kisi

Imam Matboo’ ka ye qaul naqal nahi kiya hai ke wo sirf 11 Rakak ke qayil the, Imam MAalik ka ek Qaul 11 ka naqal kiya jata hai magar isi ke sath khud Sahab e Tohfatul Ahwazi ye bhi likhte hain ke Imam Maalik ne isko apni zaat ke liye ikhtyaar kiya hai yani logon ko us Qaul par Fatwa nahi dete the yahi wajeh hai ke maaliki mazhab ki tamam kitabon me Imam Maalik ka mazhab ye likha hua hai ke wo 36 Rakaton ke Qaayal the aur ek Qaul me unho ne 20 ko pasand kiya hai.

Ibne Rushd Maaliki Bidayatul Mujtahid safha 192 me likhte hain

“Imam Maalik ne apne 2 Qaulon me se ek me aur Imam Abu Haneefa, Imam Shafa’ii , Imam Ahmed aur Imam Dawood Zaahiri ne 20 Rakat Taraweeh ka qiyam pasand kiya hai aur 3 Rakat Witr uske sath aur Ibnul Qasim ne Imam Maalik se ye naqal kiya hia ke wo 36 Rakat Taraweeh aur 3 Rakat Witr ke Qayaam ko Mustahsin samajhte hain, ” phir chand Satron(lines) ke baad likhte hain

“(Ibnul Qaasim Shaagird Imam Maalik) ne Imam Maalik se ye bhi naqal kiya hai ke 36 Rak’aat ka Qayam qadeem mamool hai” , Ibne Maaliki ke is kalaam se 2 faidey haasil hue, ek ye ke Imam Maalik ne bhi 20 ko pasand kiya hai uski mazeed taa’id Qustulani ki is naqal se hoti hai Maalikiya ne kaha hai ke Taraweeh ki Rakaten(Witr ke sath) 23 thin phir wo 39 kardi gayi.

Doosra ye ke Unho ne Imam Maalik ke sirf 2 Qaul bataye, ek 20 ka , ek 36 ka aur 11 Rakat ke qaul k apn emazhab ki riwayaat ki rau se itna kamzor samjha ke usko qaabil e shumaar qarar nahi diya, aur 38 ek qaul ko bhi unho ne alag se shumaar nahi kiya is liye ke jisne Taraweeh ki 38 Rakaten Imam Maalik ke Qaul me batayi hai usne Witr ki ek Rakat naqal ki hai aur jisne 36 batai hain usne Witr ki 3 Rakaten batai hain. Chunanche Ibne Yaman ki Riwayat me in ka lafz ye hai “Mai ye pasand karta hu ke log Ramazan me 38 rakaten padhen phir imam aur Muqtadi salaam pheren phir Imam un logo ko 1 Rakat witr padhaye”(TOHFATUL AHWAZI JILD 2 SAFHA 73)

Haasil ye ke Imam Maalik ka ek Qaul 11 Rakat ka hai( bashart ye ke wo sabit bhi ho) doosra 20 ka aur teesra 36 ya 38 ka hai aur 38 hi par unke Ahle Mazhab ka hamesha amal raha hai unke muttabaeen me faqat ek shakss 11 Rakat ke qaayil the aur wo Abu Bakr Bin Arabi hain.

Isi tarah Imam Ahmed ki nisbat bhi manqool hai ke unho ne 11 aur 20 ke darmyan ikhtyar diya hai ke ye kare ya wo kare magar unke Ahle Mazhab 20 hi par amal karte aaye hain aur unki fiqhi kitabon me Imam Ahmed ka mazhab 20 hi Rakat manqool hai, gharz wo tanha bhi 11 Rakat ke qaayal nahi hain.

Is Guzarish ke baad ab Asal Mudda’aa par aata hun oopar ke Maroozaat se ap ko maloom hochuka hai ke Aimma Arba aur unke Muttabaeen ke ilawa Doosre Aimma e Islaam Taraweeh ki 20 ya 20 se zaaid Rakaton ke Qayal hain aur isi par unka amal raha hai, magar Firqe Ahle Hadees ka amal is ke khilaaf hai aur wo 8 Rakaton ka Qaail hai iska Dawa hai ke Taraweeh 8 Rakaten Huzoor sallallahu alaihi wasallam se ba sanad Saheeh sabit hain aur Hazrat Umar Razi Allahu anhu ne bhi 8 hi ka hukum diya tha, aur uske Khilaaf jo qaul hai khwah 20 ya 20 se zaaid wo na to Huzoor sallallahu alaihi wasallam se Basanad e Saheeh sabit hai na kisi ek Khaleefa se basanad Saheeh sabit hai , na unho ne iska hukum diya , chunanche Maulana Abdur Rahman Mubarakpoori Tohfatul Ahwazi jild 2 safha 73 me likhte hain

 

 

 

Aur yahi baat Hafeez Abdullah Ghazipoori ne apne Risale Rakaatut Taraweeh me Sharah O Basat se likhi hai aur Maulvi Sana Ullah Saheb Amritsari ne bhi Ahle Hadees Muarrakha 4 Ramazan 1331 hijri me yahi likha.

Ahle Hadees  ke in Dawon ko parakhne se pehle is Masle par Raushni daalna munsaib samajhta hun ke Ulama e Islaam ki tehqeeq me Taraweeh ka koi Muayyin adad Huzoor sallallahu alaihi wasallam se sabit hai ya nahi.

 

QAUL O FAEL E NABAWI SALLALAHU ALAIHI WASALLAM SE TARAWEEH KA KOI MUAYYIN ADAD SABIT

 HAI YA NAHI???

 

Is Masle me Ulama e Islaam ke 2 Giroh hain , ek Giroh jin me Shaikhul Islaam Ibne Taimia, Allama Subki aur Suyooti rahimahumullah waghaira shaamil hain, inki tehqeeq ye hai ke Huzoor sallallahu alaihi wasallam ke Qaul o Fael se Taraweeh ka  koi Muayyin adad sabit nahi, chunanche Hafez Ibne Taimia rah farmate hain

“jo Shakhs ye samajhta hai ke Huzoor sallallahu alaihi wasallam se Taraweeh ke baab me koi Muayyan adad sabit hai jo kam o Besh nahi hosakta, wo ghalti par hai”

(Mirqaatul Inteqaadur Rajeeh safha 63)

Aur Allama Sibki Sharah Minhaj me likhte hain :

“ye manqool nahi hai ke Huzoor sallallahu alaihi wasallam ne unRaaton me kitni Rakaten padhin, 20 ya kam(Tohfatul Akhbaar safha 116, Masabeeh safha 44)

Aur Suyooti  rah Masabeeh me likhte hain:

“Ulama ka Taraweeh ke adad me Ikhtelaf hai agar huzoor sallallahu alaihi wasallam ke fael se koi adad sabit hota to Ikhtelaaf nahi hosakta tha.(safha 44)

Aur sab se badh kar ye ke Imam Shafa’ii rah ne farmaya hai :”isme koi tangi nahi hai na Rak’aat ki koi Khaas had hai ke is par aakar Ruk jana chahye”

Imam Shafai ke is qaul ko Nawawi rah ne Baihaqi ki Ma’rifatus Sunan se naqal kiya hai aur Qayamul lail me bhi mazkoor hai.

Allama Shaukani Nailul Awtaar me farmate hain:

Is baab ki Hadeeso aur unke mushabeh Hadeeso ka haasil itna hai ke Ramazan me Qiyaam aur akele ya Hamat ke sath namaz padhan MAshroo’ hai pas Taraweeh ko kisi khaas adad me Munhasir kardena aur usme khaas miqdaar Qirat Muqarrar karna aisi baat hai jo Sunnat me Waarid nahi hui.”

Ulama ki ek jamat ki to ye tehqeeq hai lihaza is jamat ki tehqeeq me wo tamam riwayaat jo huzoor sallallahu alaihi wasallam ki Taraweeh ka Muayyan adad batane ke liye pesh ki jati hain khah 8 ho ya 20 wo sab riwayaten ya to Saheeh  nahi hain ya ghair Mutalliq hain yani in me Taraweeh ka nahi balke kisi doosri Namaz ka adad bataya gaya hai.

Ulama ka doosra giro wo hai jo manta hai ke Huzoor sallallahu alaihi wasallam se adad Muayyin sabit hai jaise Fuqaha e Ahnaaf me Qazi Khan o Tahawi waghaira aur Shawafe’ me Raafai’ waghaira ke yeh log Huzoor sallallahu alaihi wasallam se 20 ka adad sabit maante hain.

Is Guzarish ke baad ab hum Ahle Hadees ke pehle dawey ko lete hain.(Makhooz Rak’atu Taraweeh)

20 Rakaat Taraweeh par Ijma hai

20 RAKAAT TARAWEEH PAR IJMAA HAI.

Assalamu alaikum , Hazrat Umar Farooq Razi Allahu anhu ke zamane se lekar India me Angrez ke napaak Qadm padhne tak Taraweeh ke silsile me Ummat ka Ijmaa tha ke uski tadad 20 hai. Chunanche bhot se Muhaddiseen ne is ki tasreeh ki hai. Jin me se chand Muhaddiseen ka zikr hum yahan karte hain:

1. Muhaddis e Kabeer Shaarih e Saheeh Muslim Allama Nawawi Shafai rahmatullahi alaih farmate hain:
“JAAN LO, Ke TARAWEEH BA ITTEFAQE ULAMA SUNNAT HAI , AUR WO 20 RAKAT HAI.

جان لو، تراویح با اتفاق علماء سنت ہے اور وہ بیس (20) رکعات ہے۔

Be aware that the prayer of Taraweeh is Sunnah according to scholarly consensus, which is twenty rak’ahs.
[AL AZKAAR, SAFHA 242]

Scan:

JAAN LO, Ke TARAWEEH BA ITTEFAQE ULAMA SUNNAT HAI , AUR WO 20 RAKAT HAI. "[AL AZKAAR, SAFHA 242]
JAAN LO, Ke TARAWEEH BA ITTEFAQE ULAMA SUNNAT HAI , AUR WO 20 RAKAT HAI.
“[AL AZKAAR, SAFHA 242]

 2. MAKKE MUKARRAMA KI MASHHOOR DARSGAAH “JAMIA UMME QURAA” KE SHAIKH MUHAMMAD ALI SAABOONI FARMATE HAIN

NAMAZ E TARAWEEH KI RAK’AAT KI TA’DAD Namaz E Taraweeh Sunnat E Muakkadah Hai Jaisa Ke Dalalat Karti Hain Pesh Ki Gayi Ahadees Shareefa Aur Wo 20 Rak’aat Hain Witr Ki Namaz Ke Ilawa, Aur Witr Ke Sath 23 Rak’aat Hojati Hain, Aur Isi Par Sunnat Naafiz Hui Aur Ummat Ka Ittefaq Hua Salaf Se Khalaf Tak, Khaleefa E Raashid Hazrat Umar Bin Khattab Razi Allahu Anhu Se Lekar Hamare Is Zamane Tak….. Is Me Kisi Faqeeh Ka Ikhtelaaf Nahi Hai Aimma Arba Mujtahideen Me Se Illa Jo Dar Ul Hijrat Ke Imam “Maalik Bin Anas”-Razi Alalhu Anhu- Se Is Mamle Me Ziada Rak’aat Ka Qaul Marwi Hai, 36 Rak’aat Tak Aur Doosri Riwayat Me -Jo Unse Marwi Hai- Ehtejaj Karte Hue Ahle Madina Ke Amal Se, Jo Nafe’ Rah Ne Riwayat Kiya Hai Ke Unho Ne Kaha: “Maine Logo Ko Paaya Ramazan Me 39 Rakaat Padhte Hue ,Usme 3 Rakat Witr Padhte Hue” Baherhaal Un (Imam Maalik) Ki Mashhoor Riwayat , woh Hai Jisme Wo Jamhoor “Shafiya, Hanabala Aur Ahnaaf ” Se Muwafaqat Karte Hain, Chunanche Wo 20 Rak’aat Hai Aur Isi Par Mazaahib E Arba’aa Ka Ittefaq Hai. Aur Ijmaa’ Mukammal Hua Hai. Aur Allah Kaafi Hai Momineen Qitaal Ke Shar Se. (Al Hadyun NabawiS SAHEEH Fii Salatit Taraweeh 52,53)

Scan:

Namaz E Taraweeh Sunnat E Muakkadah Hai Jaisa Ke Dalalat Karti Hain Pesh Ki Gayi Ahadees Shareefa Aur Wo 20 Rak'aat Hain Witr Ki Namaz Ke Ilawa, Aur Witr Ke Sath 23 Rak'aat Hojati Hain, Aur Isi Par Sunnat Naafiz Hui Aur Ummat Ka Ittefaq Hua Salaf Se Khalaf Tak, Khaleefa E Raashid Hazrat Umar Bin Khattab Razi Allahu Anhu Se Lekar Hamare Is Zamane Tak..... Is Me Kisi Faqeeh Ka Ikhtelaaf Nahi Hai
Namaz E Taraweeh Sunnat E Muakkadah Hai Jaisa Ke Dalalat Karti Hain Pesh Ki Gayi Ahadees Shareefa Aur Wo 20 Rak’aat Hain Witr Ki Namaz Ke Ilawa, Aur Witr Ke Sath 23 Rak’aat Hojati Hain, Aur Isi Par Sunnat Naafiz Hui Aur Ummat Ka Ittefaq Hua Salaf Se Khalaf Tak, Khaleefa E Raashid Hazrat Umar Bin Khattab Razi Allahu Anhu Se Lekar Hamare Is Zamane Tak….. Is Me Kisi Faqeeh Ka Ikhtelaaf Nahi Hai
 1. 3. ALLAMA IBNE QUDAMA HAMBALI RAH LIKHTE HAIN:aur hamari daleel ye hai ke Umar Razi Allahu anhu ne Logo ki Ubai Bin Ka’b razi ALlahu anhu par Jama kiya aur wo unko 20 Rakat padhate the.aagey chal kar likhte hain:
  “Aur Hazrat Ali se marwi hai ke unho ne ek Aadmi ko Ramazan me 20 Rakat padhane ka hukum diya”aur ye IJMA ki tarah hai.
  [AL MUGHNI SAFHA 604]

Scan:

Aur Hazrat Ali se marwi hai ke unho ne ek Aadmi ko Ramazan me 20 Rakat padhane ka hukum diya" aur ye IJMA ki tarah hai. [AL MUGHNI SAFHA 604]
Aur Hazrat Ali se marwi hai ke unho ne ek Aadmi ko Ramazan me 20 Rakat padhane ka hukum diya”
aur ye IJMA ki tarah hai.
[AL MUGHNI SAFHA 604]

4. Allama Muhammad Anwar Shah Kashmiri Hanafi rahmatullahi alaih farmate hain ke

AIMMA ARBA me se koi bhi 20 Rakat se kam TARAWEEH ka Qaayal nahi hai aur Jamhoor SAHABA IKRAAM Razi Allahu anhum ka Amal bhi isi par hai. Imam Maalik Bin ANas rah ne farmaya: 36 Rakat kyu ke wo Ahle Madina ka amal hai ke woh log TARWEEH ke beech me 4 Rakat Namaz padha karte the INFERADAN(Akkele akele) aur jahan tak Ahle Makkah ki baat hai to wo TARWEEHON ke darmiyan TAWAAF kiya karte the BAITULLAH ka.”
[Al Urfush Shazii Sharah Tirmizi jild 2 safha 208]

 

Scan:

AIMMA ARBA me se koi bhi 20 Rakat se kam TARAWEEH ka Qaayal nahi hai aur Jamhoor SAHABA IKRAAM Razi Allahu anhum ka Amal bhi isi par hai
AIMMA ARBA me se koi bhi 20 Rakat se kam TARAWEEH ka Qaayal nahi hai aur Jamhoor SAHABA IKRAAM Razi Allahu anhum ka Amal bhi isi par hai
 1. Mulla Ali Qaari Hanafi Rahmatullahi Alaih Ne Apni Kitab Mirqaat Sharah Mishkaat Me 20 Rakaat Taraweeh Par Sahaaba Razi Allahu Anhum Ajmaeen Ka Ijmaa Naqal Kiya Hai.

(Jild 3 Safha 346)

Scan:

Mulla Ali Qaari Hanafi Rahmatullahi Alaih Ne Apni Kitab Mirqaat Sharah Mishkaat Me 20 Rakaat Taraweeh Par Sahaaba Razi Allahu Anhum Ajmaeen Ka Ijmaa Naqal Kiya Hai.
Mulla Ali Qaari Hanafi Rahmatullahi Alaih Ne Apni Kitab Mirqaat Sharah Mishkaat Me 20 Rakaat Taraweeh Par Sahaaba Razi Allahu Anhum Ajmaeen Ka Ijmaa Naqal Kiya Hai.

In Muhaddiseen ki tasreeh se is baat ka ilm hota hai ke Taraweeh par Sahaba Razi Allahu anhum ajmaeen ke zamane me 20 par ijma hogaya aur Ahle Madina ke nazdeek jo 36 Rak’aat hai to asal me un ke nazdeek bhi Taraweeh 20 Rak’at hi hai, har 4 Rak’at Taraweeh par Tarweehe me mazeed 4 Rak’aat nafil ka mamool madeene me tha, is liye 16 Rak’aton ke izafe ke sath 36 Rak’aten hogayin.

Ab is ijmai masle ko chord kar aj kal kuch nafs ke Muqallid , deen me aasanio aur rukhsaton ki talash karne wale aur Salaf ki samajh ko chord kar khud ki samajh se deen ko samajhne wale is Ijmaai masle ko chord kar Ummat me Maah e Ramazan ke babarkat maheene me ifteraaq o inteshaar ki hawa phoonk kar Shaitan ki niyabat kar rahe hain. Hame chahye ke hum khud ko salaf se jode rakhe aur deen ko usi tarah samjhe jis tarah SALAF SAALIHEEN ne samjha tha.

Allah paak Deen ki Saheeh fikr o samajh ki taufeeq ata farmaye, aur Salaf saaliheen ki tarah deen ko samajhne ki taufeeq de.

Aameen.

 

Urdu Audio:

Hazrat Umar,Ali Razi Allahu anhum 20 Rak’aat ke padhte the

KHULAFA O AIMMA 20 RAKAT TARAWEEH KE QAYAL THE

Imam Tirmizi rah Apni kitab Jaame’ Tirmizi me farmate hain:

“Aur Aksar Ahle Ilm ka Ramazan ke Qayam me ikhtelaaf hai, baaz kehte hain ke 41 Rakat Witr ke sath padhi jay aur ye Qaul Ahle Madina ka hai aur isi par Ahle Madina ka Madina me amal hai.

Aur AKsar AHle Ilm jo Hazrat Umar , Hazrat ALi waghaira sahaba (Razi ALlahu anhum)se Riwayat hai 20 Rakat hai aur yahi SUFYAN SAURI, Abdullah Bin Mubarak aur Imam Shafai rahimahumullah ka Qaul hai.

Aur Imam Shafai rah ne farmaya:
“maine apne Shahar Makkah me logon ko 20 Rakaat par Aamil paaya”

[JAAME’ TIRMIZI JILD 2 SAFHA 159, Hadees no 806]

Scan:

Aur AKsar AHle Ilm jo Hazrat Umar , Hazrat ALi waghaira sahaba (Razi ALlahu anhum)se Riwayat hai 20 Rakat hai aur yahi SUFYAN SAURI, Abdullah Bin Mubarak aur Imam Shafai rahimahumullah ka Qaul hai. Aur Imam Shafai rah ne farmaya: "maine apne Shahar Makkah me logon ko 20 Rakaat par Aamil paaya" [JAAME' TIRMIZI JILD 2 SAFHA 159, Hadees no 806]
Aur AKsar AHle Ilm jo Hazrat Umar , Hazrat ALi waghaira sahaba (Razi ALlahu anhum)se Riwayat hai 20 Rakat hai aur yahi SUFYAN SAURI, Abdullah Bin Mubarak aur Imam Shafai rahimahumullah ka Qaul hai.
Aur Imam Shafai rah ne farmaya:
“maine apne Shahar Makkah me logon ko 20 Rakaat par Aamil paaya”
[JAAME’ TIRMIZI JILD 2 SAFHA 159, Hadees no 806]

Dekhye Imam Tirmizi rah ne Ahle Ilm ka ikhtelaaf bataya hai magar kisi ne ye nahi kaha ke Taraweeh 8 Rakat padhi jayegi kyu ke Salaf(SAHABA, TABAEEN , TABE TABAEEN) ka ye mazhab hi nahi tha ya wo 20 padhte the ya usse ziada kam nahi padhte the.

Taraweeh 20 Rak’aat Salaf se Khalaf tak

        Bismillahir Rahmanir Raheem

Alhamdulillahi wa kafaa wa salaamun alaa ibaadihil lazeenas tafaa Ammaa ba’ad!


          Hindustan ke Firqe Ahle Hadees ne Rak’aat e Taraweeh ke baab me taqreeban 100 baras se jo shor o Ghogha machaa rakha hai uske wajood se pehle kabhi nahi tha, tamam Dunya e Islam me 20 ya 20 se ziada Rak’aaten padhi jati thi, aur baham koi Risala baazi ya ishtehaar baazi nahi hoti thi , neez Hazrat Umar Razi Allahu anhu ke zamane se lekar is ghoghe tak Dunya ki kisi Masjid me Taraweeh ki sirf 8 Rakaten nahi padhi jati thi yani taqreeban 1250 saal tak musalmaanaan e  Ahle Sunnat 20 aur 20 se ziada hi ko Sunnat aur Qaabil e Amal samajhte rahe, 1250 saal ke baad Firqe Ahle Hadees ne ye jaded inkeshaaf kiya ke ab tak jo musalman karte ya samajhte rahe hain wo Saheeh nahi hai, Saheeh ye hai ke sirf  8 Rakaat Sunnat aur Qaabil e Amal hain.

Hum apni Mukhtasar tehreer me (Firqe ) Ahle  Hadees ke is jadeeed Inkeshaaf ki Haqeeqat wazeh karna chahte hain, hum ko Umeed hai ke agar thande Dil se Hamare Maroozaat ko padha jayega to munkashif hojayega, ke (Firqe) Ahle Hadees ka ye Daawa bilkul be bunyaad aur unka ye Inkeshaaf sarasar ghalat hai.

 

1250 SAAL TAK MUSALMANO KA KYA AMAL  RAHA HAI

 

Sab se pehle mai apne is dawe ke saboot me kuch arz karna chahta hun jo 1250 saal tak Musalmaano ke Amal ke baab me Maine kaha hai, sunye:

Imam Baihaqi ne Sunan Kubraa jild 2 , safha 699 me Saaeb Bin Yazeed Razi Allahu anhu ki riwayat naqal kiya hai ke

Hazrat Umar Razi Allahu anhu ke Zamane me log RAMAZAN me 20 RAKATEN padha karte the,

aur Hazrat OSMAN Razi Allahu anhu ke Zamane me to Qiyaam ki SHIDDAT ki wajeh se laathyo par Tek lagate the,

Aur 5 line ke baad Riwayat karte hain ke Shutair Bin Shakl jo Hazrat ALI Razi Allahu Anhu ke ASHAAB me se the,

RAMAZAN me IMAMAT karte the aur 20 RAKAAT padha karte the, aur 2 line ke baad Riwayat karte hain ke

Hazrat Ali Razi Allahu anhu ne ek Shaqs ko Mamoor kiya ke wo Logon ko 20 RAKAAT padhaya kare.

 

Scan:

HAZRAT UMAR O USMAN O ALI RAZI ALLAHU ANHUM KI KHILAFAT ME 20 RAKAAT TARAWEEH PADHI JATI THI
HAZRAT UMAR O USMAN O ALI RAZI ALLAHU ANHUM KI KHILAFAT ME 20 RAKAAT TARAWEEH PADHI JATI THI

 

Ye to Hazrat Umar, Hazrat Usman aur Hazrat Ali Razi Allahu anhum ke zamane ka haal hua, Hazrat Ali Razi Allahu anhu ki Shahadat 40 hijri me hui hai, Hazrat Ali Razi Allahu anhu ki wafaat ke 23 saal baad 63 Hijri me HARRAH ka Khooni waqia pesh aaya hai, Imam Malik rahmatullahi alaih ka bayan hai ke HARRAH ke pehle se ab tak ke 100 saal se ziada hote hain Madine me ye Amal daraamad raha hai ke 48 Rakaaten padhi jaati rahi, aur isi ki tayeed SALEH maula AT TAWA’MAH ke bayan se  hoti hai , Imam Maalik aur SALEH ki batai hui Tadadon me jo farq hai wo WITR ki Rak’aat ke farq ki wajeh se paida hua hai, baherhaal dono me Qadr e Mushtarak ye hai ke HARRAH se peshtar se Madina me 20 se zaaid padhne ka mamool tha.

Muaaz Abu Haleema Sahabi hain aur unki Shahadat HARRAH ke din hui, un ke baab me IBNE SEEREEN rahmatullahi alaih ki Shahadat hai ke wo Ramazan me 41 Rakaten padhaya karte the,

(TOHFATUL AHWAZI JILD 3/522)

Scan:

TARAWEEH KA AMAL MADEENA ME HARRAH KE WAQIE SE PEHLE 20 YA USSE ZIADA RAKAAT THA
TARAWEEH KA AMAL MADEENA ME HARRAH KE WAQIE SE PEHLE 20 YA USSE ZIADA RAKAAT THA

Naafe’ Hazrat Ibne Umar Razi Allahu anhu ke MAULAA aur Hazrat Ayesha Razi Allahu anha , Hazrat Abu Huraira Razi Allahu anhu aur Hazrat Abu Raafe’ ke shagird the unka bayan hai ke Maine to logon ko 36 Taraweeh aur 3 Witr padhte dekha aur paya hai.(TOHFATUL  AHWAZI )

NAAFE’ rahmatullahi alaih ki wafaat 117 Hijri me hui.

Daood  Bin Qais ka bayan hai ke Maine Umar Bin Abdul Azeez rahmatullahi alaih Mutawaffi 101 Hijri aur Abaan bin Usmaan Mutawaffi 105 Hijri ke zamane me Madine ke logon ko 36 Rakaaten padhte hue dekha hai.(Qayaamul lail safha 91) Neez Umar Bin Abdul Azeez rahmatullahi alaih ne Qaariyon ko 36 Rak’at padhane ka hukum diya tha.( Qayaamul lail safha 221)

Scan:

Daood Bin Qais ka bayan hai ke Maine Umar Bin Abdul Azeez rahmatullahi alaih Mutawaffi 101 Hijri aur Abaan bin Usmaan Mutawaffi 105 Hijri ke zamane me Madine ke logon ko 36 Rakaaten padhte hue dekha hai.(Qiyaamul lail safha 221)
Daood Bin Qais ka bayan hai ke Maine Umar Bin Abdul Azeez rahmatullahi alaih Mutawaffi 101 Hijri aur Abaan bin Usmaan Mutawaffi 105 Hijri ke zamane me Madine ke logon ko 36 Rakaaten padhte hue dekha hai.(Qiyaamul lail safha 221)

Baherhaal Imam Maalik rahmatullahi alaih mutawaffi 179 Hijri ke zamane tak Madine me 39 ya 38 ya 41 ka mamool tha ya yun kahiyye ke 36 ka mamool tha aur Adad ka ikhtelaaf WITR ke Adad ke Ikhtelaf se hai.

Imam Malik rahmatullahi alaih ke baad bhi wahan yahi mamool raha chunanche Imam Tirmizi rahmatullahi alaih mutawaffi 279 Hijri ne 41 ka  Zikr kar ke farmaya hai ke Ahle Madina ka isi par Amal raha hai, aur Madina hi par kya mauqoof hai, zaahir hai ke jahan Imam Maalik rahmatullahi alaih ke Muttabi’een the , sab jagah 36 par amal tha, jaise ke Mazhab e Maalikiya ki tasneefaat Shaahid hain.

Makkah  Muazzama me Hazrat Ataa bin Abi Rabaah ke zamane tak 20 par amal tha(Musannaf ibne Abi sahaibah 7688) Ataa ki wafaat 114 hijri me hui hai, aur Naafe’ bin Umar ka bayan hai ke IBNE ABI MULAIKA hum ko Ramazan me 20 Rakaten padhaya karte the. Ibne Abi Mulaika ki wafaat 117 Hijri me hui hai, aur Imam Shafai rahmatullahi alaih mutawaffi 204 Hijri ke bayan ke Bamaujib bhi 20 par amal tha. Tirmizi me hai

«وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً»

Yani maine apne Shahar Makkah me logon ko 20 Rakaat par Aamil paaya (Sunan Tirmizi jild 2 safha 159) aur chunke Imam Shafai rahmatullahi alaih khud 20 Rakat ke qaayal the is liye unke baad Makkah aur Makkah ke ilawa har jagah jahan un ke muttabaeen the, sab 20 par Amal karte the jaisa ke SHAFAIIYAH ki Kutub e Fiqh jo Imma Shafai ke baad se ab tak likhi gayi hain sab is ki Shahadat de rahi hain.

Ab raha Iraq, Koofa, Basrah waghaira to maloom ho chuka hai ke wahan Hazrat Ali razi Allahu anhu ke Hukum se 20 Rakat par amal tha, aur Hazrat Abdullah Bin Masood Razi Allahu anhu bhi 20 padhte the. (Qiyamul Lail 221/TOHFATUL AHWAZI JILD 2 SAFHA 75)

Scan:

Hazrat Abdullah Bin Masood Razi Allahu anhu bhi 20 padhte the. (Qiyamul Lail 221)
Hazrat Abdullah Bin Masood Razi Allahu anhu bhi 20 padhte the. (Qiyamul Lail 221)

Koofa me Aswad Bin Yazeed mutawaffi 75 Hijri 40 Rakaten padha karte the.( TOHFATUL AHWAZI JILD 3 SAFHA 522)

Scan:

Koofa me Aswad Bin Yazeed mutawaffi 75 Hijri 40 Rakaten padha karte the.( TOHFATUL AHWAZI JILD 3 SAFHA 522)
Koofa me Aswad Bin Yazeed mutawaffi 75 Hijri 40 Rakaten padha karte the.( TOHFATUL AHWAZI JILD 3 SAFHA 522)

Ye wazeh rahe ke Aswad Hazrat Umar, Hazrat Muaz , Hazrat Ibne Masood, Hazrat Huzaifa, Hazrat Bilaal Razi Allahu anhum aur degar kibaar e Sahaba ke Sohbat yaafta the aur Suwaid Bin Ghafla Mutawaffi 81 Hijri jo Hazrat Ali Razi Allahu anhu aur Ibne Masood Razi Allahu anhu ke Sohbat yaafta hain 20 Rakaten padhaya karte the.(BAIHAQI 4619)

Aur Haaris Bin A’war jo Ashaab e Hazrat Ali razi Allahu anhu me the 20 Rakaten padhaya karte the (MUSANNAF IBNE ABI SHAIBAH JILD 1 SAFHA 483 QALMI) neez Ali Bin Rabii’ah jo Hazrat Ali o Salmaan Faarsi Razi Allahu anhuma ke shaagird the wo bhi 20 Rakaat Taraweeh aur 3 Rakaat Witr padhaya karte the(MUSANNAF IBNE ABI SHAIBAH JILD 1 SAFHA 483 QALMI). Aur Sayeed Bin Jubair rah jo Hazrat Ibne Abbas Razi Allahu ahuma aur Doosre SAHABA ke Shaagird aur Bohot bade Imaam the, wo 28 aur 24 Rakaaten padha karte the(TOHFATUL AHWAZI 3/523) Apki Shahadat 95 Hijri me hui, Imam Koofa Sufyan Sauri rahmatullahi alaih almutawaffi 161 Hijri 20 Rakaton ke Qaayel the.(Sunan Tirmizi 2/159) aur Hazrat Imam Azam rahmatullahi alaih mutawaffi 150 Hijri ke baad to zaahir hai ke unke Muttabaeen ka amal 20 par tha, jaisa ke khud Mukhalifeen ko tasleem hai, TOHFATUL AHWAZI me hai WAHUWA QAULUL HANAFIYYAH.

Scan:

Aur Aksar Ahle Ilm ka Ramazan ke Qayam me ikhtelaaf hai, baaz kehte hain ke 41 Rakat Witr ke sath padhi jay aur ye Qaul Ahle Madina ka hai aur isi par Ahle Madina ka Madina me amal hai. Aur AKsar AHle Ilm jo Hazrat Umar , Hazrat ALi waghaira sahaba (Razi ALlahu anhum)se Riwayat hai 20 Rakat hai aur yahi SUFYAN SAURI, Abdullah Bin Mubarak aur Imam Shafai rahimahumullah ka Qaul hai. Aur Imam Shafai rah ne farmaya: "maine apne Shahar Makkah me logon ko 20 Rakaat par Aamil paaya" [JAAME' TIRMIZI JILD 2 SAFHA 159, Hadees no 806]
Aur Aksar Ahle Ilm ka Ramazan ke Qayam me ikhtelaaf hai, baaz kehte hain ke 41 Rakat Witr ke sath padhi jay aur ye Qaul Ahle Madina ka hai aur isi par Ahle Madina ka Madina me amal hai.
Aur AKsar AHle Ilm jo Hazrat Umar , Hazrat ALi waghaira sahaba (Razi ALlahu anhum)se Riwayat hai 20 Rakat hai aur yahi SUFYAN SAURI, Abdullah Bin Mubarak aur Imam Shafai rahimahumullah ka Qaul hai.
Aur Imam Shafai rah ne farmaya:
“maine apne Shahar Makkah me logon ko 20 Rakaat par Aamil paaya”
[JAAME’ TIRMIZI JILD 2 SAFHA 159, Hadees no 806]
          Aur jaisa ke Imam Muhammad rahmatullahi alaih ke baad ki tasneefaat se lekar aj tak ki Kitaben SHAAHID hain.

Basrah me Zararah Bin Aufa jo Hazrat Abu Huraira, Ibne Abbas, Imran Bin Hussain , Anas aur Hazrat Ayesha Razi Allahu anhum ke Shaagird hain , pehle 2 Ashre me 28 aur Ashra e Akheer me 34 Rakaten padhaya karte the.

(TOHFATUL AHWAZI 3/522,523).

Scan:

Basrah me Zararah Bin Aufa jo Hazrat Abu Huraira, Ibne Abbas, Imran Bin Hussain , Anas aur Hazrat Ayesha Razi Allahu anhum ke Shaagird hain , pehle 2 Ashre me 28 aur Ashra e Akheer me 34 Rakaten padhaya karte the. (TOHFATUL AHWAZI 3/522,523).
Basrah me Zararah Bin Aufa jo Hazrat Abu Huraira, Ibne Abbas, Imran Bin Hussain , Anas aur Hazrat Ayesha Razi Allahu anhum ke Shaagird hain , pehle 2 Ashre me 28 aur Ashra e Akheer me 34 Rakaten padhaya karte the.
(TOHFATUL AHWAZI 3/522,523).

Inki wafaat 93 Hijri me hui

Aur Abdur rahmaan Bin Abu Bakrah aur Sayeed Bin Abul Hasan aur Imran Abdi 83 Hijri se Qabl Basrah ki JAAMAA MASJID me 5 TARWEEHE yani 20 Rakaaten padhaya karte the aur Aakhri Ashre me ek Tarweehe ka izafa kardete the.

(Qiyaamul lail safha 222) aur Abu Mijlaz Mutawaffi 100 Hijri ya 109 Hijri 4 Tarweehon yani 20 Rakaat me ek Manzil sunaya karte the(Qayaamul lail safha 222)

Scan:

Abdur rahmaan Bin Abu Bakrah aur Sayeed Bin Abul Hasan aur Imran Abdi 83 Hijri se Qabl Basrah ki JAAMAA MASJID me 5 TARWEEHE yani 20 Rakaaten padhaya karte the aur Aakhri Ashre me ek Tarweehe ka izafa kardete the. (Qiyaamul lail safha 222)
Abdur rahmaan Bin Abu Bakrah aur Sayeed Bin Abul Hasan aur Imran Abdi 83 Hijri se Qabl Basrah ki JAAMAA MASJID me 5 TARWEEHE yani 20 Rakaaten padhaya karte the aur Aakhri Ashre me ek Tarweehe ka izafa kardete the.
(Qiyaamul lail safha 222)

Baghdad me Imam Ahmed mutawaffi 235 Hijri 20 Rakaton ke Qayal the jaisa ke IBNE RUSHD Maaliki ne BIDAYATUL MUJTAHID jild 1 safha 192 me likha hai aur ye Hambali mazhab ki Kutub e Fiqh me mazkoor hai. MUQANNA jild 1 safha 183 me hai

ثم التراويح وهي عشرون ركعة يقوم بها في رمضان في جماعة

yani Phir Taraweeh aur wo 20 Rakat hai isko Ramazan me ba Jamaat ada kare, Muqanna ki nisbat khud uske Musannif ki tashreeh hai,

هذا الكتاب في الفقه علي مذهب ابي عبدالله محمد بن احمد بن حنبل

Ye Imam Ahmed ke mazhab ke Mutabiq Fiqh ki Kitab hai.

Isi tarah Dawood Zaahiri mutawaffi 270 Hijri bhi 20 Rakat ke Qayal the(BIDAYATUL MUJTAHID jild 1 safha 192) lihaza in Hazraat ke muttabaeen ka bhi Baghdad maur Ghair Baghdad me 20 par amal tha.

Scan:

Imaam malik rah ne ek qaul me aur Imam Abu Haneefa rah, Imam Shafai rah , Imam Ahmed rah, Imam Dawood rah ne WITR ke Ilawa 20 Rakat ko ikhtyar kiya hai aur Ibne Qaasim ran ne Imam Maalik se naqal kiya hai ke wo 3 WITR aur 36 Rakaat Taraweeh ko pasand farmate the. [BIDAYATUL MUJTAHID SAFHA 210]
Imaam malik rah ne ek qaul me aur Imam Abu Haneefa rah, Imam Shafai rah , Imam Ahmed rah, Imam Dawood rah ne WITR ke Ilawa 20 Rakat ko ikhtyar kiya hai aur Ibne Qaasim ran ne Imam Maalik se naqal kiya hai ke wo 3 WITR aur 36 Rakaat Taraweeh ko pasand farmate the.
[BIDAYATUL MUJTAHID SAFHA 210]
          Aimma e Khurasaan me Abdullah Bin Mubarak rah mutawaffi 181 hijri 20 ke qayal the (TIRMIZI) aur Ishaaq bin Rahweh mutawaffi 238 hijri 40 Rakat ke Qayal the(TIRMIZI) pas inke maanne wale bhi 8 se ziada par aamil the.

Ye the Ahde Faarooqi se lekar teesri sadi ke taqreeban awsat tak ke Ulama o Aimma ke mazaahib RAK’AAT E TARAWEEH ke baab me aur ye tha us Ahad ke Musalmano ka mamool MAKKAH, MADINA, KOOFA, BASRAH, BAGHDAD aur Bilaad e KHARASAAN me, ek baar usko ap phir padh jaye aur Dekhye kya koi bhi 8 Rakaat par iktefa karne ka Qaayil tha aur kahin bhi us par amal tha?

Iske bad sunye ke teesri sadi ke wast(middle) se pehle hi AIMMA ARBA Abu Haneefa, maalik, Shafa’ii aur Ahmed rahimahumullah apni FIQH ki taleem apne Shagirdon ko dekar Dunya se rukhsat hochuke the, aur unke Fiqhi Masaalik ki ishaa’at aur un par amal Shuru ho chuka tha, jo aj tak jaari hai aj  in CHAARO IMAAMO ki Kutub Fiqh hazaaron ki tadad me maujood hai, inme se kisi me 8 par iktafa ki taleem nahi di gayi , ye Saheeh hai ke teesri sadi ke wast se pehle aur baad me in chaaro ke ilawa baaz Doosre Aimma  ke Maslak ka itteba bhi kuch arse tak ke liye hota raha hai jaise Sufya Sauri rah aur Dawood Zaahiri rah ke Maslak par amal, magar Lutf ye hai ke ye Hazraat bhi 8 par iktafa ke qayal nahi the balke 20 ke qayal the.

20 aur 20 se zaaid par Ummat e Muhammadiya ke is Qadeem amal daraamad aur Aimma o Ulama e Salaf o Khalaf ke isko pasand aur ikhtyar karne ke Muqaabil me 8 Rakat par amal karne ko samne rakhye aur Kitabon ki warq gardani kijye to Hazrat Umar Razi Allahu anhu ke baad se terhwi sadi (13th century) ke awaakhir tak Dunya e Islaam me kisi ek jagah bhi is par amal hone ka zikr apko nahi mil sakta aur poori Quwwat sarf karne ke baad bhi is taweel muddat me 8 par Amal daraamad ki Tasreeh kahin bhi nahi dikhayi jasakti aur uska koi ghatya se ghatya saboot bhi pesh nahi kiya jasakta.

 

(continue in shaa Allah)

HAZRAT UMAR O USMAN O ALI RAZI ALLAHU ANHUM KI KHILAFAT ME 20 RAKAAT TARAWEEH PADHI JATI THI

HAZRAT UMAR O USMAN O ALI RAZI ALLAHU ANHUM KI KHILAFAT ME 20 RAKAAT TARAWEEH PADHI JATI THI

4617) Saaeb Bin Yazeed Razi Allahu anhu se marwi  hai ke “Hazrat Umar Razi Allahu anhu ke Zamane me log RAMAZAN me 20 RAKATEN padha karte the aur wo 200 Ayaat padha karte the, aur Hazrat OSMAN Razi Allahu anhu ke Zamane me to Qiyaam ki SHIDDAT ki wajeh se laathyo par Tek lagate the

4618) Yazeed Bin Roman se marwi hai wo farmate hain ke

Hazrat Umar Razi Allahu anhu ke Zamane me log RAMAZAN me 23 RAKATEN padha karte the.”

4619) Abul Khaseeb kehte hain ke  Suwaid Bin Ghafla hame Ramazan me 5 Tarweehe yani 20 Rakat padhate the, aur  marwi hai Shutair Bin Shakl ke bare me jo Hazrat ALI Razi Allahu Anhu ke ASHAAB me se the

“RAMAZAN me IMAMAT karte the aur 20 RAKAAT padha karte the”

4620) Hazrat Ali Razi Allahu anhu  Ramazan me Qurra ko bulate aur uhne aur un me se Ek Shakhs ko Hukum dete ke wo Logon ko 20 RAKAAT padhaya kare.

 

4621) Abul Hasanaa se Riwayat hai ke Hazrat Ali Razi Allahu anhu Ek Shakhs ko Hukum dete ke wo Logon ko 5 Tarweehe yani 20 RAKAAT padhaya kare.

(Sunan Kubra Lil Baihaqi jild 2 safha 699)

sunan kubra omar osman ali raz taraweeh 20