IMAM AHMAD BIN HAMBAL RAH KA KHWAB ME ALLAH TAÁLA KI ZIYARAT KARNA

IMAM AHMAD BIN HAMBAL RAH KA KHWAB ME ALLAH TAÁLA KI ZIYARAT KARNA

BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHEEM

Ghair Muqallid  Muhammad Muneer ne apni Kitab TABLEEGHI NISAB KA JAYEZA QURAN HADEES KI RAUSHNI ME

Hazrat Shaikhul Hadees rahmatullahi alaih par baraste hue safha 19 par yun Heading Qayam karte hain

EK JHOOTA DAWA KE AHMAD BIN HAMBAL NE KHWAB ME ALLAH TA’ALA KI ZIYARAT KI

Fazael e Quran ke Baab me “Shaikhul Hadees sahib”ne kisi Hawale ke Baghair Ahmad Bin Hambal ka ye Qaul Naqal kiya hai Mulaheza farmayye likhte hain ke “Imam Ahmad Bin Hambal”kehte hain ke Maine Haq Taála shanahu ki Khwab me Ziyarat ki to poocha ke sab se behtere cheez jisse Apke darbar me taqarrub Haasil ho kya cheez hai? Irshad hua Mera Kalaam hai. Maine arz kiya ke Samajh kar ya Bil samjhe? Irshad hua samajh kar padhe ya bila samjhe dono tarah Mojib e Taqarrub hai.”(Fazael e Aamaal : 241)”

(Safha 19)

Scan:tableeghi jamat ka jayza 19c

Phir wo dalail dekar Ke Allah ka deedar nahi hosakta likhte hain”

Tableeghi Bhaiyyo! Iman Ka taqaza to ye hai ke Agar koi shakhs Khwah kitna hi Mashhoor kyu na ho, Quran o Hadees ke wazeh Ahkaam ke khilaf koi baat kare to uski baat ko utha kar deewar ke sath maaro. Ab ap apne hi zameer se poochen ke kya “Shaikhul Hadees sahib “ne Fazael e A’maal me Ahmad Bin Hambal  ka ye Qaul ke “Maine Haq Ta’ala Shanahu ki Khwab me ziyarat ki”naqal karke Imaan ki Dhajjiyan nahi udaihain?

(TABLEEGHI NISAB KA JAYEZA QURAN HADEES KI RAUSHNI ME Safha 21)

Scan:tableeghi jamat ka jayza 2021

Ab ayye hum Zara Muhammad Muneer sahab ke is mazmoon ka aadilana aur Tehqeeqi jayeza lete hain.

1.Mausoof janab Muneer sahab ne likha

“Fazael e Quran ke Baab me “Shaikhul Hadees sahab”ne kisi Hawale ke Baghair Ahmad Bin Hambal ka ye Qaul Naqal kiya”

Shayad Mausoof ne Fazael e Quran shuru se nahi padhi ya kisi Ghair Muqallid farebi ki andhi Taqleed karli.

Fazael e Quran safha 7 par Shaikhul Hadees rahmatullahi alaih likhte hain

MISHKAAT

(Fazael e Quran safha 7)

Scan:Image

Dekhye Shaikhul Hadees rahmatullahi alaih  ne to hawala diya hai magar inhe nazar nahi aya.

2. Imam Ahmad Bin Hambal rahmatullahi alaih ka Ruyat e Bari wala Waqia jisko Muta’assib Muneer sahab ne baghair hawala kaha hai uska Hawala Sharah Ihyaa ul Uloom Ithaafus saadah se liya hai jaise ke safhe 7 par zikr kiya tha.

Ihyaa Ul Uloom ke  shareh  Allama Muhammad Bin Muhammad Zubaidi rahmatullahi alaih likhte hain

 (i)“Imam Ahmad Bin Hambal”kehte hain ke Maine Haq Taála shanahu ki Khwab me Ziyarat ki to poocha ke sab se behtere cheez jisse Apke darbar me taqarrub Haasil ho kya cheez hai? Irshad hua Mera Kalaam hai. Maine arz kiya ke Samajh kar ya Bil samjhe? Irshad hua samajh kar padhe ya bila samjhe dono tarah Mojib e Taqarrub hai ”

Aur likha hai ke isi tarah IBNE JOZI RAH NE IMAM AHMAD KE MANAQIIB ME ZIKR KIYA HAI

(ITHAAFUS SAADAH JILD 4 SAFHA 466)

Scan:Image

 

(ii)Ab hum jab humne Ibne Jozi rahmatullahi alaih ki “Manaqib Imam Ahmad” kholi to usme dekhye yahi likha hai sanad ke sath (Manaqib Imam Ahmad safha 583,584)

Scan : Manaqib Imam Ahmad

Image

(iii)Yahi Baat sanad ke sath Allama Zahbi rahmatullahi alaih ne Apni Siyar ul A’alaam me naqal ki hai dekhye jild 11 safha 347

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ:

رَأَيْتُ رَبَّ العِزَّةِ فِي المَنَامِ، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، مَا أَفْضَلَ مَا تَقَرَّبَ بِهِ إِلَيْك المُتَقَرِّبُوْنَ؟

قَالَ: بِكَلاَمِي يَا أَحْمَدُ. قُلْتُ: يَا رَبِّ، بِفَهْمٍ، أَوْ بِغَيْرِ فَهْمٍ؟

(سير أعلام النبلاء 11/347)

Scan: siyar A’laam un Nubala

Image

======******====*****=====*****==========*********=========***********

Mere Bhaiyyo !!! Ye waqia ke Imam Ahmad Bin Hambal rahmatullahi alaih ne KHWAB me Allah Rabbul Izzat ka deedar kiya usko Shaikhul Hadees rahmatullahi alaih ne Hawale ke sath naqal kiya hai aur Apne Hawala Sharah Ihyaa Ul Uloom ka diya. Aur Sharah Ihyaa ul Uloom me Bi Ainihi yahi waqia naqal hai aur usme Hawalam Muhaddis e Kabeer Ibne Jozii rahmatullahi alaih ki Kitab Manaqib Imam Ahmad ka diya gaya.

Manaqib Imam Ahmad me ye waqia Sanad ke sath marwi hai aur yahi waqia Fanne Asmaa o Rijaal ke Imam Zahbi rahmatullahi alaih ne Sanad ke sath apni Kitab Siyar A’laamun Nubala me naqal kiya hai.

Jab ye waqia in tamam Kitabon me hai to phir Shaikhul Hadees rahmatullahi alaih par kyu tanqeed ki gayi????

Agar Musannif Haq pasand hote to in tamam kitabon aur inke Ilawa doosri kitabon par bhi aisa hi rad karna chahye tha. Magar Mohammad Muneer sahab ghair Muqallid ne aisa nahi kiya. Kyu???

Wajeh ye hai ke In Ghair Muqallideen Hazraat ko Bughz Ulama e Deoband se hai aur Ummat me Islaah ka kaam karne wali Jamat e Tableegh se hai isi liye usse awaam ko mutanaffir karne aur Ummat me Ifteraq , ladaai Jhagdon ko aam karne ke liye Fazael e Aamaal ko hadaf e Tanqeed banaya gaya.

Ab faisla ap karen aur sonchen ke ye Ghair Muqallid Naam Nihad Ahle Hadeeson ka asal mission kya hai???

ITTEHAD E UMMAT

Ya

IFTERAQ E UMMAT

Jawab yahi hoga ke Ye Ummat me Fitna fasaad phailane ke liye hain na ke Ummat ki islaah karne ke liye.

Allah Taála se Dua hai ke Hum sab ko Saheeh Fikr o Amal ki taufeeq ata farmayye aur Fittiyyen ke Shar se tamam Ummat e Muslimah ki Hifazat farmayye.

Aameen.