TARAWEEH AUR HADEES E AYESHA RAZI ALLAHU ANHA KI TEHQEEQ

 

(Firqe) Ahle Hadees ka pehla dawa

                (Firqe) Ahle Hadees ne apne Pehle Dawey ke Saboot me 2 Daleelen pesh ki hain

(1)    Pehli daleel Hazrat Ayesha Razi Allahu anha ki wo Hadees jo Saheeh Bukhari me in Alfaaz se marwi hai ke Huzoor sallallahu alaihi wasallam Ramazan aur Ghair Ramazan me 11 Rak’aat se ziada nahi padhte the.

Jawab: (Firqe) Ahle Hadees ka ye istedlal be Mahel hai aur isi tarah Musbat(positive) Mudda’aa nahi.

Awwalan: is liye ke Guftgu Taraweeh ki Rak’aat me hai aur Taraweeh ki Tareef Hafiz Ibne Hajar Asqalani rah ne FATHUL BAARI me yun zikr kihai “Jo Namaz Jamat ke sath Ramazan ki Raaton me padhi jati hai to uska naam TARAWEEH hai”(4/178) aur Hafiz Abdullah sahib ne Zameema Rak’aat e Taraweeh me likhte hain “Namaz e Taraweeh wo Namaz hai jo Maah e Mubarak Ramazan ki Raaton me ISHA ke baad Ba Jamaat padhi jaye, aur yahi Qustlani safha 3/483 me bhi mazkoor hai , pas jab TARAWEEH khaas RAMAZAN ki Namaz hai aur Hadees E Ayesha Raz me us Namaz ka Zikr hai Jo GHAIR RAMAZAN me bhi padhi jati thi to isko TARAWEEH aur (Firqe) Ahle Hadees ke Mudda’aa se kya talluq?

Is baat ki ta’eed ke is hadees ka Talluq Taraweeh se nahi hai, isse bhi hota hai ke  Hafiz Ibne Hajar ne Hazrat Ayesha Razi Allahu anha ke is bayan ko TAHAJJUD se mutalliq qarar dekar TAHAJJUD Ma’(sath) Witr ki Rak’aaton ke 11 hone ki Hikmat ye zikr ki hai ke TAHAJJUD aur WITR Raat ki Makhsoos Namazen hain aur Din Ki Farz Namazen 3 hain, 4 Rakat Zohar, 4 Rakat Asar, 3 Rakat Maghrib, ye  kul 11 Rakaten hui to munasib hua ke Raat ki namazen bhi Ijmaal o Tafseel dono me Din ke Mushabeh ho yani in ki Majmooi tadad bhi 11 hoa aur Tafseeli taur par Raat me bhi Pehle 4 Rakaten Nafil ki phir 4 Rakaten Nafil ki phir 3 Rakaten  Witr ki hon (Dekhye Fathul Baari 3/12).

Mera Maqsad ye hai ke Hafiz Ibne Hajar rah ki is taqreer se bhi Hadees e Ayesha Razi Allahu anha ka TAHAJJUD ke baab me hona sabit hai, aur is baat ki taeed is se bhi hoti hai ke Allama Ibne Taimia aur Allama Shaukani ki Tasreeh ap oopar padh chuke hain ke TARAWEEH ka Kooi Adad Muayyan Huzoor sallallahu alaihi wasallam se sabit nahi aur Taraweeh ko Kisi Khaas adad me Munhasir karna (maslan ye kehna ki 11 hi rakaten Sunnat hain ya 13 hi Rakaten Sunnat hain aur 13 ya 11 par ziyadti Khilaaf e Sunnat hai Ibne Taimia ke Alfaaz me Khata hai aur Shaukani ke Alfaaz me ye aisi baat hai jis ka Saboot kisi Hadees me nahi hai)

Pas in Hazraat ke nazdeek bhi Hadees e Ayesha Razi Allahu anha me Taraweeh ki Rak’aat ka bayan nahi hai aur agar hai to unke nazdeek is hadees ka ye matlab nahi ke 11 se ziada padhna Khilaaf e Sunnat hoga aur “uqalaa ke kalaam me aisa tanaqus nahi hota.

 

Saaniyan: Agar Bil Farz is Hadees ka talluq Taraweeh se ho to bhi isse Hargiz sabit nahi ho sakta ke Huzoor sallallahu alaihi  wasallam ne 11 se Ziada Taraweeh nahi padhi is liye ke Hazrat Ayesha Razi Allahu anha ne Doosri Saheeh Riwayat me ye bhi farmaya ke Huzoor Sallallahu alaihi wasallam 13 Rak’aat padhte the.(BUKHARI)

Hafiz Ibne Hajar waghaira Shurrah e Hadees ne Hazrat  Ayesha Razi Allahu anha ke in dono mukhtalif bayanaat me Yun Tatbeeq di ke ye Bayanaat  Mukhtalif Haalaat aur Auqaat se Talluq rakhte hain yani ye ke kisi kisi ya Aksar Halat aur Auqaat me 11 se ziada nahi padhte  the aur kabhi kabhi 13 padh lete the(fathul Baari safha 14/3)

Isi liye Hafiz Abdullah Sahab Ghazi Poori ko bhi manna pada ke haq ye hai ke Ap ne kabhi kabhi Sunnat Faje ke Ilawa bhi 13 Rakaten padhi hain(Rak’aate Taraweeh safha 5)

Aur Maulana Abdur Rahman ne bhi tasleem kiya ke “Ye sabit o Muhaqqiq hochuka hai ke Huzoor sallallahu alaihi wasallam kabhi kabhi 13 Rakat Fajr ki Sunnato ke siwa padhte the”(Tohfatul Ahwazi safha 73/3) to (Firqe) Ahle Hadees ka dawah ke Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ka WItr ke sath 11 Rak’aat se ziada padhna sabit nahi , jaisa ke Hafez Abdullah sahib ne Rak’aat e Taraweeh me likha hai BAATIL hogaya.

Aur Jab ke Hazrat Ayesha Razi Allahu anha ki Hadees ba Iqrar e ahle hadees Ramazan o Ghair Ramazan ki tamam raaton ka haal Mazkoor nahi balke baaz ya Aksar ka to Ahle Hadees ka apne Mudd’aa ke saboot me isko pesh karna Nadaani ya Jahalat hai.

Neez jab is hadees me tamam Raaton ka nahi balke ziada se ziada Aksar  Raaton ka haal mazkoor hai to agar koi ye dawa kare ke baaz raaton me Hazrat ne 11 se ziada padhi hain aur uske saboot me koi Hadees pesh kare to us Hadees ko  Hadees e Ayesha Razi Allahu anha ke Ma’aariz o Mukhaalif qarar dena sakht Bhool aur ghaflat par mabni hai, is liye ke in dono baton se Qat’an koi tazaad o Takhaaluf nahi ke

(1)Huzoor sallallahu alaihi wasallam Aksar Raaton me 11 se ziada nahi padhte the,

(2)aur baaz  Raaton me Ap se 11 se ziada padhi hain jis tarah isme koi tazaad nahi hai ke Ziada Aksar raaton me  6 Ghante se ziada nahi sota aur baaz Raaton me wo 7 Ghante tak sota raha hai kaun nahi janta ke Tanaqus ke liye wahdat e zamaan  Shart hai.

 

      Saalisan:

Hazrat Ayesha Razi Allahu anha ki Hadees ka Pehla Fiqra jis ka mafhoom ye hai ke “AP Ramazan aur Ghair Ramazan me 11 se ziada nahi padhte the” zara mubham hai isse saaf nahi hota ke Ap 7 padhte the ya 9 padhte the ya 11, isi tarah ye saaf nahi hota ke Witr ki 1 Rakaat padhte the ya 3 ya 3 se ziada is liye ke in soorton me se jo Soorat bhi rahi ho us par Saadiq hai ke 11 se ziada nahi padhte the, Magar Hazrat Ayesha razi Allahu anha ne Doosre Fiqre me is Ibhaam ko Door kar ke EK Soorat Mutayyin farmadi hai, farmati hain “Huzoor sallallahu alaihi wasallam pehle 4 Rakaten aisi padhte the ke unke Husn e Tool ko na pooch iske baad phir aisi hi 4 Rakaten padhte the phir 3 Rakaten padhte the.

Isme Hazrat Ayesha Razi Allahu anha ne 11 se ziada na padhne ki ye Soorat Mutayyin kardi ke na 7 na 9 balke 11 padhte the aur ye ke Witr ki 3 Rakaten padhte the isi ke sath ye bhi sun lijye ke Maulana Abdur Rahman Mubarakpoori ne Tohfatul Ahwazi me is baat ko bhi saaf kardiya hai ke Zaahir yahi hai ke ye pehli 4 Rakaten ek SALAAM se aur pichle 3 Rakaten 1 Salaam se thi.(Tohfatul Ahwazi 331/1)

Is tamheed ke baad ab hamari Guzarish ye hai ke Jab Hadees ke  pehle Fiqre se Ahle Hadees ke khayal me Huzoor sallallahu alaihi wasallam ka Daaimi Mamool ye sabit hoga ke AP 11 se ziada nahi padhte th e to Doosre Fiqre se jis me pehle Fiqre ki tauzeeh o Tashreeh ki gayi hai ye sabit hua ke Ap ka Daaimi mamool 11 padhne ka is tarah tha ke pehle 4, 4 Rakaten ek ek Salaam se padhte the phir Witr ki 3 Rakaten 1 Salaam se padhte the , Lihaza Ahle Hadees ko Laazim tha ke wo bhi 11 Rakat se kam Taraweeh na padhte aur hamesha 4, 4 Rakaton par Salaam pherte aur Hamesha Witr ki 3 Rakaten padhte , magar Ahle Haades aisa nahi karte balke Umooman 9 Rakaten padhte hain jaisa ke Hamare Bilaad ke Hazaaron aadmi jante hai phir hamesha 2 Rakaton par Salaam pherte hain aur Jahan tak Maloom hai Ghair Ramazan me Hamesha Witr ki 1 Rakat padhte hain aur agar koi 3 padh bhi leta hai to 2 Salaam se.

Isse maloom hua ke Khud Ahle Hadees ke nazdeek ye Hadees Laazim ul Amal nahi hai, na iski khilaaf warzi SUNNAT ki Khilaaf warzi hai aisi haalat me doosron par isse HUJJAT qaayam karna ya kisi Dawe ke saboot me isko pesh karna bilkul Khilaaf e Insaaf o Diyanat hai aur  agar Hamari is giraft se ghabrakar Ahle Hadees ye kehne lagey ke Is hadees me dawaami kaifiyat ka bayan nahi hai to Guzarish hai ke Dawaami kaifiayt nahi to aksari to hai aur Ahle Hadees la amal Aksar Auqaat me bhi is ke Mutabiq nahi hai balke iske Khilaaf hai.

 

      Raabi’an:

Imam Muhammad bin Nasar Marozi ne apni Kitab Qayamul lail me ek baab ka unwaan ye Qarar diya hai “UN RAKATON KI TADAD JO IMAM LOGO KE SATH RAMAZAN ME PADHEGA” is baab me wo Rakaat e Taraweeh ki tadad batane ke liye bhot si riwayaat laaye hain, magar Hazrat Ayesha Razi Allahu anha ki is Hadees ko jo sab se SAHEEH aur A’alaa darje ki hai zikr karna to darkinaar Ishara tak nahi kiya hai, jisse saaf zaahir hai ke inke Ilm O Tehqeeq me bhi is Hadees ka koi Talluq Taraweeh se nahi hai.

 

Advertisements