Hazrat Ibrahim Alaihis salam ne Namaz Kam karane ki targheeb kyun nahi di?

Hazrat Ibrahim Alaihis salam ne Namaz Kam karane ki targheeb kyun nahi di?

Ek ishkaal ye paida hota hai ke Hazrat Ibrahim alaihis salam ne Namazon ki takhfeef ka sawal karne ki taraf kyun tawajjeh nahi dilai? Hazraate Akaabir ne is ke baare me farmaya hai ke Hazrat Ibrahim alaihis salaato wassalam Khaleel hain, Maqaam e Khullat ka taqaaza tasleem o raza hai, jo hukm hua maan liya, aage sochna kuch nahi, aur Hazrat Moosa alaihis salaato wassalam Kaleem hain, Maqaam e Takallum Maqaam e naaz hai aur mojib e inbisaat hai, jo kaleem Jur’at kar sakta hai doosra nahi karsakta, phir ek baat ye bhi haik ke Hazrat Ibrahim alaihis salatu wassalam ko Ahl e Shirk o Kufr se ziadah wasta pada tha , un hi logon se bahes o munazare me Umar Mubarak sarf hui, Ap ke Itteba aur Ummat ijabat ke afraad ziada nahi hui aur jo log Aap par Iman laaye the wo Sache farmabardaar the, Nafarmano aur fasiqo ke rang dhang bachashm  khud na dekhe the jaise Hazrat Moosa alaihis salatu wassalam ka zahen takhfeef karane ki taraf chala gaya aur tajurbe ka izhaar karte hue farmaya, فاني قد بلوت بني اسرائيل وخبرتهم (Muslim Shareef) yani mai Bani Israil ko aazma chukka hun aur isi tajurbeh ki bunyaad par kehta hunkeitni Namazen padhna Aap sallallahu alaihi wasallam ki Ummat ke liye dushwar hoga.

Hazrat Ibrahim khaleelullah (alaihis salatu wassalam) bhi Ummat e Muhammadiya (ala sahibahas salaatu wat tahiyyah) ki khair khwahi se ghafil na the magar unho ne takseer e Hasanaat ko pesh e nazar rakha jis ki wajeh se 50 Namazon ki farziyyat ki khabr sun kar dil baagh baagh hogaya aur khushi ki inteha na rahi, jab ye khabar mili ke Ka’bah Shareef banate waqt mai ne رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْke zarye jis ummat ke liyeDua ki thi , wo Aaj nawazi jaa rahi hai aur use Raat din me 50 martabah baargaah e khudawandi me haazri ka sharf diya jaraha hai , phir bhala wo takhfeef e salat ka mashorah kyun dete? Kyun ke wo takseer e hasanaat ki taraf mutawajjeh the , is liye unho ne Ummat e Muhammadiya ko ek paigham bheja Hazrat Abdullah Ibne Masood razi Allahu anhu se riwayat hai ke jis raat mujhe sair karayi gayi  Hazrat Ibrahim Alaihis salam se mulaqaat hui , unho ne farmaya ke Aye Muhammad (sallallahu alaihi wasallam)! Meri taraf se apni Ummat ko salaam keh dena aur unhe bata dena keh bilashubah Jannat ki achi mitti hai, Meetha paani hai aur wo chatyal maidan hai aur uske paude ye hain,

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

(Mishkatul Masabeeh safha 202 az Tirmizi)

Yeh jo farmaya ke Jannat chatyal maidan hai uska matlab ye hai ke agarche is me sab kuch hai, lekin usi ke liye to hai jo dunya me aise kaam kar ke jayega jin ke zarye Jannat me dakhilah hosake, Jannat apni mehnat se milegi aur us ko is tarah samajh liya jaise koi bhot achi zameen ho, mitti bhi umdah ho, paani bhi meetha ho, jab koi shakhs is me darakht lagayega aur us umdah paani se senchai karega to us ka phal paalega, lihaza dunya me Nek aamal karte raho, Allah Ka Zikr karo , سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ  padha karo, inko padhoge to yahan Jannat me in ke iwaz darakht paaloge,  isi liye ek hadees me farmaya hai keh jis neسُبْحَانَ اللَّهِ  العظيم وبحمدهkaha us ke liye Jannat me ek darakht laga diya jayega.

(Mishkatul Masabeeh safha 201 az Tirmizi)

Advertisements

50 NAMAZON KA FARZ HONA AUR MOOSA ALAIHIS SALAAM KE TAWAJJAH DILANE PAR BAAR BAAR DARKHAST PAR 5 NAMAZEN REH JAANA

                ISKE BAAD MUJH PAR 50 Namazen Farz ki gayi , mai wapis aaya yahan tak ke Moosa alaihis salaam ke paas pohanch gaya unho ne daryaft kiya ( ke apni Ummat ke liye) ap ne kya kiya? Maine kaha mujh par 50 Namazen FARZ ki gayi hai, Moosa alaihis salaam ne kaha ke Mai logon ko ap se ziada jaanta hun , Bani Israeel ke sath maine badi mehnat ki hai ( wo log Mafrooza Namazon ka ahtemam na karsake) Bila shubah apki Ummat ko itni Namazen padhne ki taqat na hogi, Jaayye apne Rabb se takhfeef ka sawal kijye. Mai wapas Lauta aur Allah Jalle Shaanahu se takhfeef ka sawal kiya to Allah ne 40 Namazen Baaqi rakhin , Moosa alaihis salaam ne phir wahi baat kahi, maine phir Allah Ta’ala se takhfeef ka sawal kiya to 30 Namazen baqi rehgayin, Moosa alaihis salaam ne phir tawajjah dilaai to takhfeef ka sawal karne par Allah Ta’ala kit araf se 20 Namazen kardi gayi, phir Moosa alaihis salaam ne usi tarah ki baat kahi to darkhast karne par Allah Ta’ala ki taraf se 10 Namazen kar di gayin, Mai Moosa alaihis salaam ke paas aaya to unho ne phir wahi baat kahi, Mere darkhast karne par Allah Ta’ala ne 5 Namazen baqi rehna dii, mai Moosa alaihis salaam ke paas aaya to unho ne phir wahi baat kahi, maine kaha maine tasleem karliya ( ab darkhast nahi karta) is par Allah Ta’ala ki taraf se ye Nidaa di gayi ke Maine Apne Fareeze ka hukum baqi rakha aur Apne Bando se takhfeef kardi aur Mai ek Neki ka badla 10 bana kar deta hun (lihaza ada karne me 5 hain aur sawab me 50 hi rahin)

Ye Riwayat Saheeh Bukhari me safha 455  hai aur SAHEEH BUKHARI me safha 471 par Hazrat Anas Razi Allahu anhu se ba wasta Hazrat Abu Zarr Razi Allahu anhu jo Meraaj ka Waqia naqal kiya hai usme Hazrat Ibrahim alaihis salaam ke MARHABAA kehne ke tazkire ke baad yun hai ke AP ne farmaya ke phir mujhe Jibraei aur oopar le kar chadhe yahan tak ke mai aisi jagah par pohanch gaya jahan Qalmon ke likhne ki Aawazen aarahe thi. Uske baad 50 Namazen FARZ hone aur uske baad MOOSA alaihis salaam ke tawajjah dilane aur baargaah e Ilaahi me Baar baar sawal karne par 5 Namazen baqi rehna ka zikr hai aur uske Akheer me ye hai ke Allah Ta’ala ne farmaya “لا يبدل القول لدي” ke  Mere paas baat nahi badal jaati (50 Namazen FARZ karden to 50 hi ka sawab milega) aur SIDRATUL MUNTAHA ke bare me farmaya ke  usey aise aise Rango ne Dhaamp rakha tha jinhe Mai nahi jaanta phir Jannat me Daakhil kar diya gaya, wahan dekhta hun ke Motiyon ke Gumbad hain aur uski MITTI MUSHK hai.

                Safha 548 par bhi Imam Bukhair rah ne Hadees e Meraaj zikr ki hai wahan bhi Hazrat Anas Razi Allahu anhu se batawassut Hazrat Maalik Bin SA’sa’ Ansari razi Allahu anhu Riwayat ki hai usme AL BAITUL MA’MOOR ke zikr ke baad yun hai ke phir mere paas ek Bartan me Sharaab aur ek Bartan me Doodh aur ek Bartan me Shahed laaya gay maine DOODH le liya jis par JIbraeel alaihis salaam ne kaha yahi wo Fitrat hai yani DEEN E ISLAAM hai kis par Aap hain aur apki Ummat hai, is Riwayat me ye bhi hai ke Jab 5 Namazen reh gayin to Hazrat Moosa  alaihis salaam ne mazeed takhfeef karane ke liye kaha to apne farmaya : Maine apne Rabb se yahan tak sawal kiya ke sharmaagaya ab to Mai raazi hota hu Tasleem karta hu.(SAHEEH BUKHARI)