Burraaq Par Sawaar Hokar Baitul Muqaddas Ka Safar Karna Aur Wahan Hazraat Ambiya Ikraam Alaihumas Salaatu Wassalaam Ki Imamat Karna

Burraaq Par Sawaar Hokar Baitul Muqaddas Ka Safar Karna Aur Wahan Hazraat Ambiya Ikraam Alaihumas Salaatu Wassalaam Ki Imamat Karna

 

Saheeh Muslim me Hazrat Anas Bin Maalik razi Allahu anhu se Riwayat hai ke Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne Irshad farmaya ke mere paas ek BURRAAQ  laya gaya jo Lambaa safaid rang ka chau paya tha , uska  Qad(height) gadhey se bada aur Khachchar se chota tha wo Apna Qadam wahan rakhta tha jahan tak uski nazar padti thi ,mai us par sawaar hua yahan tak ke Mai Baitul Muqaddas tak pohanch gaya , Maine wahan Burraaq ko us halqey se bandh diya , jisse Hazraat e Ambiya kiraam alaihumus salaam baandha karte the, phir mai Masjid me Daakhil hua aur usme 2 Rakaaten padhin phir mai Masjid se bahar aaya to Jibraeel alaihis salam mere paas ek bartan me SHARAAB aur ek Bartan me DOODH lekar aaye , Maine Doodh ko leliya, is par Jibraeel alaihis salaam ne kaha ke Aapne FITRAT ko ikhtyar kar liya phir hame Aasmaan ki taraf lejaya gaya ,

 pehle aasmaan me Hazrat Aadam Alaihis salaam aur

Doosre Aasamaan par Hazrat Eisa aur Yahya Alaihumas salaam

Teesre Aasman par Hazrat Yousuf alaihis salaam aur

Chauthe Aasmaan par Hazrat Idrees alaihis salaam aur

Paanchwe Aasman par Hazrat Haroon alaihis salaam aur

Chatey Aasmaan par Hazrat Moosa alaihis salaam se mulaqaat hui aur sab ne MARHABAA kaha aur

Sathwey Aasmaan me Hazrat Ibraheem alihis salaatun was salaam se mulaqaat hui,

Unke baare me Apne bataya ke wo AL BAITUL MA’MOOR se tek lagaye hue tashreef farmaa the aur ye bhi bataya ke AL BAITUL MAMOOR me rozana 70000 Farishte daakhil hote hain jo dubara usme laut kar nahi aatey. Phir mujhe SIDRATUL MUNTAHA tak lejaya gaya, achanak dekhta hu ki uske pattey itne Badey badey hain jaise HAATHI ke Kaan hon aur uske phal (fruits) itne badey badey hain jaise Matkey hon, jab SIDRATUL MUNTAHA ko Allah ke Hukum se dhankne wali cheezon ne dhank liya to uska haal badal gaya, Allah ki kisi bhi makhlooq me itni Taaqat nahi ke uske Husn ko bayan karsakey. Us waqt Mujh par Allah Ta’ala ne un cheezon ki WAHII farmayi jinki WAHII us waqt Farmana tha aur mujhe par Raat Din me Rozana 50 Namazen padhna FARZ kiya gaya mai Waapis utra aur Moosa alaihis salaam par Guzar hua to unho ne daryaaft kiya : Apke RABB ne apki Ummat par kya FARZ kiya? Maine kaha 50 Namazen farz farmayi hain. Unho ne kaha ke Waapis jayye apne RABB se takhfeef ka sawal kijye kyun ke Apki UMMAT iski Taaqat nahi rakh sakti, Mai BANI ISRAEEL ko aazmaa chukka hun. Ap ne farmaya mai Apne RABB ki taraf Waapas Lauta aur arz kiya Aye Mere RABB! Meri UMMAT par Takhfeef farmadijye, chunanche 5 Namazen kam farmadin, Mai Moosa Alaihis salaam ke paas wapas aaya aur maine bataya ke 5 Namazen kam kardi gayi hain, unho ne kaha ke Apki Ummat iski Taaqat nahi rakh sakti Aap apne RABB se Rujoo kijye aur takhfeef  ka sawaal kijye , Apne farmaya ke Mai baar baar wapas hota raha(kabhi Moosa alaihis salaam ke paas aata kabhi Baargaah e Ilahi me haazri deta) yahan tak ke 5 Namazen reh gayee, Allah Ta’ala ne farmaya ke Aye Muhammad S.A.W ! ye Rozana din Raat me 5 Namazen hain, har Namaz ke  badle 10 Namazon ka sawab milega, lihaza ye (sawab me) 50 Namazen hi hain, jo shakhs kisi Neki ka Irada karega phir usey na karega to uske liye ( Mahez Irade ki wajeh se) ek neki likh di jayegi aur jis shakhs ne Irada karne ke baad amal bhi kar liya to uske liye 10 Nekiyaan likh di jayegi aur jis shakhs ne Kisi Burai ka Irada kiya aur us par Amal na kiya to kuch bhi na likha jayega aur agar apne iradey ke mutabiq Amal kar liya to ek Gunah hi likha jayega. Apne farmaya ke mai neeche wapas aaya aur Moosa alaihis salaam tak pohancha aur unhe baat batadi to unho ne kaha ke Waapas jaao apne RABB se takhfeef ka sawaal karo, Maine kaha ke mai baar baar apne RABB ki baargaah me Muraja’at karta raha hu yahan tak ke Ab mujhe SHARAM aagayi.

(SAHEEH MUSLIM JILD 1 SAFHA 91)

 

Saheeh Muslim safha 96 Jild 1 me Ba Riwayat Abu Huraira Razi Allahu anhu ke ye bhi hai ke Maine apne ap ko Hazraat e Ambya Kiraam alihumus salaatun wassalaam ki jamat me dekha isi isnaa me Namaz ka waqt hogaya to maine unki Imamat ki jab mai Namaz se faarigh hua to kisi ne kehne wale ne kaha ke Aye Muhammad (sallallahu alaihi wasallam)! Ye DOZAKH ka DAAROGHA hai isko SALAAM kijye mai us ki taraf Mutawajjah hua to use khud Salaam kar liya (ye BAITUL MUQADDAS me IMAMAT Farmana, Aasmaano par tashreef lejane se pehle ka waqia hai).

Hafiz Ibne Kaseer Rahmatullahi alaih ne apni Tafseer safha 6 jild 3 me Hazrat Anas Bin Maalik razi Allahu anhu ki Riwayat jo ba hawala ibne Abi Haatim naqal ki hai usme yun hai (abhi Baitul Muqaddas hi me the) ke bhot se log jama hogaye ek Azaan dene wale ne Azaan di, uske baad hum safen bana kar khade hogaye. Intezaar me the ke Kaun Imaam banega, Jibraeel alaihis salaam ne mera haath pakad kar aagey badha diya, aur maine Haazireen ko Namaz padhadi jab mai Namaz se Faarigh hua to Jibraeel alaihis salam ne kaha: Aye Muhammad (sallallahu alaihi wasallam)! Ap jaante hain ke Apke peeche kin Hazraat ne Namaz padhi hai maine kaha ke nahi (Jin Hazraat e Ambiya alaihumus salaam se pehle Mulaqaat hochuki thi unke ilawa bhi bhot se Hazraat ne apki Iqteda me Namaz padhi thi aur sab se Ta’aaruf nahi hua tha is liye yun farma diya ke mai in sab ki nahi jaanta) Hazrat Jibraeel alaihis salaam ne kaha ke Jitne bhi Nabi Allah Ta’ala ne Mab’oos farmaye hain un sab ne Apke peeche Namaz padhi hai (iske baad Aasmano par jaane ka tazkira hai)

(Majmua Zawaid jild 1 safha 74)