Tafseel Meraj un Nabi Sallallahu alaihi wasallam

Meraj Ki Baaten pdf

Meraj Ki Baaten

Jis me Hadees o Tafseer aur Seerat ki kitabon se Meraj Shareef ke waqie ki Tafseel likhi gayi hai aur Aalam e Alawi o Aalam e Sifli ke Mushahedaat bayan kiye hain. Burraq par sawar hona, Baitul Muqaddas me Hazraat e Ambiya alaihim assalam ko Namaz padhana, Aasmano par tashreef le jana, wahan Hazraate  Ambiya Kiraam alaihim assalam se mulaqaat hona, un Hazraat ka Marhaba kehna, Hazrat Moosa alaihis salam ke baar baar tawajjeh dilane par 50 Namazon ki jagah 5 Namazen farz reh jana, sidratul Muntaha aur Al-Baitul Ma’moor ka Mulaheza farmana, Janna me daakhil hona, Dozakh ko dekhna aur degar Umoor Tafseel se likhe hain aur Waqie Meraj ke Israr o Hikam bayan kiye hain. Aakhir me Mulhideen o Munkireen ke Ishkalaat ka jawab diya hai..

Is Kitab ko Download karne ke liye Image ko click karen.Meraj ki Baaten

MAAHE RAJJAB CHAND GHALAT FEHMIYO KA IZAALA

Image

Waqie Meraj Ke Baad 18 Saal Tak Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Is Dunya Me Tashreef Farma Rahe, Lekin In 18 Saal Ke Dauraan Ye Kahin Sabit Nahi Ke Ap Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Shab E Meraj Ke Bare Me Koi Khaas Hukum Diya Ho, Ya Us Ko Manane Ka Ahtemam Farmaya Ho , Ya Uske Bare Me Ye Farmaya Ho Ke Us Raat Me Shab E Qadr Ki Tarah Jaagna Ziada Ajr O Sawaab Ka Baais Hai Aur Na Hi Aap Ke Zamane Me Is Raat Me Jaagne Ka Ahtmam Sabit Hai.

—Mufti Taqi Usmani damat barakatuhum

https://archive.org/details/MAAHERAJJAB

ISRAA O MERAAJ QURAN KI RAUSHNI ME

Quran Majeed me Ijmaali taur par Meraj Shareef ka waqia bayan farmate hue Irshad farmaya hai:

                “paak hai wo zaat jisne apne bande ko raat me Masjid e Haraam se Masjid Aqsa tak safar karaya, jiske girdagird Humne barkaten rakhi hain taake Hum usey Apni Aayaat dikhayen, Beshak Allah Ta’ala sunne wala , Jaanne wala hai.”

Ye Surah Israa ki pehli  aayat hai isme is baat ki tashreeh hai ke Allah Ta’ala ne Ek raat Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ko Masjid e Haraam se lekar Masjid e Aqsaa tak sair karayi aur Surah Najam ki 14-18 Ayaat me iski tashreeh hai ke AnHazrat sallallahu alalihi wasallam ne Aalam e Baala me Allah Ta’alaa ki badi badi Aayaat mulaheza  farmyain.

Masjid e Haraam us Masjid ka naam hai jo KA’BA SHAREEF ke Charo taraf hai aur baaz martaba Haram e Makkah par bhi iska Itlaaq hua hai  jaisa ke Surah Taubah ayat no 7 me hua hai.

 

Aayat e Kareema ko lafz سُبْحَانَ الَّذِي  se Shuru farmaya hai isme un Kam Fehmo ke khayal o Gumaan ki tardeed ki hai jo is waqie ko Mahaal aur Mumtane’ samajhte the aur ab bhi baaz Jaahil aisa khayal karte hain, ye log Allah Ta’ala ki Qudarat e Azeema me Shak karte hain unki tardeed karte hue farmadiya ke Allah Ta’ala Shanahu ko sab kuch Qudrat hai, wo kisi bhi cheez se Aajiz nahi , wo Jo Chahta hai karsakta hai, wo Har Naaqis aur Aib se paak hai, uski Qudrat e kaamila hai, koi cheez uske liye bhaari nahi.

Aur أَسْرَى بِعَبْدِهِ  jo farmaya usme Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ki Shaan e Abdiyat ko bayan farmaya , Abdiyat bhot bad aMaqaam  hai Allah ka banda hona bhot badi baat hai, jise Allah Ta’ala ne Apna banda bana liya aur ye aelaan farmadiya ke wo Hamara banda hai use bada koi sharf nahi isi liye Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya hai ke

“Allah ko sab se Ziada pyara naam ABDULLAH aur ABDUR RAHMAN hain”(MISHKAATUL MASABEEH SAFHA NO 409)

Ek martaba ek farishta haazir e Khidmat hua usne arz kiya ke Apke RABB ne SALAAM farmaya hai aur farmaya hai ke agar tum chaaho ABDIYAT wale Nabi banjao aur agar cahaho to badhshahat wale Nabi banjao apne Mashwara lene ke  liye Jibraeel alaihis salam ki taraf dekha, unho ne kTawaze’ ikhtyar karne ka mashwara diya, Apne jawab diya ke Mai ABDIYAR wala Nabi ban kar rahna chahte hun. Hazrat Ayesha razi Allahu anha( jo Hadees ki rawaiya hain unho ) ne bayan kiya ke iske baad Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam TAKYA laga kar khaana nahi kahte the , AP farmate the ke Mai asie khaata hu jaise Banda khaata hai aur asie baithta hu jaise Banda baithta hai.(MISHKAATUL MASABEEH safha 521)

Waqia Meraj ko bayan karte hue lafz عَبْدِهِ lane me ek Hikmat ye bhi hai ke Waqie ki tafseel sun kar kisi ko wahem na hojaye ke Apki haisiyat ABDIYAT se aage badh gayi, aur apki shaan me koi aisa Aeteqaad na karle ke Maqaam e Abdiyat se aage badha kar Allah Ta’ala ki Shaan e Uloohiyat me shareek qarar se se aur jaise NASARAA Hazrat Eisa alaihis salam ki shaan me Ghulu kar ke gumraah hue us tarah ki koi gumrahi Ummat e Muhammadiya alaa sahibahsa salaatun wassalaam me na aajaye.

Quran Majeed me is ki tashreeh hai ke Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ko ek Raat Masjid e Haraam se lekar Masjid E Aqsaa tak sair karai , Masjid E Haraam us Masjid ka naam hai jo Kaabah Shareef ke charo taraf hai aur baaz martaba  Haram e Makkah par bhi iska itlaaq hua hai jaisa ke Surah Taubaha yat no 7 me hua hai aur Masjid E AQSAA “MASJID BAITUL MUQADDAS” ka naam hai jo SHaam me hai, lafz AQSAA Door wali cheez ke liye istemaal hota hai , Masjid E Aqsaa ko Aqsaa kyu kaha jata hai? Iske baare me kayee Qaul hain. Sahib e Roohul Ma’aani likhte hain : Chaunke Hijaaz me rehna walon se door hai is liye iski sifat AQSAA laayi gayi aur ek qaul ye hai ke jin Masaajid ki ziyarat ki jati hai unme wo sab se ziada door hai.(koi shakhs Masjid e Haraam se rawana ho to pehle Madina munawwara se guzrega phir bhot din ke baad Masjid e Aqsaa pohanchega, jab Oonto par safar hote the to Masjid e Haraam se Masjid e Aqsaa tak 40 Din ka safar tha) aur ek Qaul ye bhi hai ke Masjid e Aqsaa isliye kaha gaya hai ke wo gandii aur khabees cheezon se paak hai(ROOHUL MA’AANI JILD 15 SAFHA 9)

Masjid e Aqsa ke bare me الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ farmaya yani jiske Charon taraf humne Barkat di hai, ye barkat Deeni aetebar se bhi hai aur Dunyawi Aetebar se bhi, Deeni Aetebar se to yun hai ke Baitul Muqaddas Hazraat e Ambiya ikram Alihumas salaam ki Ibadat gaah aur un Hazraat ka Qibla hai aur wo un teen masajid me se hai kin ki taraf safar karne ki ikazat di gayi hai aur charo taraf Hazraat Ambiay ikram alihumas salaam madfoon hain aur Dunyawi aetebar se isliye barkat hai ke wahan par anhaar aur ashjaar bhot hain.

لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا (taake hum apne bande ko apni ayaat yani ajaaib e Qudrat dikhayen) ek raat me itna lamba safar hojana aur Hazraat e Ambiya ikram alaihumus salaam se mulaqaat hona unki Imamat karna aur Raaste me bhot si cheezen dekhna ye sab Ajaaib e Qudrat me se tha.

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (bilashuba Allah sunne wala dekhne wala hai)

Saahibe Ma’aalimut tanzeel likhte hain ke السَّمِيعُ  farmakar ye bata diya ke Allah Duaon ka Sunne wala hai aur الْبَصِيرُ farmakar ye batadiya ki WO sab kuch dekhne wala hai aur Raat ki taarikiyon me Hifazat karne wala hai.

Surah Israa me Masjid  e Aqsaa tak safar karne ka zikr hai aur Ahadees e Shareefa me Aasmano par jaane balke Sidratul Muntehaa balke use bhi oopar tak tashreef lejane ka zikr hai , Ahle Sunnat wal Jama’at ka yahi mazhab hai ke Allah Ta’ala ne apko ek hi raat me Masjid e Haraam se Masjid e Aqsa tak aur phir wahan se satwe(7th ) Aasmaan se oopar tak sair  karai phir isi raat me wapis Makkah Muazzma pohancha diya aur ye aana jana sab Haalat bedari me tha aur jism aur Rooh dono ke sath tha.

Hadees Shareef ki kitabon me Waqiq Meraj tafseel se mazkoor hai. Meraj ko Israa bhi kaha jata hai. Quran Majeed me سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ  farmaya hai aur Ahaadis e Shareefa me Aasmano par tashreef lejane ke bare me ثم عرج بي  farmaya hai is liye is Muqaddas Waqia ko ISRAA aur MERAJ dono naamo se yaad kiya jata hai, Hum pehle Saheeh Bukhari aur SAHEEH MUSLIM ki riwayaat naqal karte hain unme se pehle SAHEEH MUSLIM ki Riwayat lo hai kyun ke usme Masjid e Haraam se MASjid e Aqsaa tak pohanchne ka aur phir Aalam e baala me tashreef lejane ka zikr hai. Saheeh Bukhari ki kisi Riwayat me hame Masjid e Haraam se Masjid e Aqsaa tak pohanchne ka zikr nahi mila. Is liye Bukhari ki Riwayat ko baad me zikr kiya hai.

WAQIA E MERAJ TAQREEBAN 25 SAHABA SE MARWI HAI

Bismillahir Rahmaanir Raheem

Meraj Shareef ka waqia taqreeban 25 Sahaba Ikraam razi Allahu anhum se marwi hai jinme Hazrat Anas bin Maalik, Hazrat Abu Zar Ghifaari, Hazrat Maalik Bin Sa’sa’ , Hazrat Bureeda , Hazrat jabir Bin Abdullah, Hazrat Abu Sayeed Khudri , Hazrat Shaddad bin Aos , Hazrat Ibne Abbas, Hazrat Abdullah Bin Masood, Hazrat Abu Huraira , Hazrat Umme Haani razi Allahu anhum bhi hain. Meraj Shareef ka azeem waqia jo Rasool e Akram sallallahu alaihi wasallam ke azeem mojazaat me se hai, ki San(year) me pesh aya us baare me Ashaab e Siyar ke muta’addad Aqwaal hain. Ek qaul ye hai ke Bi’sat ke baad 10 saal guzarjane ke baad Meraaj ka waqia Zuhoor pazeer hua . Hazrat Ibne Shihaab Zohri rah ne farmaya ke Madin e Munawwara ko hijrat karne se 1 saal pehleMeraj hui. Aur ek qaul ye bhi hai ke Hijrat se 16 Maah pehle Meraj ka waqia pesh aaya, ye sab Aqwaal Hafiz Ibne Kaseer rah ne AlBidaya wan Nihaya jild 3 safha 108 me likhe hain. Shaarih e Bukhari Allama Kirmani rah ne aur Shaarih e Muslim Allama Nawawi rah ne ek Qaul ye bhi likha hai ke Bi’sat ke panchwe saal(5th year) Meraj hui. Wallahu  Alam Bis sawaab.

[MAULANA AASHIQ ILAHI BULAND SHAHRI RAHMATULLAHI ALAIH]